Nyt om Miljø og Sundhed

Sept 2013Click here to read this issue in English Read this issue in English

Kemikalier

Femte revidering af GHS

FN har publiceret den 5. reviderede udgave af GHS-lovgivningen.

Revideringen omfatter bl.a. følgende:

  • nye testmetoder for brandnærende faste stoffer
  • diverse bestemmelser, der har til hensigt at præcisere kravene til visse fareklasser (hudætsning/irritation, alvorlig øjenskade/irritation, og aerosoler) og som supplement til de oplysninger, der skal inkluderes i sikkerhedsdatabladet
  • reviderede og forenklede tabeller for klassificering og mærkning
  • nyt kodificeringssystem for farepiktogrammer, samt
  • reviderede sikkerhedssætninger

Den 5. reviderede udgave (på engelsk) kan downloades her.

Det er desuden muligt at downloade et resume af rettelserne (131 sider), klik her.

Hvis du vil vide mere om GHS og status for implementering i hele verden, så besøg vores GHS Web Portal

Kontakt
Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com

Vælg den rigtige aktivstofleverandør til biocidprodukter

Med biocidforordningens artikel 95 prøver EU at gøre op med den problematik, der tidligere har hersket i forbindelse med aktivstofferne. Under biociddirektivet var det muligt for aktivstofleverandører, der ikke havde bekostet et aktivstofdossier, fortsat at markedsføre og sælge deres aktivstoffer i EU.

Liste over godkendte leverandører på vej Fra den 1. september 2013 til og med den 31. august 2015 skal alle, der fortsat vil markedsføre et biocidaktivstof i EU, dokumentere over for ECHA, at man er involveret i aktivstoffets dossier. ECHA offentliggør løbende en liste over godkendte aktivstofleverandører på deres hjemmeside. Fra den 1. september 2015 må et biocidholdigt produkt kun markedsføres i EU, hvis det indeholder biocidaktivstoffer fra ECHAs liste over godkendte aktivstofleverandører.

Evaluering af biocidaktivstoffer forlænges til 2024 Evalueringen af biocidaktivstofferne har længe været forsinket. Derfor har EU nu officielt forlænget deadline for arbejdet til og med 2024. For at nå målet om at være færdig med evalueringerne i 2024 er medlemsstaterne blevet enige om fremover at færdigbehandle ca. 50 aktivstoffer om året.

Man har desuden sat navn på de aktivstoffer, som man regner med at færdigvurdere fra 2013 til 2016. Aktivstofferne er primært indenfor træbeskyttelse (PT8), insektmidler (PT18), repellenter (PT19) samt desinfektionsmidler indenfor produkttyperne 2, 3 og 4.

For mere information, kontakt

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel 4516 9156

ECHA føjer bred stofgruppe til kandidatlisten

ECHA har udvidet kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) med stoffet 4-nonylphenol (NP), samt forgreninger eller lineære forbindelser heraf, ethoxyleret. Denne tilføjelse er værd at lægge mærke til, da der ikke er tale om et enkelt stof, men om en meget bred gruppe af stoffer.

Det omfatter stoffer med en lineær og/eller forgrenet kæde af alkyler med et kulstofantal på 9 og en kovalent binding i position 4 til phenol, ethoxyleret UVCB- og veldefinerede stoffer, polymerer og homologer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer og/eller kombinationer heraf.

Reelt er definitionen dermed så bred, at flere stoffer sandsynligvis vil høre under denne betegnelse end under alle øvrige betegnelser på kandidatlisten tilsammen.

Kan ikke søges via CAS-nummer
Bekymringerne i forbindelse med ethoxyleret 4-nonylphenol er, at stoffet i naturen nedbrydes til 4-nonylphenol, som er hormonforstyrrende (og i sig selv er et SVHC-stof optaget på kandidatlisten). Set i det perspektiv giver det mening at inkludere hele gruppen af stoffer, som kan nedbrydes på denne måde.

Det giver imidlertid en række udfordringer, hvis man skal finde ud af, om et givent stof er et SVHC. Søger man ved hjælp af CAS nummer, vil man ikke få nogen hits. Det kræver betydelig indsigt i kemisk terminologi og kemiske navne for at kunne skelne, om et givent stof er en homolog til ethoxyleret 4-nonylphenol.

Gælder også artikler
Der er som sådan ikke noget nyt i dette, og der har i flere år været restriktioner på brug af disse stoffer i rengøringsmidler. Kandidatlisten har imidlertid indflydelse på en lang række andre områder. Der er for eksempel krav om, at importører af artikler til det europæiske marked skal vide, om deres produkter indeholder SVHC-stoffer. Selv om man har en komplet specificering af alle stoffer (og deres CAS-numre) i sine produkter, er det ikke tilstrækkeligt til at verificere, at et produkt ikke indeholder SVHC-stoffer.

Contact
Lise Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133

Ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

I juni udkom den nye, danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsen indeholder større ændringer med hensyn til national transport af affald som er, eller indeholder, farligt gods. De nye regler beskriver i detaljer hvilke regler fra ADR-konventionen, der må afviges fra og under hvilke betingelser.

