Nyt om Miljø og Sundhed

Februar 2013Click here to read this issue in English Read this issue in English

Kemikalier

Ny platform for klassificering og mærkning

Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, har søsat et nyt initiativ, der skal hjælpe virksomhederne med at overholde CLP-lovgivningen. Formålet med den nye C&L Platform* er at gøre det lettere for virksomhederne at forbedre kvaliteten af indberetninger til Fortegnelsen over klassificering og mærkning (C&L Inventory). Platformen skal især gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at opfylde deres forpligtelser, så de bedre kan følge klassificeringer, fastlagt af større virksomheder.

Ens klassificeringer påvirker råvareindkøb
Virksomheder, der aftager råvarer fra leverandører, skal være opmærksomme på eventuelle ændringer i klassificeringer. Hvis råvareleverandører ensretter deres klassificeringer, får det betydning for de virksomheder, der aftager råvarerne.

De forskellige diskussionsfora på C&L Platformen er kun tilgængelige for de registranter og anmeldere, som har indberettet klassificeringer. Få adgang til C&L Platformen ved at klikke her. Her finder du også en (engelsk) brugervejledning.

Få flere oplysninger om CLP og data for klassificering hos

Peter Kortegaard
pko@dhigroup.com
Tel +45 4516 9049

Kandidatlisten over SVHC-stoffer vokser

Vi råder virksomheder til at være på forkant og sørge for at identificere de stoffer i produktionen, som enten er eller kan komme på SVHC-listen.

Senest er yderligere 54 stoffer optaget på kandidatlisten over problematiske stoffer (SVHC/Substances of Very High Concern). Hovedparten af stofferne (44 stk.) er identificeret pga. deres kræftfremkaldende egenskaber, og fordi de kan være skadelige for arveanlæg og/eller for forplantningsevnen. De øvrige er identificeret bl.a. på basis af deres hormonforstyrrende egenskaber eller for at være bioakkumulerbare. Kandidatlisten indeholder nu 138 stoffer. Se SVHC-listen her.

På DHI møder vi stigende interesse fra virksomheder, der ønsker at være på forkant med viden om SVHC-stoffer og lægge en strategi for udfasning og/eller anvendelsen i produktionen. Stoffer på kandidatlisten kandiderer til autorisationslisten (REACH, bilag XIV). Dette kan medføre, at man ikke længere kan anvende disse stoffer i en produktion, alternativt at man må søge om autorisation til at anvende stofferne.

Temamøde om udfasning af problematiske stoffer
Den 9. april inviterer vi til temamøde om de problematiske stoffer med fokus på, hvordan man håndterer virksomhedens forpligtelser, efterhånden som listen over stoffer vokser. Formålet er at give viden om, hvordan man får overblik over problematiske stoffer i sin virksomheds produkter og holder sig opdateret om stoffer på kandidatlisten. Og ikke mindst hvordan man løfter forpligtelsen til information. Læs mere om temamødet her.

Spørgsmål om problematiske stoffer besvares af

Du kan også få hjælp hos

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel +45 4516 9022

Ny OECD QSAR Toolbox og workshop om QSAR

OECD’s QSAR Toolbox er blevet opdateret. Den nye version indeholder ud over forbedrede søgemuligheder følgende nye funktioner:

 • Ny database vedr. in vivo metabolisme i rotter
 • Opdaterede databaser vedr. auto-oxidation, rottelever metabolisme, metabolisme i huden samt simulatorværktøj for mikrobiel metabolisme
 • Opdaterede profiler vedr. DNA-binding


  Klik her for at downloaded OECD’s QSAR Toolbox.

  QSAR anvendes til at vurdere økotoksikologiske og toksiske egenskaber ved kemikalier, fx kemikalier der skal registreres under REACH. Fordelene herved er dels reducerede omkostninger ved registrering, dels at brugen af forsøgsdyr mindskes.

  DHI holder QSAR workshop 11. april
  Hvis du gerne vil introduceres til QSAR Toolboxen og bedre forstå, hvordan dette værktøj kan bruges til at beregne manglende data og lave read-across, så deltag på vores QSAR workshop den 11. april. Vi guider dig gennem de grundlæggende funktioner, og efterfølgende vil du have en viden om, hvordan man kan anvende værktøjet fx i forbindelse med REACH registrering.

  Workshoppen holdes på engelsk. Få flere oplysninger om QSAR workshop her.

