Nyt om Miljø og Sundhed

Maj 2011
Kemikalier

Ny vejledning om mærkning og emballering

ECHA har offentliggjort en ny vejledning om mærkning og emballering efter CLP-reglerne. Vejledningen erstatter afsnittene om mærkning og emballering i de tidligere udgivne CLP-vejledninger.

Hvad er nyt?
Vejledningen beskriver, hvordan man bedst opfylder mærknings- og emballeringskravene i en række konkrete tilfælde. Eksempelvis kan nævnes mærkning af små emballager, størrelseskrav til en etiket, mærkning af ydre og indre emballager, vejledning i valg af P-sætninger, placering af mærkningselementer på etiketten m.m. Desuden indeholder vejledningen en uddybning af overgangsreglerne for både stoffer og blandinger.

Vejledningen, der er på 169 sider, findes indtil videre kun på engelsk og kan læses her.

Spørgsmål vedr. mærkning og emballering? Så kontakt

Lars Skovgaard Rasmussen
lsr@dhigroup.com
4516 9077Grøn håndbog hjælper underleverandør med miljøvenlig produktion

Miljøministeriet har netop lanceret en håndbog om miljøvenlig produktion. Håndbogen er udarbejdet som en hjælp til danske firmaer til at få deres leverandører i udlandet til at producere mere miljøvenligt. Selv om håndbogen har fokus på tekstilindustrien, kan den anvendes inden for mange andre brancher.

Håndbogen et tænkt som en praktisk guide for både leverandører og underleverandører og på alle niveauer, dog med hovedvægten på dem, der har ingen eller ringe viden om miljøvenlig produktion til dem, der er i gang, men ikke har implementeret miljøvenlig produktion fuldt ud. I håndbogen findes bl.a. en række konkrete eksempler på, hvordan man kan udfase forbruget af farlige kemikalier og minimere mængden af restprodukter.

Miljømærkerne Blomsten og Svanen stiller særligt skrappe og kan derfor bruges som pejlemærker i leverandørkæden for visse brancher.

Håndbogen er på engelsk (Good Environmental Practices: A Practical Handbook for Suppliers and Subsuppliers) og kan læses her.

Har du spørgsmål om kemikaliestyring eller miljømærker, kan du få hjælp hos

Lars Skovgaard Rasmussen
lsr@dhigroup.com
4516 9077

Torben Madsen
tma@dhigroup.com
4516 9310Harmoniseret klassificering forslået for tre stoffer

Med vedtagelsen af en udtalelse fra ECHA's udvalg for risikovurdering er en EU-harmoniseret klassificering og mærkning på vej for tre nye stoffer.

De tre stoffer er:

  • 4-tert-butylbenzoesyre, der anvendes som stabilisator eller tilsætningsstof i polymerer eller som korrosionsinhibitor
  • Metazachlor: anvendes som herbicid (på raps).
  • 2-ethoxyethanol: et opløsningsmiddel, som i stor udstrækning anvendes til kommercielle og industrielle formål, bl.a. i produkter som lakfjernere og affedtningsopløsninger

For flere oplysninger om de foreslåede klassificeringer, se her.

Kontakt:

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
4516 9030ECHA's første udtalelser om begrænsningsforslag under REACH

I september 2010 fortalte vi, at de to første forslag om at begrænse et stof i henhold til REACH var blevet fremsat. Begrænsningsforslagene gjaldt hhv. dimethylfumarat (DMFu) i artikler samt indholdet af bly og blyforbindelser i smykker. ECHA har nu vedtaget deres første udtalelser om at begrænse disse stoffer.

Dimethylfumarat (DMFu)
DMFu i artikler er underlagt et midlertidigt forbud indtil den 15. marts 2012. Det betyder, at DMFu-holdige artikler ikke må markedsføres i EU. Den foreslåede begrænsning omfatter følgende anvendelsesområde og betingelser: Artikler eller dele deraf, som indeholder DMFu i koncentrationer over 0,1 mg/kg, må hverken produceres eller markedsføres i EU, og det gælder alle typer af DMFu-holdige artikler. Fremstilling og import af DMFu er ikke omfattet af begrænsningsforslaget. Frankrig, der fremsatte det oprindelige begrænsningsforslag, ønsker et permanent forbud.

Bly og blyforbindelser i smykker
Det oprindelige forslag var at smykker og smykkeartikler, som frigiver bly over en fastsat grænseværdi, ikke må markedsføres i EU. ECHA's videnskabelige udvalg har ændret det til en begrænsning udelukkende baseret på blyindholdet i stedet for frigivelsen, da det er lettere at måle i praksis. På grund af forskellen i udtalelsen fra ECHA og det oprindelige franske forslag, har ECHA besluttet at udsætte vedtagelsen af udtalelsen til september 2011.

