Nyt om Miljø og Sundhed

juni 2011
Kemikalier

Japan offentliggør 370 nye GHS klassificeringer

Den 1. juni offentliggjorde NITE (National Institute of Technology and Evaluation) 370 nye GHS stofklassificeringer, så den totale, japanske liste nu er på 2.231 GHS klassificeringer.

Af nye klassificeringer kan bl.a. nævnes acetamid, anilin og tetrachlormethan, som alle har harmoniserede klassificeringer i EU. Disse afviger fra de netop offentliggjorte japanske stofklassificeringer, hvilket derfor kan få betydning for klassificering af stoffer og blandinger i henholdsvis EU og Japan.

Den fulde liste over GHS klassificeringerne kan ses på NITE's hjemmeside (listen findes kun på japansk)

Spørgsmål vedr. klassificering, mærkning eller SDS? Kontakt

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.comAnden tilpasning til CLP

Den anden tilpasning til den tekniske udvikling af CLP-forordningen trådte i kraft den 19. april 2011.

De fleste ændringer er baseret på den tredje revision af GHS-forordningen og inkluderer bl.a. en ny fareklasse (farlig for ozonlaget) og underkategorier for respiratorisk sensibiliserende stoffer og hudsensibiliserende stoffer, samt en tilpasning af klassificeringskriterierne for kronisk toksicitet til vandmiljøet.

Bestemmelserne vedr. mærkning samt Bilag VI i CLP-forordningen er revideret i overensstemmelse med ovennævnte.

Kontakt
Ilaria De Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369Flere lande implementerer CLP og GHS

Serbien har implementeret CLP-forordningen vedr. klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter. Firmaer, der fremstiller eller leverer kemiske stoffer til Serbien, skal derfor inden den 30. september 2011 sørge for, at deres produkter er klassificeret og mærket i henhold til den nye lovgivning. For blandinger er overgangsperioden til CLP forlænget frem til den 31. maj 2015.

Både Indonesien og Singapore har indført GHS-lovgivningen vedr. klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter. Det betyder, at alle kemiske stoffer eller blandinger skal være klassificeret og mærket i henhold GHS.

CLP og GHS website
Husk, at vi tilbyder et website om CLP/GHS, hvor du bl.a. kan se hvilke lande, der har implementeret CLP og GHS. Du kan også finde oplysninger om fareklasser, risiko- og sikkerhedssætninger på mange sprog m.m. Læs mere her.

Kontakt
Ilaria De Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369Høring om stoffer til REACH bilag XIV

ECHA anbefaler, at i alt 13 stoffer fra REACH kandidatlisten bliver optaget på listen over de stoffer, hvor de specifikke anvendelser af stofferne kræver myndighedernes godkendelse (REACH-forordningens bilag XIV).

ECHA har derfor iværksat en offentlig høring vedr. de 13 stoffer. Anvender man et af stofferne, er det vigtigt, at man får gjort opmærksom på, i hvilke sammenhænge stoffet benyttes og evt. skal fritages for kravet om autorisation. Tidsfristen for at indsende kommentarer til ECHA er den 14. september 2011.

For at få flere oplysninger om de 13 stoffer og baggrunden for ECHA's anbefaling om optagelse på bilag XIV, klik her.

Kontakt
Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel +45 4516 9022To nye phthalater identificeret som SVHC

To phthalater, populært benævnt hhv. DHNUP og DIHP, er blandt de syv stoffer, der for nylig blev identificeret som særligt problematiske stoffer (SVHC).

De syv stoffer er:

 • 1,2- benzendicarboxylsyre, di-C7-11 forgrenede og ligekædede alkylestere (DNHUP)
 • 1,2,-benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere,C7-rige (DIHP)
 • 2-ethoxyethylacetat
 • Strontiumchromat
 • Hydrazin
 • 1-methyl-2-pyrrolidon
 • 1,2,3,-trichloropropan

Læs mere her eller kontakt

Peter Kortegaard
pko@dhigroup.com
Tel +45 4516 9049Husk at anmelde SVHC-stoffer i forbrugerartikler

Producenter og importører af forbrugerartikler som fx tøj, legetøj, biler, elektronisk udstyr og andre forbrugerprodukter skal huske på deres forpligtelse til at anmelde SVHC-stoffer (særligt problematiske stoffer), hvis deres produkter indeholder et sådant stof. SVHC-stofferne står opført på den såkaldte Kandidatliste. Anmeldelse skal ske til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Den første tidsfrist for anmeldelse af SVHC-stoffer var den 1. juni og omfattede de stoffer, som var optaget på Kandidatlisten pr. 1. december 2010.

