Nyt om Miljø og Sundhed

Oktober 2012Click here to read this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

Sikkerhedsdatablade – er du klar til 1. december?

Fra 1. december 2012 skal alle sikkerhedsdatablade følge det nye format jf. EU-forordning 453/2010. Det betyder, at den overgangsperiode, der har været gældende siden EU’s ændringer til sikkerhedsdatabladets format trådte i kraft for snart to år siden, udløber med udgangen af november.

Er du leverandør, skal du derfor sikre, at dine datablade lever op til de nye krav, og distribuere evt. nye versioner til dine kunder.

• for nogle kemiske produkter (normalt faremærkede stoffer og blandinger) er det din leverandørs pligt at levere et sikkerhedsdatablad til dig

• for andre kemiske produkter (de uklassificerede blandinger med et vist indhold af farlige stoffer) er det kun leverandørens pligt at levere et sikkerhedsdatablad på din forespørgsel

Da sidstnævnte produkter i Danmark er omfattet af regler om produktregistrering og arbejdspladsbrugsanvisninger, er det især vigtigt for danske virksomheder med en mere aktiv tilgang til rollen som modtager.

Har du spørgsmål om sikkerhedsdatablade, så kontakt

Lars S. Rasmussen
lsr@dhigroup.com
Tel +45 4516 9077

Næste fase af GHS-implementering i Singapore nærmer sig

Singapore indførte GHS-lovgivningen i 2008, og siden februar 2012 har det været lovpligtigt at udarbejde GHS sikkerhedsdatablade og etiketter for enkeltstoffer. Kemikaliebrugere skal være opmærksomme på næste fase, der vedrører mærkning af beholdere for enkeltstoffer. Dette bliver lovpligtigt fra 1. januar 2013, hvilket betyder, at beholdere uden en GHS-mærkning skal mærkes om senest ved udgangen af i år.

Få flere oplysninger om GHS i Singapore og resten af verden på vores gratis webportal om GHS og CLP.

Du kan også få hjælp hos

Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +65 6777-6330

GHS portal får nyt sammenligningsværktøj

Eksporterer du produkter til forskellige markeder, hvor GHS-lovgivningen er implementeret? Med et enkelt klik kan du nu få overblik over, hvilke af de såkaldte byggeblokke i lovgivningen, der er implementeret i de forskellige lande. Det er muligt at sammenligne op til fire lande på en gang.

Det gør det endnu nemmere at sikre sig, at klassificering og sikkerhedsdatablade er i overensstemmelse med GHS. Klik her for at se mere på vores fri GHS portal (bemærk, at det er muligt at vælge dansk som sprog øverst i højre hjørne).

Få flere oplysninger om GHS hos

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9369

Eksponeringsscenarier: efterspørgsel på praktiske løsninger

Der er i industrien megen fokus på eksponeringsscenarier, men også en stor efterspørgsel på standardisering og praktiske løsninger. Dette var det overordnede indtryk fra en nyligt afholdt workshop om eksponeringsscenarier.

Stort set alle aktører, inklusive myndighederne, efterspurgte et harmoniseret format for eksponeringsscenarier. Andre diskussioner handlede om, at det næsten er umuligt at håndtere eksponeringsscenarier uden gode IT-værktøjer – herunder metoder til håndtering, anvendelse og overførsel af den information, som i dag virker uoverskuelig i udvidede sikkerhedsdatablade på flere hundrede sider.

Miljøstyrelsen var arrangør af workshoppen, der fandt sted i september, med deltagelse fra stort set alle aktører på området: ECHA, CEFIC, registranter, distributører, slutbrugere og myndigheder. Fra DHI præsenterede vi bl.a. vores bud på et kommende gratis IT-værktøj, ESmodifier® til eksponeringsscenarier.

Vil du vide mere om eksponeringsscenarier?
Er du interesseret i at høre mere om eksponeringsscenarier, og hvad det betyder for din virksomhed? Vi afholder gerne firmatilpassede informationsmøder, workshops eller kurser i eksponeringsscenarier.

