Nyt om Miljø og Sundhed

September 2011
Virksomhed + GTS = øget produktivitet

En rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, er mere produktive.

Rapporten - Økonomiske effekter af erhvervslivets forskningssamarbejde med offentlige videninstitutioner – viser, at det er godt for virksomheder at samarbejde med et universitet og/eller et GTS-institut (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter). Gevinsten er omkring 9 % (eller ca. 50.000 kr.) i merproduktivitet pr. medarbejder, hvis investeringen i forskning og udvikling sker i et samarbejde, hvor der både indgår et GTS-institut og et universitet eller andre offentlige videninstitutioner.

Læs rapporten her eller kontakt dit GTS-institut: DHIKemikalier

EU-medhold til Danmark om terpentin

EU-medhold til Danmark om terpentin Som det eneste land i EU har Danmark i mange år klassificeret mineralsk terpentin for kroniske hjerneskader, populært kaldet malerhjerne.

I juni 2009 sendte Danmark et forslag til ECHA om en fælles, harmoniseret klassificering af mineralsk terpentin som Xn;R48/20 (STOT RE 1, H372). EU's risikovurderingskomité har nu givet Danmark ret i, at mineralsk terpentin kan give hjerneskader. Forslaget skal herefter til afstemning blandt EU’s medlemslande, før en ny klassificering og mærkning kan træde i kraft i hele EU.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside eller spørg

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023GHS implementeringsstatus i USA

Den amerikanske implementering af GHS vedr. klassificering og mærkning af kemikalier nærmer sig hastigt. Den oprindelige tidsfrist for implementering i august 2011 er kun blevet rykket med en enkelt måned, og den endelige regulering forventes klar i løbet af september 2011.

Den nye Hazard Communication Standard bliver udstedt af det amerikanske arbejdsmiljøagentur, OSHA, og omfatter klassificering, mærkning, emballering og sikkerhedsdatablade samt uddannelseskrav på arbejdspladsen. Den dækker dog ikke områder, der falder under andre forvaltninger (primært miljø, affald, transport og forbrugerprodukter). OSHA har meddelt, at enkelte hovedpunkter i den foreslåede regulering fra 2009 muligvis bliver ændret i den endelige regulering.

Følg implementering af GHS rundt om i verden på vores website ghs.dhigroup.com

Kontakt
Lars Skovgaard Rasmussen
lsr@dhigroup.com
Tel +45 4516 9077GHS – 4. reviderede udgave

FN har offentliggjort den 4. reviderede udgave af GHS-lovgivningen. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere udgave er:

  • Indførelse af nye farekategorier: kemisk ustabile gasser og ikke-brændbare aerosoler
  • Indførelse af nye faresætninger med henvisning til de nye farekategorier
  • Ændring af klassificeringskriterier for fareklassen ”Aerosols”
  • Ændring af visse sikkerhedssætninger

Den 4. reviderede udgave er endnu ikke tilgængelig elektronisk, men kan bestilles hos FN. Klik her.

Kontakt vedr. GHS:

Ilaria de Rosa Carstensen
idc@dhigroup.com
Tel: +45 4516 9369Ny CLP vejledning på dansk

ECHA har offentliggjort en ny Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, der giver vejledning om kravene til mærkning og emballering i CLP-forordningen.

Læs mere her.

Spørgsmål om CLP? Kontakt
Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel: +45 4516 9023Ny Vejledning til stoffer i artikler

ECHA’s Vejledning om krav til stoffer i artikler er nu også tilgængelig på dansk. Vejledningen skal hjælpe producenter og importører af artikler med at afgøre om de har forpligtelser i henhold til REACH; særligt i forhold til registrering og anmeldelse ifølge artikel 7 og i forhold til formidling i leverandørkæden for artikler ifølge artikel 33.

Find vejledningen her eller kontakt

Lise Møller
lmm@dhigroup.com
Tel: +45 4516 9133Dansk enegang på ftalater

I starten af august måned udløb Miljøstyrelsens høringsfrist for en bekendtgørelse om forbud mod visse ftalatholdige varer. Bekendtgørelsen vil omfatte et forbud både mod import og salg af varer, som indeholder de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP, der kan findes i bl.a. badeforhæng, voksduge, vinylgulve og tasker. De fire ftalater er alle klassificerede som skadelige for forplantningsevnen, og dokumentation tyder på, at eksponering for ftalaterne kan udgøre en risiko på grund af de såkaldte cocktaileffekter.

Allerede reguleret via REACH
Det er dog ikke alle, som er begejstrede for en evt. dansk bekendtgørelse. Blandt andre har Dansk Industri påpeget, at det er i strid med REACH-forordningen, at man fra dansk side forsøger at regulere på tværs af det øvrige Europa. De fire ftalater er desuden, som alle kemikalier i Europa, allerede reguleret via REACH og optaget på Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Det betyder, at forbrugere kan bruge deres ret til at få oplyst i butikken, om stofferne forekommer i en given vare. DEHP, DBP og BBP er desuden godkendelsespligtige, dvs. at virksomheder skal søge om godkendelse, hvis de ønsker at producere eller anvende stofferne.

