Nyt om Miljø og Sundhed

Oktober 2011
Kemikalier og biocider

DHI tilbyder QSAR-modellering

I stedet for at udføre laboratorietest kan man med fordel bruge QSAR*-modeller til at forudsige en lang række toksikologiske og økotoksikologiske endpoints. Endpoints spænder lige fra påvirkninger af hav- og jordmiljø, bioakkumulering, hudirritationer og sensibilisering, øjenirritation/ætsning, til kræftrisiko, skadelighed for arveanlæg og forplantningsevnen samt genotoksicitet.

 

Brug QSAR ved datamangel
Vi har oprustet vores ressourcer inden for QSAR-modellering og udført et forskningsprojekt, hvor vi har testet brugbarheden af QSAR til at forudsige toksikologiske og økotoksikologiske endpoints. Vi har bl.a. udført cases inden for kosmetik og benyttet OECD QSAR-værktøjer med stor succes.

 

QSAR-modeller kan med fordel benyttes som et billigere og langt hurtigere alternativ til at generere el. tolke data, eller i tilfælde hvor man mangler data. Både firmaer, der udvikler nye kemikalier eller ønsker at optimere eksisterende produkter, kan have gavn af QSAR-modellering.

 

Læs mere om DHI’s QSAR-ydelser her eller kontakt

 

Hülya Genc-Fuhrman
hgf@dhigroup.com
Tel +45 4516 9256

*QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship

 


Seneste om biocider og REACH fra CIR-konferencen

DHI’s repræsentanter fulgte især temaerne vedr. REACH og EU’s biocidlovgivning (BPD) med stor interesse, da de deltog i Chemical Industries Regulations (CIR) i Barcelona. Godt 500 repræsentanter fra nationale og EU-myndigheder samt industrien deltog i konferencen i starten af september.

 

Frustrationer med biocidprodukters autorisationsproces
EU-myndigheder og industrien fremførte deres erfaringer fra de første produktautorisationer og den gensidige godkendelse mellem EU-landene. I flere tilfælde overholdt myndighederne ikke tidsfristen for den gensidige godkendelse. Det betød, at nogle biocidprodukter havnede i et juridisk tomrum, hvor det var uklart, om produkterne måtte markedsføres eller ej. Eftersom EU’s medlemsstater har håndteret disse sager på forskellig vis, har det givet anledning til bekymringer hos de ansøgende virksomheder.

Industrien fremlagde deres synspunkter vedr. kravene i BPD-lovgivningen. Et varmt emne var den fortsatte forsinkelse af vurderingsprogrammet omkring aktivstofferne, som betyder, at det store arbejde med at forberede produktdossiers forsinkes. Endelig delte man erfaringer om, hvordan man forbereder et Letter of access. Det har bl.a. været udfordrende, at betegnelsen Letter of access tilknyttes forskellige forpligtelser afhængig af, om den benyttes i forbindelse med REACH-lovgivningen eller plantebeskyttelseslovgivningen.

REACH 2013 tidsfrist
Næste registreringstidsfrist i REACH er juni 2013, og det blev understreget, at der skal handles nu for at overholde fristen. Man forventer, at der vil komme flere enkeltregistreringer i forbindelse med 2013, hvilket betyder at forberedelse af dossier vil tage længere tid og være mere bekostelig.

Da tonnagegrænsen kun er 100-1.000 t/år for de stoffer, der skal registreres, er der sandsynligvis færre tilgængelige oplysninger om disse stoffer. Det kan betyde, at der genereres flere empiriske data og/eller brug af andre muligheder (fx QSAR-modeller) til at generere data uden yderligere laboratorietest.

ESmodifier® til eksponeringsscenarier
På konferencen præsenterede vi desuden ESmodifier®, et it-værktøj udviklet af DHI til at generere eksponeringsscenarier. ESmodifier® vil være klar senere på efteråret.

Kontakt
Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156DHI og SSI samarbejder om desinfektionsmidler

Inden længe skal alle desinfektionsmidler godkendes, før de må sælges på det europæiske marked. Det gælder uanset om produkterne skal bruges i hjemmet, på hospitaler eller i fødevare- og foderindustrien. Før et produkt godkendes, kræver EU-loven imidlertid dokumentation dels for sikkerheden, dels for desinfektionsmidlernes reelle effekt.

 

DHI har indgået et samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og tilbyder en pakkeløsning, der kombinerer vores lovgivningsekspertise på området med SSI’s test af desinfektionsmidlernes effekt.

 

"Dræber bakterier" – gør de nu det?
Vi har gennem en årrække arbejdet med proceduren for godkendelse af desinfektionsmidler og rådgivet industrien om, hvad en godkendelse kræver. Et af nøglekravene er, at desinfektionsmidler rent faktisk desinficerer, og at denne virkning kan dokumenteres. Ved hjælp af meget bestemte test skal man kunne bevise, at et produkt tager livet af eller i det mindste hæmmer væksten af uønskede mikroorganismer. Kun da kan man få lov til at skrive på et produkt, at det ”Beskytter mod mug” eller ”Dræber 99,99 % af alle køkkenbakterier”.