  Spørgsmål om QSAR og workshoppen besvares af

  Hülya Genc-Fuhrman
  hgf@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9256

 • FØDEVARER

  Nanomaterialer i fødevareemballage

  Brugen af nanomaterialer kan på mange måder forbedre fødevarematerialers egenskaber til fordel for både forbrugere, industri og miljø. Nanomaterialer giver imidlertid også anledning til bekymring for sikkerhed og kvalitet.

  Holdbarheden forlænges
  Et eksempel på et nanomateriale, der giver bedre materialeegenskaber, er nanoler. Nanoler kan forbedre barriere-egenskaberne i PET, så det kan anvendes til væsker som fx øl, hvor iltindholdet ikke må ændre sig nævneværdigt over tid. Der forskes og udvikles også i at anvende nanosølv, der har antimikrobielle egenskaber, og som ved anvendelse i pakkematerialer kan forlænge holdbarheden af de indpakkede fødevarer.

  Andre mulige anvendelser er tids-, temperatur- og modenhedsindikatorer baseret på nanoteknologi. Nogle af disse områder giver imidlertid anledning til bekymring for forbrugernes sundhed. Det er fx blevet påvist, at de detergenter, der anvendes til at modificere nanoler, kan migrere fra polymeren ind i fødevaren.

  Migration er en udfordring
  En særlig problematik er risikoen for migration fra fødevarekontaktmaterialer, og hvordan man kan risikovurdere komplekse blandinger af stoffer, der migrerer. Fødevarekontaktmaterialer kan indeholde små mængder kemiske stoffer, der ikke er tilsat i sig selv, de såkaldte Non-Intentionally Added Substances (NIAS). Disse kan stamme fra trykfarve, reaktionsprodukter fra monomere og nedbrydningsprodukter fra antioxidanter. På grund af den komplekse sammensætning og uvisheden om tilstedeværelsen udgør disse stoffer en særlig udfordring ved vurdering af risikoen for forbrugerens sundhed.

  Ovennævnte korte referat er fra 5th International Symposium on Food Packaging i Berlin, som DHI deltog i ultimo 2012. Her diskuterede man bl.a. den nuværende anvendelse og fremtidige muligheder for brug af nanomaterialer i fødevarekontaktmaterialer. Klik for at se indlæg og posters fra symposiet.

  Spørgsmål om nano- og fødevarematerialer besvares af

  Frank Leck Fotel
  flf@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9371

  Fødevareenzymer skal revurderes

  Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) arbejder i disse år på at opdatere listerne over tilladte fødevaretilsætningsstoffer i EU. Alle stoffer, som producenter fortsat ønsker at markedsføre i EU, skal revurderes af EFSA. Producenter opfordres derfor til at indsende tekniske dossierer om stofferne til brug for EFSA’s evaluering.

  EFSA har publiceret en vejledning for dossier for enzymer. Fristen for at indsende dossierer for fødevareenzymer var oprindelig i 2013, men er blevet udskudt til den 11. marts 2015.

  På DHI har vi erfaring med at udarbejde forskellige typer dossierer til EFSA. Har du brug for assistance til dossierer for enzymer eller andre fødevaretilsætningsstoffer, kontakt

  Spørgsmål om pesticider og biocider besvares af

  Eva Engelund
  ehe@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9096

  Stephen Wessels
  sww@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9162

  Fødevarebårne sygdomme giver nye udfordringer

  Sygdomsudbrud forårsaget af mad, der indeholder sygdomsfremkaldende mikroorganismer (patogener), trækker jævnligt overskrifter. Med den stigende internationale fødevarehandel vil patogener fortsat give fødevareindustrien nye udfordringer.

  Den gode nyhed er, at antallet af salmonella-infektioner kan blive nedbragt betydeligt med en målrettet indsats. I Danmark og Tyskland er tilfældene af salmonella-infektioner fra fødevarer hhv. en tredjedel og en halvdel af, hvad de var for fem år siden. Den ikke så gode nyhed er, at virus-infektioner fra fødevarer kan være på fremmarch. Den øgede verdenshandel kan betyde, at nye former for virus i fremtiden vil komme til at spille en fremtrædende rolle inden for fødevarebårne infektioner.