Kontakt:

Lise Møller
lmm@dhigroup.com
4516 9133Nyt Bilag I til REACH

Pr. 15. marts 2011 er Bilag I (Almindelige bestemmelser om vurdering af stoffer og udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter) til REACH-forordningen blevet opdateret. Opdateringen er alene en konsekvens af, at CLP-forordningen er trådt i kraft, og Bilag I er nu i overensstemmelse med denne forordning. Der er desuden foretaget mindre sproglige præciseringer af teksten.

Kontakt:

Peter Kortegaard
pko@dhigroup.com
4516 9049Pesticider og biocider

Nordisk pesticidsamarbejde

Den nye pesticidforordning træder i kraft 14. juni 2011 og erstatter de gældende EU-direktiver om plantebeskyttelsesmidler.

I den forbindelse bliver EU opdelt i tre godkendelseszoner: en for Norden, en for Mellemeuropa og en for Sydeuropa. Danmark indgår i den nordiske zone sammen med Estland, Finland, Letland, Litauen, Sverige og Norge. Fremover skal Danmark sammen med landene i denne zone evaluere ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, hvilket skal lette ansøgningsproceduren og harmonisere evalueringen af plantebeskyttelsesmidler.

Læs mere om ansøgninger og bedømmelse af ansøgninger i Guidance Document on The Process for Work‐Sharing in The Northern Zone in The Registration of Plant Protection Products.

Kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
4516 9156Krav om sprøjtejournaler

Pr. 14. juni 2011 skal alle, der erhvervsmæssigt bruger sprøjtemidler, føre sprøjtejournaler. Kravet om sprøjtejournaler træder i kraft samtidig med den nye pesticidforordning.

Det betyder, at det ikke længere kun er landmanden, som skal føre sprøjtejournaler. Også offentlige brugere som kommuner, der anvender sprøjtemidler i forbindelse med vedligeholdelse af parker, sportspladser, kirkegårde m.m., samt golfbaners greenkeepere skal nu til at føre sprøjtejournaler. Journalerne skal være tilgængelige i forbindelse med evt. kontrol.

Kontakt:

Tina Slothuus
tsl@dhigroup.com
4516 9547Biocid-aktivstoffer optaget på Annex I

Biocid-myndighederne i EU-medlemslandene har vurderet, at en række aktivstoffer skal optages på biociddirektivets Annex 1. Optagelsen er først juridisk bindende, når den officielle optagelse bliver publiceret i nærmeste fremtid.

Aktivstofferne og tilhørende produkttyper er:

  • chloralose (PT14)
  • fipronil (PT18)
  • copper (II) oxid (PT8)
  • copper (II)
  • hydroxid (PT8)
  • basic copper carbonade (PT8)

Kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
4516 9156DHI i forskningsprojekt om biocidresistens og folkesundhed

Rengøring og desinfektion er vigtige procedurer for at forhindre overførsel af sygdomme, både på hospitaler, i fødevareindustrien og i private husholdninger. Men kan den omfattende brug af biocider, herunder desinfektionsmidler, have negative konsekvenser for vores sundhed? Kan biocider fx påvirke de sygdomsfremkaldende bakterier, der omgiver os, i en for mennesker negativ retning – enten ved at bakterierne bliver resistente over for biocider, eller ved at biociderne fremmer bakteriernes evne til at fremkalde sygdom?

Disse er nogle af de spørgsmål, som forskningsprojektet Biocidresistens, et kommende problem for folkesundheden? forsøger at finde svar på.

Et vigtigt formål med projektet er at afgøre, om nogle biocid-stoffer er mere sikre at anvende end andre, og om man kan forenkle risikovurderingen af nye stoffer og derved lette stoffernes indføring til desinfektion i virksomheder og på hospitaler.

Ny vinkel på risikovurdering
DHI deltager i forskningsprojektet og skal beskrive eksponeringen af selve bakterien over for det aktive stof i desinfektionsmidlet. Denne synsvinkel - eksponering set med bakteriens øjne - er helt ny inden for den gængse risikovurdering, der hovedsageligt beskæftiger sig med eksponering af mennesker eller dyr.

Foruden DHI deltager KU-Life (projektleder), DTU, Hvidovre Hospital og Teknologisk Institut samt en række fødevare- og biocidvirksomheder. Forskningsprojektet er finansieret af det strategiske forskningsråd.

Kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
4516 9156Life Science

Nanoteknologi – møde i Århus om miljø og sundhed

Udviklingen inden for nanoteknologien er stor, og anvendelsesmulighederne bliver stadigt flere. Både industri, forbrugere og myndigheder har opmærksomhed på de særlige udfordringer, som vurdering og regulering af sundheds- og miljøeffekter byder på for nanopartikler.

