Nyt om Miljø og Sundhed

februar
2012Click here to read this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

Ny EU-lov om biocider til september 2013

I november 2011 blev EU-Parlamentet og Rådet enige om formuleringen af den nye biocid-forordning, og teksten er til afstemning i januar og marts 2012. Forordningen, som er en EU-lov, vil være gældende fra den 1. september 2013 og dermed afløse direktivet fra 1998.

De væsentlige punkter i det forslag, der nu skal til afstemning, omfatter i korte træk:

  • behandlede artiklers primære funktion vil være afgørende for, om de opfattes som biocidprodukter eller ej
  • familier af biocidprodukter, der ligner hinanden, behandles i vid udstrækning, som om de var et enkelt produkt
  • nanomaterialer indføres som potentielt biocidstof og vil blive underkastet nøje granskning
  • ny fælles EU-godkendelse for en lang række biocidprodukter
  • visse biocidprodukter vil være udelukket fra den fælles EU-godkendelse
  • EU-godkendelser kan udstedes fra september 2013

Det er vores vurdering, at ansøgninger om godkendelse af biocidprodukter kan indsendes til EU's kemikaliemyndighed ECHA fra ca. 1. april 2012.

Ønsker du en mere udførlig gennemgang af den nye biocidlov, kan du læse mere her.

Kontakt
Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156

Kursus om biociddossier: Den 20. september holder DHI kursus om Dossier for biocidprodukter: registrering under BPD og BPR med fokus på eksponering. Læs mere her.Hold øje med kemikalielisterne

Virksomheder har god grund til at holde øje med kemikalier, som er på vej til at blive identificeret som særligt problematiske (SVHC-stoffer), eller hvor der er forslag om en harmoniseret klassificering og mærkning af stoffet i EU.

Det første skridt til identifikation af et SVHC-stof eller en harmoniseret klassificering og mærkning er, at stoffet optages på et såkaldt register over hensigter (Registry of Intensions, ROI). Det er EU-medlemsstaternes myndigheder og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), som varsler stoffer til ROI. Optagelse på ROI giver dog industrien mulighed for på et tidligt tidspunkt at komme med informationer, som er vigtige at tage med i overvejelserne om det pågældende stof. Nogle stoffer bliver således trukket tilbage fra ROI-listen efter nærmere vurdering.

Du kan læse mere om proceduren og se opdaterede lister over stoffer til ROI, her.

Kontakt
Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com

Tel 4516 9022


Første hormonforstyrrende stof til kandidatlisten

Stoffet 4- tert octylphenol er det første, der er blevet identificeret til kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) på basis af sine hormonforstyrrende egenskaber i miljøet. 4- tert octylphenol bruges primært til fremstilling af polymere præparater samt til vaske- og rengøringsmidler, maling og plejemidler til bilen.

Stoffet er et af i alt 20 stoffer, som i slutningen af 2011 blev identificeret til EU's Kandidatliste over SVHC-stoffer. Læs mere om de 20 stoffer her.

Spørgsmål om hormonforstyrrende stoffer kan rettes til
Gitte I. Petersen
gip@dhigroup.com

Tel 4516 9312


GHS forsinket i USA

Den amerikanske regerings centrale økonomienhed Office of Management and Budget (OMB) skulle have evalueret og offentliggjort det endelige forslag til GHS-lovgivning ved udgangen af januar måned. OMB har imidlertid udskudt evalueringen med 30 dage. Det betyder, at det endelige forslag kan offentliggøres i slutningen af februar måned. Det er dog også muligt, at OMB sender forslaget retur til det amerikanske arbejdsmiljøagentur OSHA for yderligere overvejelser og genvurdering.

Har du spørgsmål om GHS i USA eller om amerikansk lovgivning, så kontakt

Kontakt
Lars Skovgaard Rasmussen
lsr@dhigroup.com

+45 4516 9077


Vejledning om sikkerhedsdatablade på 22 sprog

Den seneste i rækken af vejledninger fra ECHA er netop offentliggjort og omhandler sikkerhedsdatablade.

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade er tilgængelig på 22 EU-sprog og beskriver praksis i forhold til at opfylde sine forpligtelser. Den danske udgave er på i alt 126 sider og kan ligesom de øvrige sprogversioner downloades som pdf-dokument her.

Spørgsmål om sikkerhedsdatablade kan rettes til

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel: +45 4516 9023


Norge forenkler arbejdsmiljølov

Det norske arbejdstilsyn har besluttet, at de nuværende 47 forskrifter i arbejdsmiljøloven om sundhed/helse, miljø og sikkerhed (HMS) skal erstattes af seks nye forskrifter.

Målet er en mere forenklet og mere tilgængelig lovgivning. De nye forskrifter træder i kraft den 1. januar 2013 og vil ikke omfatte væsentlige indholdsmæssige ændringer.