Kontakt
Lars S. Rasmussen
lsr@dhigroup.com
Tel +45 4516 9077

EuroPLOT udvikler e-læring om eksponeringsscenarier

Som deltager i EuroPLOT-projektet udvikler DHI en række e-læring moduler til undervisning af medarbejdere i den kemiske industri. Fokus er på undervisning i udarbejdelse af eksponeringsscenarier for blandinger under REACH. Målet er at udvikle 12 lektioner af hver ca. en times varighed. Udviklingen foregår løbende, og vi er nu klar til at teste de første lektioner som en del af den iterative proces.

DHI har været med i EuroPLOT under EU’s Life Long Learning siden 2010. EuroPLOT-projektet inddrager lærere og undervisere i udvikling af værktøjer gennem et iterativt designforløb, og formålet er at generere genanvendelige Persuasive Learning Objects and Technologies (PLOTs) af høj kvalitet. Projektet afsluttes til november 2013.

Ønsker du mere information, eller har du lyst til at deltage i afprøvning af et e-læringsmodul, så kontakt

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9320

Tæt kontakt fremmer samarbejdet med leverandører uden for EU

Sørg for at etablere et tæt samarbejde med jeres leverandører uden for EU. Jo mere relevant viden, man kan give sine leverandører, jo lettere er det at få information fra dem. Sådan lød opfordringen fra de virksomheder og konsulentvirksomheder, der fortalte om deres erfaringer med import fra ikke-EU lande på et seminar, som DHI og Miljøstyrelsen var værter for i oktober måned.

Sørg for dokumentation
Opfordringen til importører, hvor leverandøren uden for EU har udnævnt en ene-repræsentant, var at sørge for at have dokumentation på, at man er dækket af en ene-repræsentantaftale. Samtidig skal man sikre sig, at ens tonnage samt fremtidige tonnager er dækket. Efter registrering af et stof under en ene-repræsentantaftale er det desuden vigtigt for importøren at tage kontakt til leverandøren eller ene-repræsentanten og bede om registreringsnummer samt nye oplysninger i forhold til sikker anvendelse.

Ved import af artikler er det en stor udfordring at holde sig ajour med stoffer på kandidatlisten og indhente information om evt. indhold af disse stoffer i de importerede artikler. Derfor er der mange importører, der laver en vurdering af sandsynligheden for forekomst af de pågældende stoffer i materialet eller i genstanden, inden der laves en kemisk analyse.

Få bekræftet testrapporter
Importørerne blev opfordret til at kontrollere eventuelle erklæringer, som de modtager fra leverandører uden for EU, f.eks. ved at foretage stikprøvetest af de importerede artikler. Desværre er falske testrapporter udbredt. Anbefalingen er derfor, at man kontakter testvirksomheden for at få verificeret testrapporten.

Se præsentationer fra seminaret her.

Vil du vide mere, kan du også kontakte

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel +45 4516 9370

Henriette Christiansen, Singapore
hc@dhigroup.com
Tel +65 6777-6330

Kemikalier i detailhandlen

Hvis du leverer kemikalier til detailhandlen, så husk, at de ansatte i butikkerne er at betragte som professionelle brugere af produkterne. Selvom målgruppen for dine kemikalier er private forbrugere, som ikke har krav på et sikkerhedsdatablad, vil du stadig være underlagt kravet om at levere et sikkerhedsdatablad med produkterne. Dette gælder naturligvis kun for produkter, som opfylder kravene for, hvornår der skal leveres sikkerhedsdatablade.

Butiksansatte skal kunne håndtere uheld
Arbejdsgiverne i detailhandlen har pligt til at sørge for, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for alle kemikalier i butikken, som opfylder de generelle krav for, hvornår der kræves en arbejdspladsbrugsanvisning.

Begrundelsen er, at selvom de butiksansatte ikke direkte bruger produkterne, så skal de håndtere dem. Derfor skal de f.eks. vide, hvad de skal gøre i tilfælde af spild eller andre uheld med produkterne.

Kontakt
Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023

BIOCIDER

Store forventninger til biocidforordningen

Biocidkonferencen på årets CIR konference i Barcelona satte i år endnu større fokus på den kommende biocidforordning, der træder i kraft pr. 1. september 2013. Der var især stor interesse for, hvordan forordningen adskiller sig fra direktivet, og hvilke forbedrede muligheder den rummer for industrien. Indtil videre har industrien givet biociddirektivet en hård medfart og kritiseret den for at bremse al vækst og innovation inden for biocidprodukter.