 

Test af desinfektionsmidlers effekt
SSI har mikrobiologisk kompetence til testning af desinfektionsmidler. SSI kan foretage test af både virucider, baktericider og svampemidler og er et af de ganske få laboratorier i Europa, der har viden om og erfaring med at vurdere desinfektionsmidlers effekt over for virus.

 

Ny EU-lovgivning på vej
Kravene til den videnskabelige dokumentation for desinfektionsmidlers effekt er fastlagt i EU’s Biocid-Direktiv (BPD). Dokumentationen skal fremgå af det ganske omfattende dossier, der skal indsendes til myndighederne for at opnå godkendelse. BPD har været i kraft siden 2000 og vil inden længe blive erstattet af en fuldt bindende EU-forordning.

Kontakt
Stephen Wessels
sww@dhigroup.com

 


Ny procedure for brug af alternative kemiske navne

Leverandører som mener, at offentliggørelsen af et kemisk navn på produktetiketten af deres blandinger eller i sikkerhedsdatabladet kan afsløre fortrolige produktoplysninger, kan søge om at bruge et alternativt kemisk navn.

 

Producenter af kemiske blandinger er forpligtet til at oplyse brugerne om relevante klassificerede stoffer i deres produkt ved at oplyse om stoffets kemiske identitet. Paragraf 24 i CLP forordningen giver imidlertid mulighed for at ansøge om at bruge et alternativt navn, så man ikke røber det kemiske stofs identitet.

Hvor og hvordan der skal ansøges om brug af et alternativt kemisk navn afhænger af, om blandingen er klassificeret og mærket i henhold til CLP-forordningen eller i henhold til direktivet om farlige præparater (DPD).

Læs mere om ansøgning om brugen af alternative navne her eller kontakt

Kirsten Møller
kim@dhigroup.com
Tel +45 4516 9054REACH 2013 deadline gælder også SMV’er

Mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er ikke klar over, at REACH og CLP forordningerne også omfatter dem. Blandt andet vil en del virksomheder være omfattet af den næste REACH registreringsdeadline, som indebærer at producerede og importerede stoffer over 100 tons pr. år skal være registreret senest juni 2013.

 

DHI har sammen med kommunikationsfirmaet Operate A/S vundet et projekt under Miljøstyrelsens virksomhedsordning, der har til formål at informere SMV’er og kommuner om CLP og REACH. Der er tale om en informationskampagne om

  • hvordan kommuner kan anvende REACH eksponeringsscenarier ved tilsyn
  • de ny regler for klassifikation og mærkning af kemiske stoffer og produkter samt
  • oplysning til SMV’er om REACH godkendelsesordningen for særligt problematiske stoffer(SVHC)
  • oplysning til SMV’er om tidsfristen for registrering i juni 2013

Kampagnen udføres i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om kampagnen eller om de forpligtelser, som skal være opfyldt inden juni 2013, så kontakt

 

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel +45 4516 9022

 


REACH og CLP term-database på 22 sprog

ECHA-term er navnet på ECHA’s flersprogede terminologidatabase, der indeholder de vigtigste fagudtryk inden for REACH og CLP forordningerne. Databasen omfatter 22 europæiske sprog. Ud over mulighed for at oversætte fagudtryk mellem de forskellige sprog, indeholder den også definitioner på en lang række fagudtryk.

 

Det er gratis at benytte databasen. Dog kræver det login, hvis man ønsker at downloade eller kommentere data.

 

Databasen opdateres regelmæssigt. Senest er den bl.a. opdateret med navnene på de særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) på Kandidatlisten.

Klik her for at få adgang til ECHA-term database.

 


GHS og CLP webtool

Har du brug for at vide, hvilke faresætninger der hører sammen med en fareklasse eller farekategori? Eller omvendt? Så prøv vores forbedrede GHS og CLP webtool. Vælg dansk el. engelsk version øverst i højre hjørne.

 

Dette GHS og CLP webtool kan benyttes frit og er en nem måde at holde sig opdateret om udviklingen af GHS-lovgivningen. Ud over sætninger og udtryk på alle EU-sprog, indeholder den også sprog som kinesisk, japansk og russisk.

Kontakt
Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369Miljø

Ingen miljøpåvirkninger i havet fra rengøringsmidler

DHI har vurderet eksponeringen og påvirkningerne af miljøet fra enzymer og udvalgte overfladeaktive stoffer, som bruges i rengøringsmidler. To modelleringsværktøjer udviklet af DHI blev anvendt til at beregne de forventede miljøkoncentrationer: den hydrauliske model MIKE 21, som indeholder specifikke metrologiske data fra Lillebælt, kombineret med ECO Lab modellen, der kan forudsige stoffernes skæbne ved transport, nedbrydning og fortynding i vand.

Derudover er der foretaget en risikokarakterisering for både hav- og ferskvand. Konklusionen var, at brugen af enzymer og overfladeaktive stoffer i rengøringsmidler ikke synes at udgøre en risiko for havmiljøet.