Læs mere her eller kontakt

Kirsten Møller
kim@dhigroup.com

Tel +45 4516 9054


Konference om verifikation af miljøteknologier

Vil du gerne have et kvalitetsstempel på din grønne teknologi? Så kom og hør mere, når DHI er medarrangør af en konference om verifikation af miljøteknologier.

Konferencen afholdes af Miljøstyrelsen og DANETV den 29. februar i Eigtveds Pakhus i København. Du kan finde program for konferencen her.

Det er gratis at deltage i konferencen, men ønsker du at deltage, skal du melde dig til senest den 15. februar hos

Mette Tjener Andersson
mta@dhigroup.com

Hvis du vil vide mere om verifikation af miljøteknologier, se DANETV's hjemmeside: www.etv-danmark.dk

DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljømiljøteknologier) tilbyder uafhængig verifikation og test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af klima- og miljøpåvirkninger. DANETV er et samarbejde mellem 5 teknologiske servicevirksomheder: DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology, AgroTech og DELTA.Temamøde om PCB i bygninger

Sammen med Ingeniørforeningen, IDA, arrangerer DHI den 18. april et heldagstemamøde med titlen: PCB i bygninger – Hvad gør vi ved det?

PCB (polyklorerende bifenyler) er sundhedsskadeligt og kan påvirke forplantningsevnen og hjernens udvikling. Stoffet har bl.a. været anvendt i fuge- og spartelmasser, beton, mørtel, acrylgulve m.m.

Mødet foregår hos IDA i København.

For program og tilmelding, se her.


Life Science

Portal til indberetning af kosmetikoplysninger er klar

Den 11. januar lancerede EU-Kommissionen den elektroniske portal til anmeldelse af kosmetikprodukter (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). CPNP er en portal til indberetning af komplette oplysninger for produkter, som markedsføres i EU. Portalen har en enkel brugergrænseflade og er tilgængelig på alle officielle EU-sprog. Se brugermanual (på engelsk) til CPNP her.

I forhold til lovgivningen i dag indføres der med portalen krav om mere detaljerede informationer om produktets indholdsstoffer, dog med beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Brugen af CPNP-portalen vil være obligatorisk fra den 11. juli 2013, dvs. samtidig med at den sidste del af nye kosmetikforordning træder i kraft. Deadline er 11. januar 2013, hvis produktet indeholder nanomaterialer.

Har du spørgsmål om kosmetik og kosmetiklovgivning, så kontakt
Lise Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133

Kursus om kosmetik: Den 2. maj afholder vi et kursus om Sikker kosmetik. Læs mere her.Toksicitet af nanosølvpartikler og jonisk sølv

Vi har tidligere omtalt projektet NanoTest, der har til formål at udvikle in vitro testmodeller til sikkerhedsvurderinger af nanopartikler. I projektet gennemføres toksikologiske studier af tre forskellige typer nanopartikler, bl.a. sølv. Nanosølv er et af de oftest benyttede nanomaterialer i forbrugerprodukter pga. sine antimikrobielle egenskaber.

I det seneste studie undersøgte man subakut toksicitet af sølv i rotter. Rotterne blev doseret oralt i 28 dage med 14 nm nanopartikulært sølv (AgNP) stabiliseret med polyvinylpyrrolidon og jonisk sølv i form af sølvacetat (Ag-acetate). Efterfølgende undersøgte man en række kliniske, hæmatologiske og biokemiske parametre, organvægt samt makro- og mikroskopiske patologiske ændringer samt mikrobiel status i mavetarmkanalen.

Tegn på toksiske effekter fra jonisk sølv
Der blev ikke registret toksiske effekter af nanopartikulært sølv (AgNP). Derimod noterede man lavere tilvækst, forøget basisk phosphatase i plasma, formindsket urinstof samt lavere absolut og relative vægt af skjoldbruskkirtlen. Disse fund tyder derfor på toksiske effekter af jonisk sølv, men ikke af æquimolære doser af 14 nm nanopartikulært sølv. Dette stemmer overens med tidligere rapporterede data, som viser, at oralt doseret sølvacetat til sammenligning med æquimolære doser af 14 nm nanopartikulært sølv medførte forhøjede sølvkoncentrationer i plasma og organer. Resultaterne tyder på, at hverken 14 nm Ag-NP eller Ag-acetat påvirker mave-tarmkanalens mikrobielle balance.

Studiet er beskrevet udførligt i artiklen Subacute oral toxicity investigation of nanoparticulate and ionic silver in rats, der er publiceret i Arch Toxicol. 2011 Oct 4.

NanoTest er finansieret af DHI og Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE). Der deltager forskere fra DTU, KU Life, Aarhus Universitet og Kina.