  Patogener spredes ved hjælp af planter
  Videnskaben mangler stadig en væsentlig forståelse af virus' smitteveje, deres bestandighed i fødevarer, og hvordan de målrettet kan ødelægges. Selv om der bliver gjort fremskridt inden for udvikling af metoder til at diagnosticere og opspore virus, støder nye udfordringer til. De er nemlig i stand til at eksistere på uventede steder som fx på planter. I nylige udbrud som fx på hindbær er virus blevet spredt under fødevaretransport. Derfor er fokus på hygiejne i fødevareindustrien og hos forbrugeren nu vigtigere end nogensinde.

  Ovennævnte var konklusionen på et nyligt møde blandt mere end 200 videnskabsfolk på det tyske Forbundsinstitut for Risikovurdering BfR. Et mere udførligt referat kan læses her på engelsk eller på tysk.

  Stephen Wessels
  sww@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9162

  Metaller i babymad

  Selv om de tilladte grænseværdier overholdes, er det alligevel alarmerende, at fødevarer til spædbørn og småbørn indeholder urenheder i sundhedsskadelige mængder.

  Det er konklusionen på en vurdering, som det svenske Livsmedelsverket har foretaget. Livsmedelsverket har analyseret 6 mineraler og metaller i 100 forskellige fødevareprodukter til spædbørn. På basis af undersøgelsen anbefaler Livsmedelsverket, at producenter skal nedbringe koncentrationen af fx arsenik og bly i mad beregnet til børn. Desuden bør de anbefalede sundhedsbaserede værdier for børn vedr. maksimal eksponering for cadmium og essentielle mineraler opdateres.

 • Arsenik: den højeste koncentration (0,04 mg/kg) blev fundet i produkter baseret på ris.
 • Cadmium: forarbejdede morgenmadsprodukter indeholder de højeste koncentrationer (op til 0,01 mg/kg)
 • Bly: de højeste koncentrationer (op til 0,02 mg/kg) blev fundet i fødevarer til særlige medicinske formål (FSMP, dvs. produkter beregnet til børn med allergi eller medfødte stofskiftesygdomme)
 • Mineraler: De højeste gennemsnitskoncentrationer blev fundet i FSMP-produkter til børn. For kobber var koncentrationen tæt på 160 μg/100 g, hvilket er tre gange højere end i andre produkttyper. Gennemsnitskoncentration for mangan var næsten 250 μg/100 g i FSMP-produkter til børn samt i havregrød. Med hensyn til jern var gennemsnitskoncentrationen ca. 1 mg/100 g inden for de fleste produktkategorier.

  Hele Livsmedelsverkets undersøgelse kan læses i to rapporter, der omhandler hhv. analytical results og risk and benefit assessment.

  Flere oplysninger om metoder til at nedbringe indholdet af urenheder i fødevarer fås hos:

  Ann Detmer
  ad@dhigroup.com


 • Life Science

  Nonylphenoler frikendt i tekstiler

  Der er ingen grund til at frygte for sundheden, selv om tøjet indeholder nonylphenoler (NP) eller nonylphenolethoxylater (NPE). Det er konklusionen på en rapport, som DHI har været med til at udarbejde sammen med Miljøstyrelsen.

  Det er tekstiler importeret fra lande uden for EU, som rapporten har haft i kikkerten. NP er i forvejen forbudt i tekstilproduktion i EU, da det kan skade vandmiljøet og er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

  Vask af nyt tøj anbefales
  I Miljøstyrelsens undersøgelse har man sammenholdt de fundne koncentrationer af NP/NPE med virkninger set i dyreforsøg. Rapporten konkluderer, at den mængde NP/NPE, der kan optages fra tøjet via huden til kroppen, ikke udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne. Trods det anbefaler Miljøstyrelsen at vaske nyt tøj. Selv ved en enkelt tøjvask reduceres mængden af NP/NPE med i snit to tredjedele, og for nogle tøjprøvers vedkommende helt op mod 99 %.

  I EU arbejdes der med et forslag om at begrænse NP-forbindelser i tekstiler, der importeres fra ikke-EU lande.

  Læs hele rapporten Kortlægning samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af nonylphenol og nonylphenolethoxylater i tekstiler

  Få flere oplysninger hos

  Dorte Rasmussen
  dor@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9316

  Kadmium forhøjer risiko for knogleskørhed

  Norden indtager en kedelig plads i toppen af listen, når det gælder risikoen for knoglebrud pga. osteoporose. Blandt de skandinaviske lande er Sverige nr. 1, mens Danmark indtager 4. pladsen. Kigger man på statistikkerne, er der en tydelig sammenhæng mellem indtagelsen af kadmium via fødevarer og risikoen for at få knoglebrud.