DHI er med i EU-projektet Nanopolytox, der undersøger toksikologiske effekter og testmetoder, ligesom vi har deltaget i standardiseringsarbejdet (CEN 352 og ISO TC 229) inden for området.

Mød os onsdag den 11. maj i Århus, hvor IDAmiljø afholder mødet Nanoteknologi – hvad ved vi om miljø- og sundhedsindikatorer? og har inviteret en række danske eksperter på området. Mødet henvender sig til forskere, virksomheder, rådgivere og studerende.

DHI er medarrangør og har to præsentationer på mødet. Se her for program og tilmelding til yderst rimeligt deltagergebyr. Hvis du ikke er medlem af IDA, kan du tilmelde dig mødet per e-mail via IDAmiljøs netværkssekretær, Annette Bagge Poulsen, ABP@ida.dk.

Vil du vide mere om nanotoksikologi?

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
4516 9320

Frank Leck Fotel
flf@dhigroup.com
4516 9371Seminar om medicinsk udstyr

DHI afholdt den 24. marts et seminar om medicinsk udstyr. Seminaret omhandlede både toksikologiske, tekniske, regulatoriske og sikkerhedsmæssige aspekter vedr. medicinsk udstyr. Der var desuden gode diskussioner om udvikling af medicinsk udstyr fra idé eller koncept til det endelige markedsførte produkt – hvad kræves der for at lancere medicinsk udstyr på markedet.

Det blev især diskuteret, hvorledes man gør et projekt/medicinsk udstyr interessant for in-licensing partnere. Herunder hvilke muligheder og faldgruber man skal være opmærksom på i forbindelse med potentielle partnere og i forhandlings- og undersøgelsesfasen. Små og mellemstore innovationsvirksomheders rolle inden for området blev også debatteret.

Fasthold fokus på ideen
Generelt var iværksætterånden karakteristisk for de virksomheder, der gav indlæg på seminaret, kombineret med solid viden om, hvordan man fastholder fokus på den faktiske brug af nyt medicinsk udstyr i udviklingsfasen. Vigtigheden af tæt opfølgning og mulighederne for at teste og efterprøve brugbarheden af produktet blev understreget. Et af hovedbudskaberne var, at strategisk tænkning, veltilrettelagte kliniske test tidligt i udviklingsfasen samt godt partnersamarbejde kan hjælpe en virksomhed med at skære nogle hjørner i processen, fra ideen opstår til produktet endelig kommer på markedet.

For flere oplysninger om seminaret eller om medicinsk udstyr, kontakt

Lise Lyck
lly@dhigroup.com
4516 9417Miljø

Ny pigmentstandard til bestemmelse af algeopblomstringer

DHI's laboratorium har gennem 15 år tilbudt pigmentstandarder til miljøundersøgelser, hvor forekomsten og biomassen af algegrupper bestemmes ved at analysere algernes pigmenter med HPLC*. Dette er en hurtig, objektiv og billige metode i forhold til den traditionelle mikroskop metode.

DHI kan nu tilbyde Dinoxanthin som en helt ny pigmentstandard. Dinoxanthin er et karakteristisk og som regel mindre carotenoid af dinoflagellater. Mange dinoflagellater er giftige og kan danne alvorlige opblomstringer, såkaldte Red Tides, som er masseforekomster af enkelte dinoflagellatarter. Når dinoflagellater danner algeopblomstringer, udgør de en alvorlig risiko for både miljø, akvakulturindustrien og den menneskelige sundhed. Derfor er tidlige forvarsler om dinoflagellater af stor betydning.

Ved hjælp af HPLC er det blevet påvist, at overvågning af unikke dinoflagellatpigmenter som fx peridinin, gyroxanthin-diester og dinoxanthin er en hurtig og nyttig metode til at bestemme forekomst og hyppighed af sundhedsskadelige dinoflagellater.

Læs mere om pigmentstandarder her (på engelsk).

* HPLC = High-performance liquid chromatography

Kontakt:

Louise Schlüter
lsc@dhigroup.com
4516 9557Fødevarer

Nikotin fundet i te og urter

Høje niveauer af giftstoffet nikotin er fundet i te, specielt i kamillete, hvor derer fundet op til 4 mg/kg. Årsagen til de uventede høje fund af nikotin menes at være krydskontaminering fra tobak i forbindelse med tørring, opbevaring og transport. Der kan dog også være tale om illegal brug af nikotin som insekticid. Der kræves flere undersøgelser for at få slået fast, hvor kontamineringen stammer fra, og hvordan man kan forhindre den.

