Nyt om Miljø og Sundhed

Juni 2012Click here to read this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

EU’s biocidlovgivning vedtaget

Den 10. maj 2012 vedtog Rådet for den Europæiske Union den nye europæiske biocidlov, Biocid-Forordningen (BPR). Den officielle version af lovgivningen forventes at blive offentliggjort i EU-Tidende i løbet af juni eller juli måned.

Et udkast til den kommende EU-lovgivning (på engelsk) kan ses her.

Spørgsmål om biocidlovgivning besvares af

Kontakt
Stephen Wessels
sww@dhigroup.com
Tel +45 4516 9162


Første desinfektionsmiddel-aktivstof (PT 2) på Annex 1

Saltsyre (HCl) er det første aktivstof blandt den store gruppe af desinfektionsmiddel-aktivstoffer, som er blevet optaget på bilag I under BPD (Biocidal Products Directive). Det er vedtaget at inkludere det aktive stof under produkttype 2 (PT 2) vedr. desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentlige sundhedsvæsen. Den officielle dato for optagelse på Bilag I er den 1. maj 2014.

EU-Kommissionen har desuden vedtaget optagelse eller ikke-optagelse på bilag I af flg. aktivstof/produkttype-kombinationer inden for produkttyperne 18 og 19:

Bilag I-optagelse:
Saltstyre (PT 2)
Methylnonylketon (PT 19)
Margosa-ekstrakt (PT 18)

Bilag I ikke-optagelse:
Dichlorvos (PT 18)
Naled (PT 18)

Som følge heraf vil overgangsperioden for ovennævnte ophøre inden længe.

Spørgsmål om biocider og desinfektionsmidler besvares af:

Kontakt
Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156

Kursus om biociddossier: Den 20. september holder vi et kursus om registrering af desinfektionsmidler (produkttype 1-5) under BPD og BPR med speciel fokus på eksponering. Læs mere her.Alternative teststrategier – hvad vi har lært til nu

Brugen af alternative teststrategier skal begrundes og bliver nøje undersøgt af ECHA, når de modtager registreringsdossierer. Det er derfor vigtigt at give fyldestgørende og videnskabelig dokumentation, når manglende data i et dossier underbygges med anvendelse af read-across, grupperinger/kategorier eller ikke-testmetoder som fx QSAR.

Efter at REACH-lovgivningen er trådt i kraft, har der været stigende interesse for at bruge alternative teststrategier til erstatning for dyreforsøg. Alternative teststrategier var således et af emnerne på dette års SETAC* konference i maj. Tanken var oprindelig at erstatte dyreforsøg med in-vitro tests, men med REACH er der åbnet op for en bredere tilgang til at reducere brugen af forsøgsdyr og erstatte dyreforsøg.

Alle endpoints skal begrundes
På SETAC konferencen gjorde ECHA rede for deres erfaringer fra den første registrering under REACH. En af erfaringerne var, at brugen af alternative metoder ikke er tilstrækkeligt velbegrundet. Desuden er argumenterne for at bruge alternative metoder ofte ikke god nok. ECHA understregede, at brugen af alternative metoder ved manglende data skal være behørigt begrundet. Selv om et stof har været anvendt i årevis uden problemer, eller ligheden i kemisk struktur mellem to eller flere stoffer i en stofgruppe er åbenbar, skal der være en solid begrundelse for hver eneste endpoint.

Erfaringer med read-across
Repræsentanter fra industrien fremlagde desuden deres erfaringer med alternative teststrategier. De oplevede, at ECHA afviste dossierer, hvor der fx var anvendt read-across data fra et stof til et andet. Til gengæld blev dossierer godkendt, når anvendelsen af read-across blev dokumenteret ved en detaljeret redegørelse af den kemiske struktur for begge stoffer.

Yderligere oplysninger, kontakt

Kontakt
Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel +45 4516 9370

* The Society of Environmental Toxicology and ChemistryTredjeparts indberetninger til C&L (industrilisten) accepteres nu

Hvis producenter eller importører vedstår, at de er fuldt ansvarlige for alle forpligtelser i forbindelse med en indberetning til industrilisten over kemiske stoffer, kan de bede en tredjepart om at foretage indberetningen til EU’s kemikalieagentur ECHA på deres vegne. Industrilisten er også kendt som C&L Inventory (Classification and Labelling Inventory). Tredjeparten, der foretager indberetningen, skal desuden kunne dokumentere, at denne har mandat til at handle på vegne af de pågældende producenter/importører.

ECHA oplyser, at indberetninger vil kunne foretages via den kommende udgave af REACH-IT, der forventes klar i løbet af sommeren 2012, og at relevante vejledninger vil blive opdateret snarest.

Dokumentation for oprettelse af en tredjepartsrepræsentant samt diverse data for en indberetning til C&L skal i øvrigt til enhver tid kunne fremvises overfor relevante myndigheder, herunder de nationale myndigheder.