I øjeblikket er der 46 stoffer på Kandidatlisten, der opdateres jævnligt. Når et stof er optaget på listen, har du som producent eller importør højst 6 måneder til at fremsende en anmeldelse. Se listen over stoffer på Kandidatlisten her.

Bedre forbrugerinformation
Danske og europæiske forbrugerorganisationer arbejder på at gøre forbrugere mere opmærksomme på kemiske stoffer i forbrugerprodukter. For virksomheder betyder det, at man har pligt til at besvare forbrugerhenvendelser vedr. stoffer, som indgår i et produkt i en koncentration over 0,1 % og er optaget på Kandidatlisten.

Få flere oplysninger om SVHC-stoffer i ECHA's Guidance Fact Sheet om Krav til stoffer i artikler eller kontakt

Lise Møller
lmm@dhigroup.com
+45 4516 9133Bekendtgørelse om grænseværdier

Hovedparten af de danske grænseværdier for stoffer og materialer indgår nu i en egentlig bekendtgørelse (BEK nr. 507 af 17/05/2011). Der er ikke foretaget ændringer af grænseværdierne i forbindelse med den nye bekendtgørelse. Tentative grænseværdier for organiske opløsningsmidler er ikke inkluderet i bekendtgørelsen og fremgår fortsat kun af Arbejdstilsynets vejledning.

Derudover er der foretaget ændringer i tre andre bekendtgørelser som konsekvens af CLP-lovgivningen. Blandt andet vedr. arbejde med stoffer og materialer for hhv. unge samt gravide og ammende. Foruden R-sætninger er der også nævnt H-sætninger for stoffer, der ikke må arbejdes med.

Ikke ajour med EU-direktiv
Den nye bekendtgørelse for grænseværdier er ikke opdateret i henhold til det seneste EU-direktiv med grænseværdier (2009/161/EU), som medlemslandene skal implementere senest den 18. december 2011. Derfor forventer vi, at den danske liste over grænseværdier (på linje med mange andre landes lister) vil blive opdateret inden for det næste halve år.

Se den nye bekendtgørelse her.

Kontakt
Kirsten Møller
kim@dhigroup.com
Tel +45 4516 9054Pesticider og biocider

Sverige vil forbyde maling med zinkoxider

Den svenske kemikalieinspektion, KemI, oplyser, at de i september 2011 påtænker at udstede et forbud mod brugen af visse typer antifouling-maling, der indeholder høje koncentrationer af zinkoxid. Zink er giftig for vandlevende organismer, og de aktuelle produkter er klassificerede som miljøskadelige.

Bør betragtes som biocidmidler
En væsentlig årsag til det planlagte forbud er, at maling baseret på zinkoxid er undtaget fra kravet om godkendelse, da de menes kun at have en fysisk virkning. KemI mener imidlertid, at disse malingstyper også har kemiske påvirkninger i lighed med traditionelle giftige malinger, og at de derfor bør betragtes som biocidmidler.

KemI anerkender, at det er en kompliceret problemstilling, men mener de har belæg for, malingen virker som traditionelle giftmalinger. Med et forbud mod denne malingstype er det muligt at få spørgsmålet juridisk undersøgt.

Kontakt
Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156Mulighed for Unionsgodkendelser af visse biocidprodukter

I den nuværende udgave af EU's kommende biocidforordning lægges der op til, at der pr. 1. januar 2013 kan søges om såkaldte Unionsgodkendelser hos ECHA for følgende biocidproduktgrupper:

 • 6: Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere
 • 7: Konserveringsmidler til overfladefilm
 • 9: Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer
 • 10: Midler til beskyttelse af byggematerialer
 • 12: Midler mod slim
 • 13: Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved metalbearbejdning
 • 22: Balsamerings- og præserveringsvæsker

Derudover forudses det, at Unionsgodkendelserne vil blive tilgængelig for alle andre produkttyper fra den 1. januar 2020, bortset fra følgende:

 • 14: Rodenticider
 • 15: Fuglebekæmpelsesmidler
 • 17: Fiskebekæmpelsesmidler
 • 20: Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder
 • 21: Antifoulingmidler

Kontakt
Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156Støtte til alternative pesticider

Det skal være nemmere at få godkendt alternative og mindre miljøbelastende pesticider. Derfor vil miljøministeriet frem til 2015 støtte virksomheder, som vil have mindre miljøbelastende produkter end de eksisterende på det danske marked.