Nye foreløbige maksimumsværdier
Diverse data viser med al tydelighed, at de nuværende standard maksimumværdier for restkoncentrationer (MRL*) af nikotin på 0,01 mg/kg blev overskredet i stort omfang. Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA anbefaler derfor, at der fastsættes højere, midlertidige MRL-værdier for nikotin i te, urtete, krydderier, hyben og friske urter, og at disse opdateres mindst hvert 10. år.

EFSA forventer, at te- og urteindustrien vil forbedre produktionspraksis for at nedbringe kontaminering med nikotin. Desuden opfordres te- og urteimportører til at indføre kontrolprogrammer.

Du kan få flere oplysninger om de nye MRL-værdier i EFSA's vurdering: Setting of temporary MRLs for nicotine in tea, herbal infusions, spices, rose hips and fresh herbs.

* maximum residue levels

Kontakt:

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
4516 9103Strategier for test af genotoksicitet i fødevarer og foder

EFSA har iværksat en offentlig høring om udkast til en strategi vedr. genotoksicitetstest af tilsætningsstoffer i fødevarer og foderstoffer. Udkastet til strategien skal underbygge identifikation af stoffer, der kan skade arveanlæg og dermed være medvirkende til udvikling af kræft eller arvelige sygdomme. Der kan afgives høringssvar online på EFSA's hjemmesiden indtil den 31. maj 2011. Læs mere her.

Hvis du arbejder med godkendelse af tilsætningsstoffer til fødevarer eller foderstoffer og har brug for rådgivning om valg af test til sikkerhedsvurdering, kan du få svar hos

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
4516 9097Cryptosporidium parasitter i drikkevand

Flere tusind mennesker blev syge efter et nyligt, stort udbrud af parasitten Cryptosporidium i drikkevandet og tydeliggør behovet for opdaterede planer for drikkevandssikkerhed. Udbruddet fandt sted i Östersund, Sverige.

Meget lave smittedoser
Smitte med Cryptosporidium hos mennesker skyldes hovedsagelig to arter: Cryptosporidium hominis og Cryptosporidium parvum. I dette tilfælde var årsagen Cryptosporidium hominis, der næsten udelukkende smitter mennesker. Genotypen blev identificeret til IbA10G2, hvilket er den samme genotype, som er identificeret i andre vandbårne udbrud, bl.a. i Milwaukee, USA i 1993. Smittedosis er meget lav, blot 1-10 oocyster, hvilket viser, at det ikke er tilstrækkeligt med sporadiske analyser af drikkevandet. Det kræver en grundig vurdering af hele vandforsyningsprocessen.

Det kommunale drikkevand i Östersund er overfladevand fra den nærliggende Storsjön. Den lokale vandudbyder har som den vigtigste foranstaltning installeret en UV-måleenhed i vandværket, da UV-lys gør Cryptosporidium oocyster inaktive. Det er imidlertid vanskeligt at måle oocysters fortsatte levedygtighed.

Alle risici skal identificeres
En plan for drikkevandssikkerhed kræver en tilbundsgående vurdering af vandforsyningsprocessen hele vejen fra opsamlingssted og til forbrugerens vandhane. Alle risici bør identificeres, inkl. en risikoanalyse for hver enkelt patogen og en plan baseret på HACCP-principper jf. WHO's anbefalinger. Disse anbefalinger vil blive inkluderet i det kommende, reviderede europæiske drikkevandsdirektiv.

Få mere at vide om vandbårne sygdomme og drikkevandssikkerhed hos

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
4516 9103Mød os …

SEPAWA Nordic Conference 2011
Den 3. og 4. maj deltager Michael Fink i ovennævnte konference i Gøteborg, hvor han giver et indlæg om Biocide directive: influence of products and formulations.

Symposium om nanomaterialer, Barcelona
Margrethe Winther-Nielsen er inviteret til at tale om Investigating the environmental fate and effect of nanomaterials på symposiet Safety Issues of Nanomaterials along their Life Cycle den 4. og 5. maj.

Kursus om EU's biociddirektiv
Den 5. og 6. maj deltager projektchef Dorthe Nørgaard Andersen i kurset: Biocidal Products Directive (98/8/EC), Practical advice for working with Biocide registrations. Kurset foregår i London.

Konference om madspild
Fødevareministeriet og den grønne tænketank Concito har iværksat projektet Det skjulte madspild, der bl.a. skal afdække madspild i kæden fra jord til butik. Projektets resultater præsenteres på en konference i København den 12. maj, hvor seniortoksikolog Helle Buchardt Boyd deltager.

Metrologidag: udfordringer og udvikling inden for kemiske målinger
Helle Buchardt Boyd deltager også i Metrologidagen den 18. maj i København, hvor hovedtemaerne er fødevaremetrologi og rent vand til industrien.Kurser

Se alle kurser herKontakt

DHI Environment and Toxicology | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.