Har du spørgsmål om CLP eller indberetninger til C&L, besvares de af

Kontakt
Peter Kortegaard
pko@dhigroup.com
Tel +45 4516 9049

Flere modtager eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier er en hjørnesten i REACH og har til formål at kommunikere, hvordan et kemisk stof eller produkt skal anvendes for at undgå skader på mennesker og miljø. Eksponeringsscenarierne udarbejdes af de virksomheder/konsortier, der har registreret stoffer under REACH, og formidles i leverandørkæden sammen med sikkerhedsdatabladet. Året efter den første REACH registreringsdeadline (december 2010) skete der ikke meget på denne front, men det sidste halve år har flere og flere virksomheder modtaget udvidede sikkerhedsdatablade.

Krav om videreformidling i leverandørkæden
Det er et lovkrav, at modtageren bruger kemikaliet i henhold til eksponeringsscenariet, ligesom der er krav om at videreformidle i leverandørkæden. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man lever op til kravene, også før du ser dit første eksponeringsscenarie, da visse deadlines udmåles efter datoen for modtagelse af eksponeringsscenariet. DHI kan hjælpe dig med at få det overblik.

Hvis du vil vide mere om eksponeringsscenarier, kontakt

Kontakt
Lars Skovgaard Rasmussen
lsr@dhigroup.com
Tel +45 4516 9077Opdateret vejledning om sikkerhedsvurdering af nanomaterialer

Registranter, der registrerer kemiske stoffer i nanoform, skal være opmærksomme på tre nye bilag vedr. nanomaterialer til ECHA’s vejledning om krav til kemikaliesikkerhedsvurdering (Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment).

De tre bilag er opdateringer til hhv. kapitel R.8, R.10 og R.14 i vejledningen og giver anbefalinger om registrering af nanomaterialer, herunder estimering af erhvervsmæssig eksponering, samt dosis-respons karakterisering for sundhed og miljø (udarbejdelse af DNEL og PNEC–værdier).

Den opdaterede vejledning, der er på engelsk, kan ses her.

Spørgsmål vedr. REACH registrering og nanomaterialer kan rettes til

Kontakt
Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9102Risikovurdering af kunstige nanomaterialer

Kunstigt fremstillede nanomaterialer, der findes i en lang række produkter, byder på helt nye udfordringer. To af DHI’s toksikologer har set nærmere på, hvilke konsekvenser de kunstige nanomaterialer kan have for vores sundhed, og hvilke forhold der skal tages i betragtning, når man vurderer deres sundhedsrisiko. Den højeste risiko vurderes at være ved eksponering for frie nanomaterialer i luft og væsker.

Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Dansk Kemi, 93, nr. 4, 2012, og kan læses her (se siderne 26-28).

Kontakt
Frank Leck Fotel
flf@dhigroup.com
Tel +45 4516 9371

Henrik Rye Lam
hrl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478Fødevarer

Liste over tilladte sundhedsanprisninger

Forordning 432/2012 om sundhedsanprisninger tilladt til brug ved salg af fødevarer (Artikel 13 anprisninger) blev offentliggjort den 16. maj 2012. Forordningen indeholder en foreløbig liste over tilladte sundhedsanprisninger, betingelser og en angivelse af hvilke informationer, der skal følge en fødevare, der sælges med anprisningerne. Forordningen træder i kraft den 14. december 2012, hvor alle sundhedsanpriste varer på EU’s marked skal overholde reglerne i denne forordning.

Botaniske udtræk ikke inkluderet
Listen indeholder ikke anprisninger på stoffer fra planter og urter (botaniske udtræk), da EFSA ikke er færdig med at behandle denne type ansøgninger.

Man bør bemærke punkt 17 i forordningens præambel, der angiver, at selv om et stof er opført på listen, er det ikke nødvendigvis tilladt at anvende i levnedsmidler. Se hele ordlyden af Forordning 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger her.

EU-Kommissionen har også publiceret en liste over godkendte og afviste anprisninger, som kan findes her.

For yderligere informationer kontakt
Eva Høy Engelund
ehe@dhigroup.com
Tel +45 4516 9096Høring om mykotoksiner i fødevarer

Fødevarestyrelsen har sendt et udkast til en bekendtgørelse om nye grænseværdier for mykotoksiner i høring. De nye forslag omhandler ændrede grænseværdier for aflatoksiner i tørrede figner, dispensation fra grænseværdierne for fusarium toksiner i kornprodukter produceret under ekstreme vejrforhold samt en henstilling til EU-medlemslandene om at overvåge fusarium toksinerne T-2 og HT-2 i fødevarer.

Link til høringen findes her. Kommentarer modtages indtil 21. juni og kan sendes til hoering@fvst.dk samt til dli@fvst.dk.