Virksomhederne kan blandt andet søge støtte til de undersøgelser, som lovgivningen kræver, før de kan få godkendt produktet. Man kan også søge støtte til konsulentbistand til at hjælpe med ansøgningsprocessen eller til indhentning af krævede data.

Virksomhederne kan søge om støtte to gange om året, første gang i august 2011. I 2011 er der afsat DKK 4 mio. til støtte. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hos DHI har vi mangeårig erfaring med at skrive ansøgninger for godkendelse af pesticider samt andre kemiske stoffer, ligesom vi har stort kendskab til det ofte komplicerede arbejde med at skaffe validerede data og anden dokumentation. Desuden kan vi hjælpe med at udføre en del af de krævede økotoksikologiske test.

Hvis du vil vide mere, så kontakt

Anja Kamper
aka@dhigroup.com
+45 4516 9082Fødevarer

Høring om sort bønne ekstrakt som novel food i kosttilskud

Fødevarestyrelsen har sendt fermenteret sort bønne ekstrakt (Touchi ekstrakt) i høring som novel food ingrediens i kosttilskud.

Touchi ekstrakt er et proteinrigt pulver, som fremstilles ved ekstraktion i vand af små sojabønner, der er fermenteret med svampen Aspergillus oryzae. Ekstraktet er tænkt markedsført enten som kosttilskud i tabletform eller som pulver og er tiltænkt personer, som ønsker at nedsætte fordøjelsen af kulhydrater i forbindelse med vægtregulering.

Dokumentation baseret på historisk brug
Normalt kræver godkendelse af en novel food, at sikkerheden af produktet dokumenteres gennem en række studier. I dette tilfælde er dokumentation hovedsageligt baseret på den historiske brug af kilden til ekstraktet, fermenterede sorte sojabønner, som er blevet anvendt gennem århundreder i produkter som sort bønnepure, sojasauce og sake. EFSA har derfor konkluderet, at Touchi ekstrakt er sikkert at anvende til de ansøgte formål.

Læs EFSA's udtalelse her.

På denne baggrund vil EU-kommissionen sandsynligvis fremsætte et forslag om at godkende Touchi ekstrakt til kosttilskud. Fødevarestyrelsens høringsfrist er den 24. juni 2011.

Vil du vide mere om kosttilskud eller novel foods? Kontakt
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Uændret vurdering af aluminiumholdige tilsætningsstoffer

Fødevareindustrien har fremlagt en ny undersøgelse vedr. biotilgængeligheden af forskellige aluminiumholdige sammensætninger. Undersøgelsen er foretaget på rotter. EFSA, EU's fødevaresikkerhedsautoritet, har vurderet rapporten og konkluderer, at det ikke er nødvendigt at revidere den sikkerhedsvurdering, som de foretog i 2008 af forskellige aluminiumbaserede fødevareingredienser, inkl. E 541 der også er kendt som SALP (natriumaluminiumfosfat i syreholdig form).

Biotilgængeligheden for 12 testede sammensætninger ligger mellem 0,02 til 0,21 % og er dermed inden for det overordnede tidobbelte interval fra tidligere rapporterede biotilgængelighedsværdier. Den nye undersøgelse bidrager ikke med yderligere oplysninger om biotilgængeligheden af aluminium fra aluminiumholdige sammensætninger, som kunne give anledning til ændringer af konklusionerne fra 2008.

Læs den nylige vurdering fra EFSA her og vurderingen fra 2008 her.

Kontakt
Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103Årlig oversigt over mycotoksiner i foderstoffer

Den årlige oversigt over mycotoksiner med data for året 2010 er blevet offentliggjort af firmaet BIOMIN. Oversigten dækker hele verden, og i alt er 3.349 prøver blevet testet for forekomsten af de fem vigtigste mycotoksiner (aflatoksin AFLA, zearalenon ZON, deoxynivalenol DON, fumonisin FUM, og ochratoksin A OTA).

De højeste fundne niveauer var:

 • højeste niveau af AFLA fundet i majsprøve fra Kina (4.7 mg/kg)
 • højeste niveau af ZON fundet i måltid med majsgluten, også fra Kina (16.7 mg/kg)
 • højeste DON niveau fundet i hvede fra Østrig (49 mg/kg)

Blandt de nordeuropæiske prøver var DON og FUM hyppigst forekommende med hhv. 62 % og 40 % positive prøver. Et påfaldende højt gennemsnitligt niveau af DON på 665 µg/kg blev fundet i prøver fra Nordeuropa. Gennemsnittet på DON-prøver fra Centraleuropa var endnu højere med 997 µg/kg.