Nogle af de væsentligste forandringer:

• Forordningen inkluderer ”behandlede artikler” i sit anvendelsesområde, hvilket betyder, at alle produkter, der er behandlet med et biocid, også bliver omfattet af bestemmelserne. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor især importerede, behandlede artikler gik fri af biociddirektivet.
• Den forsinkede evalueringsperiode af aktivstofferne forlænges til 2024.
• Ud over den velkendte gensidige anerkendelse indføres en ny godkendelsesordning, EU-godkendelsen, hvor der kan søges om, at visse produkter blive godkendt i alle EU-lande på én gang. Fra 1. september 2013 kan produkter inden for produkttype 1, 3, 4, 5, 18 og 19 søge om en EU-godkendelse.
• Den tidligere rammeformuleringsgodkendelse bredes yderligere ud og erstattes af biocidfamilie-konceptet. Således kan flere produkter med lignende sammensætning være en del af en forsimplet godkendelsesprocedure.
• Alle producenter eller importører af aktivstoffer, som ikke tidligere har forsvaret sit aktivstof, har mulighed for at komme på ECHA’s liste over godkendte aktivstofleverandører. Det forudsætter, at de inden den 1. september 2015 indleverer et letter of access eller et dossier på aktivstoffet til ECHA.

Hvis du vil vide mere om den nye biocidforordning, kontakt

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156

EU-klassificering af udbredt pesticid

Ifølge et forslag fremsat af ECHA vil der inden længe komme harmoniseret klassificering og mærkning af spirotetramat i EU. Spirotetramat er et pesticid/sprøjtemiddel, der i stor udstrækning anvendes som insekticid i landbruget.

Forslaget om harmoniseret klassificering og mærkning er sendt i høring, og interesserede parter kan indtil den 9. november 2012 kommentere forslaget. Kommentarer fremsendes via ECHA’s hjemmeside.

Spørgsmål om pesticider og biocider besvares af

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156

Desinfektionsmidler nede til tælling

Inden for de næste 2 år fastslås ejendomsretten til de vigtigste desinficerende stoffer. Den vil gælde for hele EU. Derefter er det kun ejeren, der må producere og sælge aktivstofferne til formulering af desinfektionsmidler og derved kan bestemme over udbuddet af dem.

Virksomheder, der sælger desinfektionsmidler med stoffer, de ikke selv har ejendomsretten til, kan risikere at skulle betale dyrt for at kunne bruge de desinficerende stoffer. I værste fald vil de ikke kunne markedsføre produkter med stofferne.

Derfor skal virksomhederne tage aktion nu, hvis de om et par år vil undgå at stå uden lovlige desinfektionsmidler, anbefaler DHI’s Stephen Wessels og Kirsten B. Møller. De to konsulenter har skrevet en artikel om emnet, som du kan læse i bladet Dansk Kemi, nr. 9, 2012 (side 22-24).

Kontakt
Stephen Wessels
sww@dhigroup.com
Tel +45 4516 9162


Life Science

Bisphenol A: fra mistænkt til skurk

Den franske myndighed for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø (ANSES) har indgivet et forslag til skrappere klassificering af bisphenol A i EU. ANSES foreslår, at stoffet klassificeres som reproduktionstoksisk, dvs. skadelig for forplantningen.

Skadelig for forplantningen
Siden 2002 har bisphenol A været på listen over stoffer mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen. Ifølge det franske forslag skal bisphenol A klassificeres som skadelig for menneskers forplantningsevne (reproduktionstoksisk, kategori 1A). Dette er baseret på konstaterede påvirkninger af fertiliteten hos dyr samt påvirkning af forplantningssystemet hos forsøgsdyr af begge køn. Forslaget er desuden baseret på omdiskuterede epidemiologiske undersøgelser af mennesker.

En klassificering i kategori 1 vil betyde, at der umiddelbart vil blive indført skrappere forholdsregler i lovgivningen. Forslaget bliver nu vurderet af ECHA og vil efterfølgende blive sendt i høring, sandsynligvis i starten af 2013.

