Nyt om Miljø og Sundhed

Juni 2013Click here to read this issue in English Read this issue in English

Kemikalier

EU-Kommissionen retter hindringer i ny biocidlov

Selv om den først træder i kraft den 1. september 2013, er der allerede opdaget en række utilsigtede hindringer i den nye biocidlovgivning (Biocidal Products Regulation).

Ifølge lovens overgangsbestemmelser kan artikler, der er behandlet med biocidholdige stoffer, som er lovlige på det europæiske marked, men endnu ikke er blevet vurderet, risikere at blive udelukket fra markedet i op til 11 år, når loven træder i kraft. Derudover er der ikke præciseret en beskyttelsesperiode for data, der vedrører produkter med de meste gunstige risikoprofiler.

EU-Kommissionen har derfor udsendt en række ændringsforslag, der skal fjerne ovenævnte og andre utilsigtede markedsbarrierer. Se Commission Proposal her.

Loven vil træde i kraft i sin nuværende form til september 2013. De foreslåede ændringer forventes ikke at blive vedtaget før sidst på året.

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156

Forslag om EU-lovgivning for kemikalier i tekstiler

Der anvendes omkring 1.900 forskellige kemikalier til fremstilling af tekstiler. Af disse har 165 en harmoniseret klassificering. Derudover findes yderligere 24 kemikalier uden en harmoniseret klassificering på REACH kandidatlisten.

Det viser et behov for at substituere 189 af de kemikalier, der bruges i tekstilproduktionen. Det er den svenske myndighed KEMI, der har kortlagt brugen af farlige kemikalier i tekstiler. På basis af kortlægningen har man udarbejdet et forslag til, hvordan den europæiske lovgivning for brug af kemikalier i tekstiler kan ensartes i hele EU. EU Forordning nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser samt etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning anbefales som det bedste alternativ til regulering, fx ved at tilføje nye paragraffer til forordningen.

Læs KEMI’s rapport om Hazardous chemicals in textiles.

Ønsker du at diskutere muligheder for substitution, er du velkommen til at kontakte

Ann Detmer
ad@dhigroup.com

Listen over drivmidler i aerosolbeholdere revideres

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til høring vedr. opdatering af bekendtgørelsen om driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere. En række stoffer foreslås fjernet fra listen, fordi de fx nedbryder ozonlaget eller er fluorholdige.

Opdateringer omfatter også kosmetik
Tre af de stoffer, der foreslås fjernet fra listen, er stoffer, der også anvendes i kosmetisk produkter. Det drejer sig om:

  • 1-chlor, 1,1-difluormethan (F-142b)
  • Chlordifluormethan (F-22)
  • 1,1-difluoroethan (F-152a)


Første opdatering siden 1984
Aerosolbekendtgørelsen er næsten 30 år gammel og har ikke været ændret siden 1984. Bekendtgørelsen er en såkaldt positivliste. Det betyder, at kun stoffer på listen er tilladte som drivmidler i aerosolbeholdere. Alle andre stoffer er forbudte.

Udover at fjerne stoffer fra listen, vil der også komme en række nye stoffer på listen. Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft fra 1. januar 2014 og vil kun omfatte privat brug.


Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023

Substitution af problematiske kemikalier

DHI er med i et udviklingsprojekt, som har til formål at skabe et værktøj til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at substituere problematiske kemikalier. I den forbindelse søger vi cases.

Fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr har den 28. maj 2013 udskudt forbuddet mod fire hormonforstyrrende ftalater i to år. Forbuddet træder derfor først i kraft i 2015, og ikke i december i år som planlagt. Årsagen er, at de fire ftalater (DEHP, DBP, BBP og DIPB) er langt mere udbredt end forventet. Producenterne kan dermed ikke udfase ftalaterne så hurtigt, som Miljøministeriet ønskede. Der er altså fortsat god tid til at substituere disse kemikalier med andre, mindre farlige kemikalier på en forsvarlig måde.

Hvis dit firma er interesseret i en uvildig vurdering af processen i forbindelse med at substituere ftalater eller andre problematiske kemikalier i forbrugerprodukter og andre produkter, hører vi meget gerne fra jer.

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel +45 4516 9022

Miljø

Gåden om tropisk rejedød løst

Årsagen til den gådefulde rejedød EMS (Early Mortality Syndrom) er nu blevet opdaget af forskere fra University of Arizona, USA. Siden 2009 har EMS plaget opdræt af store troperejer i mange asiatiske lande fra Kina til Thailand. Årsagen er en unik toksinproducerende stamme af den relativt almindeligt forekommende havbakterie Vibrio parahaemolyticus.

