Nyt om Miljø og Sundhed

Dec 2013Click here to read this issue in English Read this issue in English

Kemikalier

Forbud mod triclosan på vej

Netop i disse dage diskuterer EU’s kompetente myndigheder ikke-godkendelse af ni aktivstoffer under EU’s biocidforordning. En eventuel beslutning om ikke-godkendelse begrundes i, at virksomhederne bag ansøgningerne enten har afbrudt deres deltagelse i reviewprogrammet eller ikke har indgivet et fuldstændigt dossier. En beslutning om ikke-godkendelse vil betyde, at aktivstofferne og de biocidholdige produkter, der indeholder aktivstofferne, vil blive udfaset i EU i de relevante produkttyper.

Blandt de stoffer, der diskuteres, er triclosan og dets brug i produkttyperne 2, 7 og 9. Produkttype 2 omfatter blandt andet overfladedesinfektion i sundhedssektoren.

Den endelige beslutning forventes at blive taget i midten af marts måned 2014. Triclosan er dog stadig under evaluering for produkttype 1: biocidholdige produkter, der anvendes til hygiejne for mennesker, og som anvendes på eller i berøring med hud.

Kontakt

Dorthe Nørgaard Andersen
dna@dhigroup.com
Tel 4516 9088

Opdateret vejledning til CLP

ECHA har opdateret vejledningen i anvendelse af CLP-kriterierne. Opdateringen sker som følge af tilpasninger i CLP-lovgivningen i hhv. april 2011 og juni 2013 og vedrører følgende afsnit:

 • Del 2: fysiske farer
 • Del 3: sundhedsfarer

Derudover er der foretaget rettelser af flg. afsnit:

 • Del 1: de generelle principper for klassificering og mærkning
 • Del 4: miljøfarer og dertil knyttede bilag I-V

Den opdaterede version er p.t. kun tilgængelig på engelsk: Guidance on the Application of the CLP Criteria (pdf, 663 sider), men er ved at blive oversat til de øvrige EU-sprog.

Spørgsmål om CLP, klassificering og mærkning, kan stilles til

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel 4516 9023

ECHA lancerer første høring af et biocid aktivstof

Det aktive stof dinotefuran er det første biocid aktivstof, som ECHA har sendt i høring som en mulig kandidat til substituering.

Dinotefuran er foreslået anvendt i biocidprodukter til skadedyrsbekæmpelse (produkttype 18). Når et aktivstof er kandidat til substituering, vil biocidprodukter indeholdende aktivstoffet være underlagt yderligere vurdering og vil kun blive godkendt til brug, hvis der ikke findes bedre alternativer.

Høringen er åben indtil den 28. januar 2014. Herefter vil ECHA vurdere de indkomne oplysninger og træffe en endelig afgørelse vedr. brugen af dinotefuran.

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156

Godkendelse af syv biocidaktivstoffer

EU meddeler, at syv eksisterende biocidaktivstoffer vil blive godkendt i specifikke produkttyper i henhold til EU’s biocidlovgivning (BPR). Godkendelse omfatter følgende stoffer:

 • cyproconazole (produkttype 8)
 • amorphous silicon dioxide (produkttype 18)
 • ethyl butylacetylaminopropionate (produkttype 19)
 • copper pyrithione (produkttype 21)
 • 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (produkttype 21)
 • transfluthrin (produkttype 18)
 • lauric acid (produkttype 19)

Godkendelserne forventes at træde i kraft til januar 2014.

Spørgsmål om biocider og biocidlovgivning? Kontakt venligst

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156

Life Science

Polyfluorerede stoffer vækker bekymring

Organiske polyfluorerede forbindelser findes i mange almindelige forbrugerprodukter. Samtidig er der meget, vi ikke ved om de polyfluorerede stoffer: deres kemiske sammensætning, hvor store mængder der produceres, og hvor udbredt brugen af dem er.

Dette vækker bekymring hos forskerne, da studier i stigende grad peger på, at polyfluorerede stoffer kan være både miljø- og sundhedsskadelige, bl.a. at de er kræftfremkaldende.

