Kemikalier i miljøetØkotoksikologi og miljørisikovurderinger

På dette kursus bliver du i stand til at vurdere anvendeligheden af økotoksikologiske data, og du lærer at foretage en førstehåndsvurdering af miljørisikoen af kemiske stoffer.

Økotoksikologi er læren om, hvordan forurenende stoffer spredes i naturen, og hvilke konsekvenser det kan have for naturens økosystemer. På kurset bliver du introduceret til de basale principper inden for økotoksikologi.

Du får kendskab til de grundliggende data, som bl.a. myndigheder og rådgivende virksomheder anvender, når de skal miljøvurdere kemikalier. Desuden får du indblik i, hvordan man risikovurderer kemikalier.

Kursusindhold

  • Hvad er økotoksikologi; de mest anvendte termer og begreber så som EC50 og NOEC.
  • Eksempler på laboratorietests: akvatiske tests for akut og kronisk toksicitet, bioakkumulering og bionedbrydelighed ifølge OECD’s retningslinjer.
  • Brug af internetdatabaser.
  • ECHA’s registreringsdata, vurdering af datakvalitet, inkl. Good Laboratory Practice (GLP).
  • Praktisk anvendelse af økotoksikologiske data og principper bag risikovurderinger, inkl. øvelser i grupper
  • Regulatoriske brug af økotoksikologiske data, inkl. miljøklassificering og vandkvalitetskriterier.

Kurset er en blanding af teori og øvelsesopgaver. Bemærk, at dele af undervisningsmaterialet kan være på engelsk.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset henvender sig til medarbejdere i industrien og det offentlige, som arbejder med kemikalier i hverdagen, og som ønsker et mere indgående kendskab til de data, der anvendes indenfor miljøreguleringen, og til at fastsætte f.eks. udlederkrav eller andre grænseværdier.

Undervisere
Anja Kamper, cand. scient. (biologi), chefbiolog, og Tina Slothuus, cand. scient. (biologi), miljøkonsulent.

Dato og sted
Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

Nærmere oplysninger
Vibeke Salmon 
Tlf.: 4516 9144
ves@dhigroup.com


Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com