  Kadmium og osteoporose – en kostbar kombination
  Den svenske Kemikalieinspektionen, KEMI, har offentliggjort en rapport om omkostningerne ved knoglebrud pga. kadmium i maden. Beregninger viser, at de svenske udgifter til knoglebrud løber op i ca. 4 milliarder svenske kroner om året. Det triste ved den historie er, at hvis man spiser en sund kost baseret på fuldkornskost og grøntsager, så øger det kroppens belastning af kadmium. Netop i disse fødevarer finder man nemlig de højeste kadmiumniveauer.

  Nedbringelse af kadmium går langsomt
  En stor del af kadmiumbelastningen stammer fra kunstgødning. Selv om der er gjort meget for at reducere indholdet af kadmium i fosfatgødning, er det ikke tilstrækkeligt. Andre kilder til kadmium er nedfald fra røggas fra industrien, rygning samt jordens naturlige kadmiumindhold.

  EU’s fødevareautoritet har senest i 2009 vurderet niveauerne for kadmium. Baseret på påvirkning af nyrerne er der fastsat et tolerabelt dagligt indtag på 2.5µg Cd/kg kropsvægt. Dette indtag skulle ikke give kadmiumniveauer i urinen på over 1 μg Cd/g kreatinin. Siden da er der imidlertid offentliggjort data, som tyder på, at selv ved niveauer under 1 μg Cd/g kreatinin er der en øget risiko for knogleskørhed og brud på knoglerne.

  Skandinaviske kadmiumniveauer
  Data viser, at svenske kvinder med et højt indtag af kadmium (15µg/dag) forholdsmæssigt har en øget risiko på 1,31 for at få et førstegangs brud sammenlignet med kvinder med et lavt kadmiumindtag (11µg/dag). Det samme gør sig gældende for mænd, hvor risikoen er 1,19 ved niveauer på 22µg/dag (højt) og 15µg/dag (lavt). Det danske indtag er en anelse lavere end det svenske. Dette skyldes sandsynligvis et generelt højere pH-niveau af kalk i den danske jordbund, hvilket reducerer optagelsen af kadmium fra jord til planter. Selv om indtaget af kadmium er blevet nedbragt, siden man begyndte at måle kadmium i 1983, skal niveauet bringes endnu længere ned, specielt for børn.

  Den svenske rapport om de økonomiske omkostninger ved knoglebrud pga. kadmium i maden kan læses her.

  Spørgsmål om, hvordan man kan nedsætte mængden af kadmium i fødevarer besvares af

  Ann Detmer
  ad@dhigroup.com

  Fra VA-godkendelse til Godkendt til drikkevand

  Den 1. april 2013 ændres VA-godkendelsesordningen. Den del, som dækker sikring mod afsmitning af sundhedsmæssigt problematiske stoffer til drikkevandet, skilles fra i en ny godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand. Byggevarer, som overholder kravene, skal fremover tildeles mærket Godkendt til drikkevand (GDV).

  Strengere krav til afgivelse af specifikke stoffer
  Princippet om at byggevarer, som er i kontakt med drikkevand, ikke må afgive sundhedsmæssigt problematiske stoffer til drikkevandet er det samme som hidtil. Men lovgivningen bag er opdateret. Det betyder bl.a., at der kommer strengere krav til afgivelse af en række kemiske stoffer fra byggevarerne. Fx er det tilladte maksimale indhold af arsen i drikkevand fra byggevarer fremover kun det halve.

  En anden væsentlig ændring er at produkter, som fx anvendes til coatning af vandrør, nu er direkte omfattet af ordningen. Tidligere kunne de ikke få en officiel godkendelse. Derfor anvendte producenter/importører en erklæring fra DHI til at dokumentere, at deres produkter var egnet til kontakt med drikkevand.

  En ny hjemmeside om ordningen er under opbygning: www.godkendttildrikkevand.dk. Hjemmesiden vil bl.a. komme til at indeholde en liste over alle godkendte produkter.