Polyfluorerede stoffer substitueres med andre polyfluorerede stoffer
Et andet problem er, at kendte giftige polyfluorerede stoffer substitueres med andre polyfluorerede stoffer med lignende egenskaber. Derfor er det nødvendigt med mere viden og bedre analysemetoder til at kunne forudsige de mulige skadelige effekter af de forskellige polyfluorerede stoffer.

I en stor nordisk undersøgelse har man kortlagt brugen af polyfluorerede stoffer i Norden og konkluderer, at der er behov for yderligere regulering af polyfluorerede stoffer i forbrugerprodukter.

Læs mere i rapporten Per- and polyfluorinated substances in the Nordic Countries. Use, occurrence and toxicology (pdf, 230 sider).

Hvis du vil vide mere om polyfluorerede stoffer, kontakt

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel 4516 9097

Nyt center skal sikre forsøgsdyrs forhold

Et nyt 3R-center er i efteråret udpeget til at sikre forholdene for forsøgsdyr. 3R kommer af det engelske udtryk replacement, reduction og refinement. Det betyder, at centret skal arbejde på at finde alternativer til dyreforsøg (replacement), udvikle metoder der bruger så få dyr som muligt og optimere de forsøg, som er nødvendige (reduction), samt sikre at dyrene får de bedst mulige forhold (refinement). Det nye 3R-center skal samarbejde med lignende centre i resten af verden og bl.a. udveksle viden og information.

Centret er oprettet i et samarbejde mellem Alternativfondet, Dyrenes Beskyttelse, Forsøgsdyrenes Værn, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk samt og Fødevareministeriet. Centret får en årlig finansiering på 4.5 mio. kr.

Det daglige arbejde bliver varetaget af et sekretariat placeret i Fødevarestyrelsen. Som formand for bestyrelsen er udpeget Christine Lydia Nellemann, DTU. Bestyrelsen udgør samtidigt det nationale udvalg for forsøgsdyr og alternativer.

Vil du vide mere, kontakt

Ann Detmer
ad@dhigroup.com

Fødevarer

Lav grænseværdi for bly og cadmium fra metalliske fødevarekontaktmaterialer

Europarådet har udgivet en ny resolution og guide vedr. metaller og legeringer i fødevarekontakt. De anbefalede grænseværdier for bly og cadmium er baseret på EFSAs nyeste vurderinger, og grænserne for afgivelse bliver derfor meget lave:

 • 0,005 mg cadmium/kg fødevare
 • 0,010 mg bly/kg fødevare

Alle EU-lande har været med til at udfærdige resolutionen, og det kan derfor forventes, at den fører til fælles EU-lovgivning. Indtil videre har der været en høring om nedsættelse af migrationsgrænseværdierne for bly og cadmium fra keramiske materialer til de angivne værdier, dvs. en reduktion med en faktor 60 for cadmium og en faktor 400 for bly.

Citronsyre som simulant
Selv om Europarådets resolution ikke er legalt bindende for medlemsstaterne, bør man henvise til denne resolution, når man laver overensstemmelseserklæringer for fødevarekontaktmaterialer af metal. Mange af de nationale regler, man ellers kunne henvise til, må nu betragtes som forældede. Guiden angiver også nye måder at teste for afgivelse, bl.a. anbefales citronsyre som simulant i stedet for eddikesyre.

Spørgsmål kan stilles til

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

Mød os

8. Internationale Fresenius konference, Tyskland
Michael Fink er blevet inviteret til at holde et indlæg om EU’s biocidregulering (BPR) og hvilke krav, det stiller til formulatorer og professionelle brugere af desinfektionsmidler på den 8. Fresenius konference om Detergents and Cleaning Products, der afholdes den 12. og 13. februar 2014 i Mainz, Tyskland.

ChemCon Europe 2014, Tyrkiet
DHI deltager i den internationale konference om Chemical Control Legislation & Trade Aspects (ChemCon), der løber af stabelen den 31. marts – 4. april 2014 i Istanbul, Tyrkiet.

Kontakt

DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.