Yderligere forskning skal hjælpe til at forstå, hvordan sygdommen spredes og kan bekæmpes. Ved at følge allerede påviste best practice rutiner inden for akvakultur og biosikkerhed er det dog allerede muligt at forebygge sygdommen.

Læs mere om EMS i artiklen Breakthrough in the mystery of Asian shrimp farm deaths, offentliggjort i AllAboutFeed.

DHI tilbyder også løsninger inden for vandbrug. Hvis du vil vide mere, så kontakt

Torben Wilde Schou
tws@dhigroup.com
Tel +45 4516 9504

Forbedret metode til evaluering af økotoksikologiske data

Vurdering af data er afgørende for at kunne udføre en korrekt risikovurdering og er som oftest et krav i forbindelse med miljø- og kemikalieregulering. DHI har deltaget i et projekt med det formål at etablere en ny metodik til evaluering af økotoksikologiske data, som er mere transparent og i mindre grad beror på ekspertskøn end nu.

Det er det økotoksikologiske center hos den schweiziske myndighed EAWAG, der har stået i spidsen for forskningsprojektet. Igennem en årrække har man brugt den såkaldte Klimisch scoringssystem til økotoksikologiske vurderinger. Dette system er imidlertid behæftet med nogle mangler, og der var derfor behov for at ajourføre metoden. Projektresultaterne blev præsenteret på det årlige møde i Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) i Glasgow i maj.

Læs mere om Improving transparency in data evaluation for product safety regulatory dossiers på vores hjemmeside.

Matthieu Duchemin
mdu@dhigroup.com

Fødevarer

EU varsler skrappere kontrol med foder og fødevarer

Næsten 70 forskellige lovgivninger skal reduceres til blot en håndfuld. Det er essensen i et nyt forslag fra Kommissionen om revidering og stramning af den nuværende kontrolforordning (EF) 882/2004. Formålet er dels at forenkle, dels at modernisere lovgivningen. Foruden fødevarer, foder, dyresundhed og dyrevelfærd bliver forordningen udvidet til at omfatte plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesprodukter. Hovedpunkterne i forslaget til den nye kontrolfordring er:

  • obligatorisk brugerbetaling baseret på faktiske omkostninger inden for de fleste områder (dog med undtagelser for fx mikro-virksomheder)
  • hjemmel til Kommissionen til at fastsætte regler vedr. kontrollen af en lang række områder
  • en række særbestemmelser på importområdet sammenskrives
  • medlemslandene får pligt til at integrere kontrol til bekæmpelse af svig i de nationale kontrolplaner
  • bøderne for svig skal være af sådan størrelse, at de virker afskrækkende, og som minimum svarer til den opnåede fortjeneste


Se hele forslaget her (179 sider).

Forslaget er nu til høring i medlemslandene og forventes først at komme til afstemning i slutningen af 2014.

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

Norge vurderer kobber og zink i dyrefoder

Dyrefoder tilsættes kobber og zink af hensyn til dyrevelfærd og –sundhed. Men forskning viser også, at kobber og zink muligvis spiller en rolle i udviklingen af antibiotikaresistens. Specielt i gødning fra produktionsdyr, som får meget kraftfoder, har man fundet et højt indhold af kobber og zink.

Derfor har det norske Mattilsynet bedt den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet om at undersøge, hvilken risiko kobber og zinkudgør i dyrefoder.

I EU er man i gang med at forberede et nyt regelsæt, som kan få betydning for, hvor store mængder kobber og zink, som fremover vil være tilladt i gødning.

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

Bisphenol A udgør potentiel fare for ufødte børn

Bisphenol A er en potentiel fare specielt for ufødte børn af gravide kvinder, der er udsat for stoffet. Dette konkluderer ANSES, den franske myndighed for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø, i en rapport fra april måned. Den nye rapport bekræfter de resultater, som ANSES kom frem til i september 2011, da man foretog en risikovurdering af bispenol A.

Fødevarekontaktmaterialer er den vigtigste kilde til eksponering for biphenol A. På basis af ANSES’ tidligere vurdering, vedtog det franske parlament i december 2012 en lov, der suspenderer fremstilling, import, eksport og markedsføring af fødevarematerialer, der indeholder bisphenol A. ANSES råder til, at man ikke substituerer bisphenol A med andre bisphenoler, da der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige data.

Se ANSES’ rapporter om bisphenol A her.

Estelle Giovalle
egi@dhigroup.com
Tel +45 4516 9205

Temadag om vand i fødevareproduktion

At reducere vandforbruget i fødevareproduktionen rejser en række problemstillinger. På denne temadag bliver du præsenteret for løsninger på vandbesparende tiltag og for alternative metoder til reduktion af vandforbrug i en fødevareproduktion.