  Byggevarer skal være GDV-mærket fra 1. april 2014
  Byggevarer, der har været godkendt under den hidtidige ordning om VA-godkendelse, er fortsat gyldige og skal først fornyes, når deres nuværende godkendelse udløber. Byggevarer til drikkevand skal dog senest den 1. april 2014 være mærket med det nye godkendt til drikkevand-mærke. Den øvrige del af VA-ordningen vedr. en byggevares mekaniske/fysiske egenskaber fortsætter hos ETA-Danmark.

  Få mere at vide om ordningen og godkendelse af byggevarers sundhedsmæssige egenskaber hos:

  Lise Møller
  lmm@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9133

  Venlige mikroorganismer møder hård lovgivning

  DHI’s mikrobiolog Stephen Wessels er forfatter til et vigtigt kapitel i en ny bog om nytten af mikroorganismer i landbrug, fødevarer og miljøet. I bogen påviser Wessels, hvordan to meget forskellige historiske tendenser i USA og EU har bevirket, at man har to vidt forskellige måder hvorpå man regulerer mikroorganismer, som tilsættes fødevarer og foderstoffer.

  Industri kontra lovgivning
  I USA må fødevare- og foderindustri anvende de mikroorganismer, de vil og når de vil. Virksomhederne skal bare være parate med dokumentation om sikkerhed, hvis myndigheden FDA beder om det. I EU kræver myndighederne en skrap og fuldstændig godkendelse af mikroorganismer til foder, før de må sælges til foderproducenter. Både sikkerhed og effektivitet (dvs. nytte) skal være fuldt dokumenteret. For mikroorganismer til fødevarer er lovgivning om sikkerhedsvurdering stadig under udarbejdelse, men den vil højst sandsynligt bliver på linje med lovgivningen for foderstoffer.

  Bogen Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment kan købes online på CABI Bookshop.

  Få flere oplysninger om bogen og mikroorganismer hos:
  Stephen Wessels
  sww@dhigroup.com
  Tel +45 4516 9162

  Reference:
  Wessels. Stephen. (2012). Safety and regulation of microorganisms added to the food and feed chains, including probiotics - introduction and overview. In I.Sundh, A. Wilcks, & M. S. Goettel (Eds.), Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment (Chap. 2, pp. 12-26). Wallingford, UK: CAB International.

  Kurser

  Temamøde om Kombineret udsættelse for flere kemikalier - 20. marts i Hørsholm

  Temamøde om Udfasning af problematiske stoffer, Hvordan man håndterer virksomhedens forpligtelser – 9. april i Hørsholm

  QSAR workshop, Introduction to the OECD Toolbox - 11. april i Hørsholm

  Fødevarekontaktmaterialer, grundkursus
  10. april i Hørsholm

  Fødevarekontaktmaterialer for viderekomne
  11. april i Hørsholm

  Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 1 dag
  Dokumentation af sikker brug – 16. april i Aarhus

  Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 2 dage
  Dokumentation af sikker brug samt Leverandørkæden og blandinger
  16. og 17. april i Aarhus

  Har du ikke nået at tilmelde dig vores webinars om klassificering og mærkning, sikkerhedsdatablade og farligt gods, kan du nå det endnu. Næste webinar er den 28. februar.

  Se alle kurser og temamøder i årets kursuskatalog

  MØD OS

  SEPAWA Nordic konference, Malmö, Sverige
  Michael Fink deltager på SEPAWA Nordics årlige konference den 6.-7. maj, hvor han skal fortælle om biocidforordningens indflydelse på desinfektionsmiddelbranchen.

  SETAC Europe, Glasgow, UK
  Margrethe Winther-Nielsen og Morten Bjergstrøm deltager i det 23. årlige møde i Society of Environmental Toxicology and Chemistry fra den 12. – 16. maj. DHI har budt ind med to posterpræsentation.

  inSPIRe Konference, København
  DHI deltager på inSPIRes konference den 22. – 23. maj. DHI er partner i InSPIRe, en platform for innovation og forskning, som har til formål at forbedre den danske fødevaresektors produktivitet og globale konkurrencedygtighed.

  The XIII International Congress of Toxicology 2013, Seoul, Sydkorea
  Helle Buchardt Boyd er DHI’s repræsentant, når ICT 2013 løber af stablen i Sydkorea i dagene den 30. juni ~ 4. juli.

  Kontakt

  DHI Water Environment Health | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
  Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dk  Copyright DHI. All rights reserved


  This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
  All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.