Generelt gav 2010 højere fund end i 2009, både hvad angår niveauer og udbredelse, specielt af fusariumtoksiner over hele verden.

Et sammendrag af BIOMIN's rapport kan læses her.

For flere oplysninger om mycotoksiner, kontakt
Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103EFSA-høring om sundhedsanprisninger

EFSA indbyder interesserede parter til at fremsende skriftlige kommentarer på følgende udkast til tre nye vejledninger, alle med relation til sundhedsanprisninger:

 • videnskabelige krav til sundhedsanprisninger vedr. appetitregulering, vægtkontrol og blodsukkerkoncentration
 • videnskabelige krav til sundhedsanprisninger vedr. antioxidanter, oxidative skader og hjerte-karsygdomme
 • videnskabelige krav til sundhedsanprisninger vedr. knogler, led, samt mundhule- og tandsundhed

Tidsfristen for at indsende de skriftlige kommentarer til EFSA er den 31. august 2011.

Find flere oplysninger om udkast til de tre vejledninger her.

Spørgsmål om sundhedsanprisninger kan rettes til
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Sundhedsanprisninger i Norge

Den norske fødevaremyndighed Mattilsynet har netop udgivet en vejledning vedr. Dokumentasjon ved bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler. Hvis du har brug for hjælp til at opfylde kravene om dokumentation, kan du få rådgivning hos

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Rent Badevand

Rent badevand med DHI

Skal du holde sommerferie – eller bor du langs Øresundskysten - kan du få besked om badevandskvaliteten med Badevandsudsigten fra DHI. Badevandsudsigten varsler, når koncentrationen af fækale bakterier overstiger grænseværdien for badevand og oplyser, hvor længe bakterierne udgør en sundhedsrisiko. Udsigten tager også højde for de aktuelle vand- og vejrforhold.

Data om tilførsler sendes online fra kloakforsyningerne, som i Danmark er langt den vigtigste forurener af badevand. Hvis det for eksempel regner så kraftigt, at kloaksystemet løber over og udleder urenset spildevand, beregner Badevandsudsigten skæbnen af spildevandets bakterier og varsler, hvis badevandskvaliteten på en strand bliver dårlig, og hvornår det er sikkert at bade igen.

Få Badevandskvaliteten som App
Badevandskvaliteten kan tjekkes hjemmefra. Prognoser for Øresund kan ses på www.oresund.badevand.dk og på Facebook. Hvis man ønsker Badevandsudsigten på Iphone eller Android, installeres applikationen 'Badevand'.

Alle kommuner skal efter 1. juni 2012 varsle, hvis der er risiko for dårlig badevandskvalitet. DHI arbejder sammen med danske kommuner på at udvikle Badevandsudsigten til at dække alle badestrande, hvor der risiko for forurening af badevand med spildevand.

Kontakt
Hanne Kaas
hka@dhigroup.comMød os …

REACH Implementation Workshop IX, Bruxelles
REACH-ekspert Anne Rathmann Pedersen deltager i workshop om REACH implementering den 21. og 22. juni.

ChemCon Asia 2011
Fra den 27. juni til den 1. juli afholdes den årlige ChemCon konference, som i år foregår i Hong Kong. DHI er repræsenteret af afdelingsleder Helle Westphal og Business Area Manager Henriette Christiansen.

Dansk Selskab for Allergologi, Kolding
Den 19. og 20. august afholder Dansk Selskab for Allergologi årsmøde. Seniortoksikolog Helle Buchardt Boyd deltager for at høre det seneste inden for fødevareallergi og diskutere mærkning for allergener.

Global Regulatory Compliance Seminars, Europa
Den 6., 8. og 13. september afholder DHI's amerikanske samarbejdspartner The Wercs tre seminarer i hhv. Manchester, Göteborg og Barcelona. Mød Sikkerhedsrådgiver Lars Skovgaard Rasmussen, som er inviteret til at fortælle om eksponeringsscenarier.

SETAC nanokonference, London
Tina Slothuus og Mette Albrektsen fra DHI's økotoksikologiske laboratorium deltager i den 6. internationale konference om Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials, London, 19- 21. september.Kurser

Se alle kurser herKontakt

DHI Environment and Toxicology | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.