Læs mere på ANSES’ hjemmeside: ANSES proposes a more stringent EU level classification for bisphenol A as a substance toxic to reproduction.

Kontakt
Estelle Giovalle
egi@dhigroup.com
Tel +45 4516 9205

Ny kosmetiklov skærper krav til sikkerhedsvurdering

Den nye kosmetikforordning, der træder i kraft i juli 2013, indeholder ikke de store forandringer i forhold til det tidligere direktiv – lige med undtagelse af kravene til sikkerhedsvurderinger.

Kravene bliver nu langt mere præcist og detaljeret beskrevet. Mange virksomheder gør derfor klogt i at sikre sig, at deres sikkerhedsvurdering lever op til lovkravene.

Hvad det er, der konkret forlanges, har seniortoksikolog Ann Detmer skrevet om i Fagbladet Kosmetik, september 2012. Læs hele artiklen her.

Spørgsmål om kosmetik? Kontakt

Lise Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133

Fødevarer

Nye novel foods på vej

To nye stoffer har netop været i høring vedr. godkendelse som novel food. Det drejer sig om:

• Lactoferrin, et protein, der forekommer naturligt i komælk, og som ønskes anvendt som ingrediens med ernæringsmæssigt formål.
• Dihydrocapsiat, der fremstilles syntetisk, og som tilhører en gruppe stoffer, der forekommer naturligt i forskellige typer chili- og peberfrugter. Stoffet ønskes anvendt med ernæringsmæssigt formål, idet capsinoider ifølge ansøgeren er kendt for at øge kroppens energiforbrug og fedtforbrænding.

Både Fødevarestyrelsen og EFSA vurderer, at stofferne er sikre at anvende i fødevarer i nærmere fastsatte mængder. Fødevarer, hvori lactoferrin eller dihydrocapsiat indgår, vil skulle mærkes om deres indhold af stofferne. Ordlyden i den danske mærkning er dog ikke besluttet på nuværende tidspunkt.

Se flere fakta om hhv. lactoferrin eller dihydrocapsiat.

Har du spørgsmål om, hvordan man får godkendt novel food, kontakt

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel: +45 4516 9097

Syg af frugt og grønt

En rapport fra DTU Fødevareinstituttet giver svar på, hvilke faktorer der påvirker forekomsten af sygdomsfremkaldende bakterier og virus i frugt og grønt. Desuden belyser rapporten, hvilke muligheder der er for at forebygge fødevareoverførte sygdomme fra frugt og grønt hos mennesker.

Forurening stammer ofte fra markerne
Mikrobiel forurening af frugt og grønt sker oftest i primærproduktionen, altså på markerne. Uhensigtsmæssig anvendelse af husdyrgødning eller spildevandsslam på afgrøder eller fækal forurening fra vandingsvand er typiske årsager. Det er derfor også i det primære produktionssystem, at de mest effektive løsninger findes, for eksempel i form af bedre uddannelse af arbejdsstyrken.

Rapporten omfatter en grundig gennemgang af den videnskabelige status på området og giver en vurdering af, hvilke metoder der kan være relevante at anvende i Danmark for at forebygge fødevareoverførte sygdomme. Vurderingen har været en del af grundlaget for Fødevarestyrelsens Redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt 2011.

Læs hele vurderingen af risikoen ved frugt og grønt: Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt (pdf).

Har du brug for mere viden om mikrobiologiske risici ved frugt og grønt samt andre fødevarer? Kontakt:

Flere oplysninger hos artiklernes medforfatter:
Torben Wilde Schou
tws@dhigroup.com
Tel + 45 4516 9504

MØD OS

IDAmiljø-møde om behov for tværfaglig risikovurdering, København, 13. november
Foredragsholdere fra DHI, Miljøstyrelsen og andre aktører tager udgangspunkt i nanomaterialer, phtalater, LCA og ressourcer ved eksempler på tværfaglig risikovurdering og risikohåndtering. Fra DHI holder innovationschef Margrethe Winther Nielsen et indlæg om nye testmetoder for nanomaterialer, og afdelingsleder Helle Westphal er vært ved mødet.

Mødet finder sted den 13. november kl. 13-17 i Ingeniørhuset, København. Se mere her

Kontakt

DHI Water Environment Health | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.