Kontakt
Eva Høy Engelund
ehe@dhigroup.com
Tel +45 4516 9096


Stadig ftalater i fødevareemballager og forbrugerprodukter

Selv om utallige studier dokumenterer ftalaters skadelige virkninger på mennesker, viser nylige belgiske og danske undersøgelser, at der stadig forekommer ftalater i fødevareemballager og andre forbrugerprodukter.

Belgiske forskere har i en helt ny undersøgelse fra april 2012 undersøgt forekomsten af otte ftalater: DMP, DEP, diisobutyl ftalat (DiBP), 116 DnBP, BBP, DEHP, dicyclohexyl ftalat (DCHP) og DnOP. Deres forekomst blev undersøgt i 400 fødevarer og fødevareemballager på det belgiske marked. Høje koncentrationer af ftalater blev fundet i et bredt udsnit af de undersøgte produkter, med fund af DEHP som værende de højeste. DEHP var desuden den hyppigst forekommende ftalat fulgt af DiBP, DnBP og BBP.

En million tons ftalater
Hvert år produceres der ca. en million tons ftalater i Vesteuropa. Fødevarer er den hyppigste kilde til indtagelse af ftalater. Hele den belgiske undersøgelse kan læses i denne artikel af Fierens, T et al: Analysis of phthalates in food products and packaging materials sold on the Belgian market. Food and Chemical Toxicology, Volume 50, Issue 7, July 2012, Pages 2575-2583.

Fundene af ftalater i fødevareemballager underbygges af en ny undersøgelse, hvor der er fundet tilsvarende ftalater hos danske kvinder. Urinprøver fra 200 danske, gravide kvinder viste, at koncentrationen af DiBP, DEHP og DnBP var højest blandt de ftalater, som blev målt. En beregning af gravide forbrugeres udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, viser at disse ftalater bidrager væsentligt til den samlede risiko for hormonforstyrrende effekter. Se hele rapporten her.

Spørgsmål om emballage og forbrugerprodukter besvares af

Kontakt
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Nye nordiske næringsstofanbefalinger på vej

Over 100 forskere og eksperter fra de nordiske lande arbejder i øjeblikket på en revurdering af de nordiske næringsstofanbefalinger. Et udkast af arbejdet blev præsenteret på den 10. nordiske ernæringskonference på Island i juni 2012.

De nye næringsstofanbefalinger forholder sig i højere grad til den overordnede kostsammensætning frem for indtagelse af enkelte stoffer. F.eks. anbefales det at omlægge fedtindtaget fra hårdt fedt (smør) til bløde, vegetabilske fedtstoffer og at øge indtaget af grønt, frugt, nødder, fuldkorn og fisk på bekostning af rødt kød, sukkerholdige drikkevarer, junkfood, bløde bagerivarer, is og alkohol.

Flere oplysninger om næringsstofanbefalingerne kan findes her.

Kontakt
Eva Høy Engelund
ehe@dhigroup.com
Tel +45 4516 9096Mød os …

EUROTOX 2012 konferencen, Stockholm
Dette års Eurotox konference foregår i Sverige i dagene den 17. – 20. juni. Seniortoksikolog Ann Detmer præsenterer en poster vedr. screening for mulige hormonforstyrrende virkninger.

Workshop om Resveratrol, København
Den 27. august er seniortoksikolog Helle Buchardt Boyd inviteret til at give et indlæg om, hvordan man får en godkendt sundhedsanprisning på workshoppen Resveratrol and other anti-inflammatory compounds in human health.

CIR - Chemical Industries Regulations 2012, Barcelona
REACH-ekspert Jens Tørsløv er inviteret til at give et indlæg om REACH på dette års CIR-konference. Vi deltager også med egen stand på konferencen, der finder sted i Barcelona den 5. – 6. september.

ISO Technical Committee 190 on Soil Quality, Helsingfors
Senior økotoksikolog Estelle Bjørnestad er Danmarks ekspertrepræsentant på ovenævnte møde i ISO’s tekniske komite vedr. jordkvalitet den 10. – 14. september.Kurser og temamøder

Efter sommerferien tager vi hul på en ny kursusrække. Meld dig til et kursus, hvis du vil vide mere om:
Toxicology in two days: 18. og 19. september
Toxicological risk assessments: 26. september
Dossier for biocidprodukter (med fokus på desinfektionsmidler, produkttype 1-5): 20. september Klassificering og mærkning efter CLP: 4. oktober
Risikovurdering af byggevarer (temamøde): 27. september
Sikker kosmetik: 27. september
Fødevarekontaktmaterialer: 25. oktober

Workshop om sundhed i et udviklingsperspektiv
Sæt også X i kalenderen den 31. oktober, hvor DHI er medarrangør af workshoppen One Health om sundhed i et udviklingsperspektiv. Workshoppen holdes i København. Nærmere oplysninger følger i næste nyhedsbrev og på vores hjemmeside www.tox.dhi.dk.

Kontakt

DHI Water Environment Health | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.