De nye regler findes i §10 og i bilag 3 til bekendtgørelsen og er yderst relevante for alle virksomheder, som selv står for afsendelse af farligt affald, herunder kørsel med farligt affald til nærmeste kommunale indsamlingssted. Bekendtgørelsen har nr. 788 og kan hentes på Retsinformation.

Gratis webinar om transport af farligt affald
Den 26. september holder vi et webinar om transport af farligt affald. Her kan du høre mere om de nye regler og om, hvordan man transporterer farligt affald, som er farligt gods. Det er gratis at deltage. Læs mere her.

Kontakt
Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com

Lær af andres erfaringer med REACH og CLP

Mange virksomheder står over for de samme udfordringer. Hvordan håndterer man registreringer under REACH? Hvad skal man gøre, hvis man anvender særligt problematiske stoffer? Hvordan ser et eksponeringsscenarie ud, og hvad betyder den nye faremærkning i CLP?

En lang række nyttige oplysninger er blevet indsamlet i et informationsprojekt om REACH og CLP. Projektet inkluderer faktaark, forskellige cases der viser, hvordan danske virksomheder har gjort samt artikler om relevante problematikker i forbindelse med overholdelse af REACH og CLP.

Læs mere og se alle links her.

Kontakt
Anne Rathmann Pedersen
Tel 4516 9370
arp@dhigroup.com

Nye testmetoder før næste REACH registrering i 2018

Et interessant emne på dette års CIR-konference var de nye testmetoder, der skal reducere brugen af dyreforsøg. I forbindelse med de regulatoriske krav under REACH om at undersøge stoffers mulige irritations- og sensibiliseringspotentiale og deraf følgende klassificering i overensstemmelse med CLP, arbejdes der på en række tiltag for at reducere brugen af dyreforsøg.

Fokus på mekanismerne for sensibilisering
Der blev gennemgået en række nye in vitro testmetoder til at undersøge sensibilisering, som ikke involverer dyreforsøg, men udelukkende bruger cellesystemer, som fokuserer på mekanismerne for sensibilisering. Der er udarbejdet OECD testguidelines for disse tests, som er under validering. Det forventes, at de vil kunne afløse den eksisterende test (LLNA, Local Lymph Node Assay) for klassificering af stoffer under REACH ved den næste registreringsdeadline i 2018.

Den nye biocidforordning
Biocidforordningen, som netop er trådt i kraft, var et andet varmt emne på CIR-konferencen. På den ene side er forordningen en forbedring af biociddirektivet, idet der tages flere hensyn til industriens udfordringer i form af præcisering af datakrav og ansøgningsmuligheder. På den anden side er forordningen blevet mere kompliceret og omfattende end biociddirektivet ved bl.a. at inkludere biocidbehandlede artikler og in-situ genererede biocidprodukter. Desuden overtager ECHA administrationen af biocidområdet.

CIR-konferencen 2013
Det årlige CIR (Chemical Industries Regulations) fandt sted i Barcelona i starten af september. Konferencen er med sine 500+ deltagere fra industri og myndigheder en af de største regulatoriske konferencer i Europa og dækker lovgivning samt miljø- og sundhedsaspekter indenfor de fire hovedområder: pesticider, biocider, REACH og veterinærmedicin.

For mere information kontakt

Brian Svend Nielsen (REACH)
bsn@dhigroup.com
Tel 4516 9140

Michael Fink (pesticider, biocider)
mif@dhigroup.com
Tel 4516 9156

Miljø

Kina og økotoksikologiske tests

På den nyligt afholdte ChemCon Asia 2013 konference, drøftede man bl.a. økotoksikologiske test af kemikalier i Kina.

De kinesiske myndigheder kræver, at en række effekter bliver testet i laboratorier, der er godkendt af de kinesiske myndigheder. Det rejser en række spørgsmål blandt udenlandske samarbejdspartnere. Det er dog ikke de kinesiske laboratoriers kompetencer, der stilles spørgsmålstegn ved.

Nogle af de hyppigste spørgsmål er: ”Skal man indgå kontrakt med et kinesisk laboratorium?” og ”Vil mine eksisterende data eller nye data fra et andet testlaboratorium blive accepteret af de kinesiske myndigheder?” og ”Vil data fra kinesiske testfaciliteter blive accepteret af andre landes myndigheder?”.

Kina accepterer visse tests udført i udlandet
Tests der skal udføres i Kina er begrænset til nogle få, primært akut toksicitet af fisk og biologisk nedbrydelighed. Øvrige studier kan udføres af ikke-kinesiske laboratorier og vil blive accepteret af de kinesiske myndigheder når i) laboratoriet har den rette kvalitetsgodkendelse, som minimum GLP, ii) de udførte tests er i overensstemmelse med kinesiske retningslinjer eller OECD guidelines eller ISO standarder.

Fortsat usikkerhed om godkendelsesproceduren
Adskillige kinesiske testfaciliteter arbejder i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for Good Laboratory Practice. Kina har imidlertid ikke underskrevet OECD’s Mutual Acceptance of Data. Det er dermed usikkert, om andre myndigheder vil acceptere data fra kinesiske ”GLP-lignende” testfaciliteter. Der hersker altså fortsat nogen usikkerhed om godkendelse fra de kinesiske myndigheders side af data fra ikke-kinesiske laboratorier.