Kontakt
Henrik Rye Lam

hrl@dhigroup.com


Fødevarer

Alarm over forfalsket mælk i Indien

For blot er par år siden kostede forgiftet mælk adskillige kinesiske småbørn livet. Nu rapporterer det indiske laboratorium Equinox om udbredt forfalskning af mælk. I millionbyen Mumbai mener Equinox, at helt op til 45 % af mælken kan være forfalsket.

Equinox har fundet spor af papir, urinstof, ammoniak, salt, sukker og adskillige andre fremmede stoffer i mælken. Papir opløses fuldstændigt og gør samtidig mælken tykkere, når den fortyndes med vand. Eksperter advarer om, at den forfalskede mælk kan resultere i permanente skader på livsvigtige organer, når mælken indtages over en længere periode. Desuden kan stoffer som urinstof og detergenter selv i små mængder over længere tid medføre alvorlige og kroniske sygdomme i lever, nyrer og tarme. Hele historien kan læses på Equinox' hjemmeside.

Har du spørgsmål om fødevareforureninger, kan du få svar hos
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com

Tel +45 4516 9097


Godkendelser af tilsætningsstoffer

I midten af januar afsluttede EFSA en høring om udkast til en ny vejledning om videnskabelige data i forbindelse med sikkerhedsvurdering af nye fødevaretilsætningsstoffer eller ny brug af godkendte tilsætningsstoffer. Den kommende vejledning vil i et enkelt dokument indeholde krav til både data og risikovurdering.

Vejledningen er inddelt i fire hovedafsnit, inkl. et afsnit om toksikologiske studier. I forbindelse med de toksikologiske studier beskrives en gradueret fremgangsmåde, som består af tre niveauer, hvor krav til test, de vigtigste problemstillinger samt udløsende faktorer er udførligt beskrevet.

Se hele dokumentet Draft Guidance for submission for food additive evaluations.

Kontakt
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com

Tel +45 4516 9097


Konference om mikroindkapsling af ingredienser

Mikroindkapsling omfatter en lange række emner og mange forskellige videnskabelige discipliner så som kemi, biologi, fysik, ingeniørvidenskab m.m. Markedet for mikroindkapslede aktive ingredienser er i hastig vækst, og Danmark – der er verdensførende i fødevareingredienser – spiller en meget aktiv rolle inden for området.

Den 7. marts er netværket Innovative Ingredients vært for en konference om mikroindkapsling af ingredienser, som holdes hos Teknologisk Institut i Taastrup. Konferencen har deltagelse af internationale talere og holdes på engelsk. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

For program og online tilmelding, læs mere her.

DHI er en af partnerne i netværket Innovative Ingredients, der koordineres af Biopeople.Seminar om funktionelle ingredienser og forbrugerkommunikation

Tirsdag den 6. marts er DHI medarrangører af et heldagsseminar. Titlen på seminaret er: Funktionelle ingredienser til fødevarer og drikkevarer, forbrugeren og kommunikation.

Seminaret holdes i auditoriet i KLP huset, Arne Jacobsens allé 15-17, Ørestad, 2300 København S.

Der er adgang for alle interesserede. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

For program og tilmelding se Biopeople.dk.

Seminaret er det tredje og sidste seminar om funktionelle ingredienser arrangeret af DHI, Biopeople, Food Denmark og EU projektet Sund Vækst (RUC), hvor aktuelle emner er til debat.Mød os …

IMarEST Ballast Water Technology Conference, London
Hvis du gerne vil vide mere om shipboard tests, så kig forbi vores stand, når vi deltager på ovennævnte konference i London den 23. og 24. februar.

ChemCon Europe 2012, Madrid
Næste års internationale Chemical Control Legislation konference foregår i Madrid den 5. – 9. marts 2012. DHI deltager på egen stand sammen med vores forretningspartnere UMCO (Tyskland) og NCEC (UK).

24th DIA Annual EuroMeeting, København

DHI er også repræsenteret med en stand på DIA's EuroMeeting den 26. – 28. marts i København. Konferencen afholdes af DIA, Drug Information Association - Europe.


Kurser og temamøder

Kemikalier og lovgivning
REACH og eksponeringsscenarier for downstreambrugere – 28. februar
Klassificering og mærkning efter CLP – 8. marts
REACH og godkendelsesordningen – 28. marts
Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade – 24. og 25. april
Status på GHS – 24. maj

Industri og miljø
Økotoksikologi på en dag – 22. maj
ABC-vurdering af organiske stoffer i spildevand – 23. maj

Life science
Environmental Risk Assessment of Medicinal Products –17. april
Toxicology in one day – 26. april
Sikker kosmetik – 2. maj

Fødevarer
Funktionelle ingredienser til fødevarer og drikkevarer, forbrugeren og kommunikation – 6. marts
Allergi i fødevarer, kosmetik m.m. – 20. marts
Ernærings- og sundhedsanprisninger – 12. april

Se alle vores kurser i 2012 her.


Kontakt

DHI Water Environment Health | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.