 

Flere oplysninger eller en kopi af det offentliggjorte materiale, kan fås hos:

Torben Madsen
tma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9310Life Science

Havsvamp kilde til nyt lægemiddel

DHI’s marinbiologer i Singapore og Danmark er kommet på sporet af et nyt lægemiddel, som stammer fra en havsvamp. Det aktive stof i lægemidlet Halaven® er afledt af et stof, som udskilles af en tropisk havsvamp. Dyret bruger sandsynligvis stoffet som anti-begroningsmiddel for at holde sin overflade ren og fri for tang og rurer.

 

Godkendt som kræftmedicin
Lægemidlet med stoffet som aktivt princip blev godkendt i USA i november 2010 og i EU, Japan og Singpore i begyndelsen af 2011. Halaven® er en særdeles potent kræftmedicin, dog med nogle alvorlige bivirkninger.

Læs mere om havsvampe som kilde til nye, nyttige stoffer i vores artikel i september-nummeret af Dansk Kemi, nr. 9, 2011 (side 23).

 

Kontakt
Stephen Wessels
sww@dhigroup.comFødevarer

Nye regler for godkendelse af enzymer

Fra den 11. september 2011 har industrien to år til at fremskaffe oplysninger for risikovurdering af fødevareenzymer samt til at indsende ansøgning vedr. eksisterende og nye enzymer jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 234/2011.

 

Ansøgninger om godkendelse skal fremsendes til Kommissionen. I vejledningen EU Guidance on the Submission of a Dossier on Food Enzymes for Safety Evaluation finder du oplysninger om kravene til vurdering af enzymer. Du er også velkommen til at kontakte DHI, hvis du har brug for hjælp til at indhente oplysninger eller udarbejde et dossier.

 

Indtil EU har udfærdiget en liste over tilladte enzymer, gælder de enkelte EU medlemslandes regler hvad angår markedsføring af fødevareenzymer og fødevarer produceret med enzymer stadig. Den nye ansøgningsprocedure vedrører kun fødevareenzymer, der tilsættes fødevarer af tekniske årsager i forbindelse med fremstilling, bearbejdning, tilberedning, emballering, transport eller opbevaring af fødevarer, inklusive brugen af enzymer som teknologisk hjælpestof.

Kontakt

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103
Eva Høy Engelund
ehe@dhigroup.com
Tel +45 4516 9096


Håndbog om EU’s fødevaremyndigheder

Det tyske sundhedsrisikovurderingsinstitut, BfR, har udgivet den anden reviderede udgave af håndbogen EU Food Safety Almanac.

 

Håndbogen er særdeles nyttig, når man skal finde rundt blandt de 33 europæiske landes myndigheder. Den er på 119 sider og henvender sig til alle, der er interesseret i organisering af lovgivningsområder og de forskellige myndigheders ressortområder i EU.

 

Der er især lagt vægt på flg. kategorier, idet der ofte er forskellige myndigheder involveret i de enkelte lande: plantebeskyttelsesmidler; kosttilskud; restkoncentrationer fra veterinærmidler; foderstoffer; novel foods; mineralvand; gensplejsning; forureninger samt drikkevand.

Kontakt
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

 


Alle materialer til fødevarekontakt skal være sikre

Mange antager fejlagtigt, at det kun er fødevarekontaktmaterialer af plastik, som er omfattet af lovgivning. Det er ikke korrekt. EU-forordningen 1935/2004 gælder for alle fødevarekontaktmaterialer, også selv om der ikke er en specifik lovgivning for materialet. I nogle EU-lande findes der desuden nationale reguleringer på området. Ikke-plastik materialer kan fx være papir, pap, trykfarver, coatings, gummi, silikone, farvestoffer, træ, kork, metal m.m.

 

EFSA har udgivet en rapport om ikke-plastik fødevarekontaktmaterialer, og hvordan de reguleres i de forskellige EU-lande. Mens vi venter på en harmonisering af området for hele EU, kan denne rapport være særdeles nyttig. Rapporten, der er på engelsk, kan downloades her.

Vi står som sædvanlig til rådighed for spørgsmål vedr. risikovurdering og lovgivning om fødevarekontaktmaterialer.

Kontakt
Estelle Giovalle
egi@dhigroup.com
+45 4516 9205Seminar om funktionelle ingredienser til føde- og drikkevarer

Igen i år er DHI medarrangører af Vinterskolen, der tager aktuelle emner op til debat. I 2011-2012 fokuserer Vinterskolen på funktionelle ingredienser til fødevarer og drikkevarer via foredrag, debat og networking.

 

Emnet for det første heldagsseminar er Innovation, vækst og bæredygtighed. Seminaret finder sted tirsdag den 22. november og holdes i Auditoriet i KLP huset, Arne Jacobsens allé 15-17, Ørestad, 2300 København S. Se program her.

 

Tilmelding
Vinterskoleseminaret er åbent for alle interesserede. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding foretages online hos Biopeople.dk eller kontakt Mie Bendtsen, mie.bendtsen@oresund.org, Tel +45 2875 4092.

 


Kurser og seminarerKontakt

DHI Environment and Toxicology | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.