DHI udfører økotoksikologiske tests på vores laboratorier i hhv. Danmark og Singapore.

Kontakt
Matthieu Duchemin (Singapore)
mdu@dhigroup.com

Anja Kamper (Danmark)
aka@dhigroup.com

Sverige undersøger perfluorerede stoffer

Svenskernes eksponering for perfluorerede stoffer er generelt faldende, men regelmæssig spisning af fisk fra forurenede søer i Sverige kan forårsage meget høj eksponering. Det fremgår af en ny risikovurdering, som den svenske fødevaremyndighed Livsmedelsverket har foretaget. Det fremgår desuden, at nyere immunotoksikologiske undersøgelser på dyr peger på, at PFOS er mere giftig, end det EFSA nåede frem til i 2008.

Meget miljøskadelige
Perfluorerede alkylforbindelser tåler meget høje temperaturer og anvendes derfor bl.a. som imprægneringsmiddel i papir og tekstiler samt som brandslukningsskum. Stofferne er stærkt miljøskadelige og forurener søer og vandløb, ligesom de kan sive ned i grundvandet. Både forurenet grundvand og fisk fra forurenede områder kan være sundhedsskadelige.

Perfluorerede alkylforbindelser (PFC) forekommer ikke naturligt i naturen. Der findes mange forskellige former, heriblandt PFOS, PFOA og PFHxS, som indgår i den svenske undersøgelse.

Få mere at vide hos

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

Fødevarer

Sæt grænser for alkaloider i teer

Inkarnerede urtetedrikkere udsættes for mængder af pyrrolizidin-alkaloider, som bekymrer forskerne.

Det tyske sundhedsrisikovurderingsinstitut BfR har i et forskningsprojekt undersøgt 221 kommercielle urteteer og teer og fandt uventet høje niveauer af pyrrolizidin-alkaloider (PAer) i nogle af prøverne. Selv inden for teer af den samme slags blev der fundet betydelige forskelle i koncentrationerne.

Pyrrolizidin-alkaloider og deres virkninger PAer er naturligt forekommende kemiske forbindelser, der findes i mange planter rundt om i verden. Alkaloiderne beskytter planterne mod planteædende insekter. Deres skadelige virkninger er imidlertid også uønskede i foder og fødevarer, da de bl.a. kan være kræftfremkaldende. PAer forekommer også i andre fødevarer som fx honning, korn og mælk.

BfR’s vurdering er, at der ikke er nogen fare for tedrikkere, der drikker urtete og te i moderate mængder. Forbrugere med et stort forbrug af urtete og te kan derimod være i risikozonen for at indtage for store mængder. BfR anbefaler derfor, at børn og gravide bør begrænse deres indtag af urtete og te. Desuden bør producenter af urtete og te bestræbe sig på at holde indholdet af pyrrolizidin-alkaloider nede.

For en mere udførlig redegørelse henviser vi til Bfr's engelske rapport Pyrrolizidine alkaloids in herbal teas and teas.

Få mere at vide hos

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

Ny strategi for ernærings- og sundhedsanprisninger

Fødevarestyrelsen har iværksat en ny strategi, der indebærer ikke blot øget kontrol, men også bedre vejledning af såvel forbrugere som virksomheder. Når man anvender anprisninger, er det vigtigt, at de ikke fører til misforståelser hos forbrugerne om sunde kostvaner.

Man kan derfor forvente, at der fremover i endnu højere grad vil blive slået ned på brugen af såkaldte uspecifikke anprisninger, såsom ”antioxidant”, ”godt for maven” og ”kvikker op”. De uspecifikke anprisninger er i mange tilfælde i strid med reglerne, når de anvendes alene og ikke sammen med en godkendt sundhedsanprisning.

DHI vejleder om mulighederne for brug af ernærings- og sundhedsanprisninger for fødevarer. Vi kan også hjælpe med at indsende den rigtige form for dokumentation, når det gælder om at få godkendt en sundhedsanprisning.

Læs mere om Fødevarestyrelsens nye strategi for ernærings- og sundhedsanprisninger.

Få mere at vide hos

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

Mød os

DanFish International og DanAqua, Aalborg
Mød DHI på vores stand på den 23. internationale fiskeri- & akvakulturmesse i Aalborg den 9-11. oktober 2013. Se mere om messerne her: danfish.com og danaqua.net

Kurser

CLP klassificering og mærkning – 2. oktober
Registrering af biocidprodukter – 14. november
Kemikalier i miljøet, grundbegreber i økotoksikologi – 30. oktober
ABC-vurdering af organiske stoffer i spildevand – 31. oktober
QSAR workshop - An introduction to the OECD Toolbox – 23. oktober
Applied Toxicology: two-day-course – 19. og 20. november
Fødevarekontaktmaterialer, grundkursus – 30. oktober
Fødevarekontaktmaterialer for viderekomne – 31. oktober
Novel foods – 6. november

Kontakt

DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.