Du vil også høre om nye målemetoder til styring af industriel rengøring, om water footprint samt om de lovgivningsmæssige krav til vandbesparende tiltag.

Temadagen afholdes den 28. august i Odense og arrangeres af forskningssamarbejdet InSPIRe, som DHI deltager i. Se program her.

Vibeke Salmon
ves@dhigroup.com
Tel +45 4516 9144

Temadag om anprisninger

Flæskesvær er sundt! og Grønt er godt! - Ved du hvad du må fortælle i en anprisning, eller hvornår dit produkt er en novel food?

Deltag på temadagen og lær mere om reglerne for novel foods, funktionelle fødevarer og om brugen af anprisninger i markedsføring. Du får praktiske eksempler på, hvordan lovgivningen kan anvendes i markedsføring og udvikling af så forskellige produkter som proteiner, øl og grønt.

Temadagen afholdes den 10. september i Tåstrup og arrangeres af forskningssamarbejdet InSPIRe, som DHI deltager i. Se program her.

Tilmelding hos
Vibeke Salmon
ves@dhigroup.com
Tel +45 4516 9144


Life Science

Børnenes bamser smitter med virus

Sygdomsfremkaldende virus er meget udbredte i danske daginstitutioner. I hele 97 % af prøverne fra 23 dagsinstitutioner blev der fundet sygdomsfremkaldende virus. Det var ikke kun på bordplader og puslepuder, men også på legetøjet, at virus blev fundet. Undersøgelserne er en del af projektet Sundhed i Børneinstitutioner (SiB), hvor der forskes i, hvordan man kan nedbringe antallet af sygdomme, som skyldes almindelige smitsomme sygdomme.

Bakterier og virus boltrer sig på overflader
SiB-projektet har fokus på overflader som smittested. Både store overflader som borde og stol og små overflader på børnenes legetøj, bamser, klodser osv. En vigtig del af projektet går ud på at finde måder til at mindske smitten via overflader. En af projektets forskere undersøger, om man vha. nano-fibre kan udvikle antimikrobielle belægninger til puslepuder og andre flader og dermed nedbringe smitterisikoen.

Du kan læse mere i artiklen Bamsen smitter, som er publiceret i Dansk Kemi nr. 5, 2013.

Få mere at vide om SiB her eller kontakt projektleder

Eva Høy Engelund
ehe@dhigroup.com
Tel +45 4516 9096

Kinesisk urt skal helbrede syge høns

Urten Artemisia annua, der fortrinsvis dyrkes i Asien og Afrika, skal være med til at forebygge sygdommene coccidiose, blackhead og nektrotiserende enteritis, der er skyld i alvorlige problemer i fjerkræproduktion.

Artemisia annua indeholder stoffet artemisinin, som allerede anvendes til effektiv bekæmpelse af malariaparasitter. Derudover indeholder planten æteriske olier, som har antibiotisk virkning. Parasitterne der forårsager sygdomme ligner malariaparasitten, og der er indikation for at de kan bekæmpes med artemisinin. De midler, som i dag anvendes til at forebygge de nævnte sygdomme, er beslægtede med antibiotika. Derfor ønsker EU at udfase dem, så snart der er fundet alternativer.

Dyrkning i Danmark
DHI har medvirket i et forskningsprojekt, som har haft til formål at udvikle en biologisk produktion af Artemisia annua i Danmark til foder og veterinærmedicin mod parasitter og sygdomsfremkaldende bakterier. Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd.

Resultaterne af projektet bliver fremlagt på et symposium i Aarhus den 27. juni. Læs mere her.

Du kan også læse mere her: Produktion og anvendelse af Artemisia annua mod parasitære og bakterielle sygdomme i fjerkræbesætninger.


Torben Wilde Schou
tws@dhigroup.com
Tel +45 4516 9504

Mød os

Den 12. august afholder Michael Fink sammen med DHI’s tyske samarbejdspartner UMCO et seminar om biocidforordningen for medlemmerne af den tyske handelsbrancheforening AGA i Hamburg.

Kurser

Se alle efterårets danske kurser på vores hjemmeside.

Courses in Singapore
Environmental hazard assessment – basics (9 July)
Chemicals compliance and hazard communication (23 July)
GHS – classification and labelling of chemicals (August – final date to be announced)

For more information and registration, please refer to our course flyer

Course in Turkey
Two-day course in the EU Chemicals Regulation focusing on REACH, the Biocidal Products Regulation and the EU Cosmetics legislation.
Istanbul, 10 and 11 September 2013

For more information, please contact Vibeke Salmon at ves@dhigroup.com

Kontakt

DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.