Hos DHI følger vi den videre udvikling, både i Danmark og på EU-niveau.

Kontakt
Lise Møller
lmm@dhigroup.com
Tel: +45 4516 9133DHI one-stop-shopping løsning for REACH dossierer

DHI har med succes indsendt mere end 50 REACH registreringsdossierer og hjulpet virksomheder med at opfylde lovkravene til kemikalieregistrering ved at sørge for alle tekniske og administrative forpligtelser.

Et eksempel på en sådan løsning er mineraluld, som er et af de mest omfattende registreringsdossier, vi har udarbejdet. Opgaven er udført på vegne af Rockwool International og omfatter alle virksomheder i Europa, der producerer og importerer mineraluld.

Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt

Hülya Genc-Fuhrman
hgf@dhigroup.com
Tel +45 4516 9256Miljø

Første anlæg består test på DHI’s ballastvand-testfacilitet

DHI så i 2010 muligheden for at assistere udviklere af ballastvandsystemer med test og evaluering af systemernes behandlingseffektivitet.

DESMI Ocean Guard A/S var den første kunde hos DHI Ballast Water Centre, og har som den første fuldført den IMO-krævede landbaserede test for salt- og ferskvand på vores testfacilitet i Hundested. Dokumentation af behandlingseffektiviteten i ferskvand er vigtig for udviklere af ballastvandsystemer, idet der på verdensplans findes et ganske betragteligt antal ferskvandshavne. Gennemførelse af test med ferskvand er en praktisk og metodisk udfordring, der nu kan håndteres af DHI.

Med godkendelsen i hus kan DESMI Ocean Guard A/S tilbyde at behandle saltvand i alle saliniteter såvel som ferskvand, med resultater der overholder alle gældende krav. DHI er nu i gang med den krævede skibsbaserede test for firmaet og forventer, at anlægget vil have de krævede godkendelser i begyndelsen af 2012.

DESMI Ocean Guard A/S er etableret af A.P. Moller – Maersk A/S, DESMI A/S og Skjølstrup & Grønborg ApS. Selskabet udvikler anlæg til fjernelse af levende organismer i skibes ballastvand. Det anslås, at mellem 50.000 og 70.000 eksisterende skibe skal have installeret et sådant anlæg i tiden frem til 2019.

DHI Ballast Water Centre har testfaciliteter i Danmark og Singapore og er dermed en af de førende udbydere af tredjeparts test og evaluering af systemer til behandling af ballastvand.

Læs mere om DHI Ballast Water Centre eller kontakt

Gitte Petersen
gip@dhigroup.com
+45 4516 9312Life Science

Studier af nanosølvpartikler

DHI deltager i projektet NanoTest, der har til formål at udvikle in vitro testmodeller til at foretage sikkerhedsvurderinger af nanopartikler og dermed kunne erstatte dyreforsøg. I projektet gennemfører man sammenlignende in vivo og in vitro toksikologiske studier af tre forskellige typer nanopartikler (sølv, selen, cadmium quantum dots).

På grund af sine antimikrobielle egenskaber er nanosølv et af de oftest benyttede nanomaterialer i forbrugerprodukter. Man ved, at visse nanopartikler kan optages i kroppen via tarmen, men mangler viden og data om det også gælder nanopartikler af sølv.

Det viser forsøgene
NanoTest projektet blev indledt med et toksikologisk studium af nanopartikulært sølv (AgNP), hvor rotter i 28 dage blev doseret oralt med 14 nm store AgNPs og med opløseligt sølvacetat (AgAc) i æquimolære doser. De toksikokinetiske undersøgelser viste bred fordeling på organer. Fordelingen af sølv fra hhv. AgNPs og AgAc var ens i tarmsystem, lever og nyrer, lunger og hjerne, men generelt med mindre koncentration efter dosering med AgNP. Efter begge typer dosering blev der i tarmvæggen identificeret sølv i granula bestående af sølv, selen og svovl. Det er første gang, at sådan tilstedeværelse af nanosølv er beskrevet i forsøg.

Der skal dog foretages supplerende studier, før man kan fastslå, om nanopartikler af sølv opløses i mavetarmsystemet og/eller optages og opløses i organer og væv.

Studiet er beskrevet i artiklen Distribution of silver in rats following 28 days of repeated oral exposure to silver nanoparticles or silver acetate. Artiklen er publiceret i tidsskriftet Particle and Fibre Toxicology og er den første videnskabelige publikation i NanoTest projektet. En publikation om studiets toksikologiske fund samt publikationer om mekanistiske effekter fundet i flere supplerende in vitro studier er undervejs.

NanoTest er finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) og DHI. Derudover deltager forskere fra DTU, KU Life, Aarhus Universitet og Kina.

Kontakt
Henrik Rye Lam
hrl@dhigroup.comTemamøde: hygiejne og sundhed i børneinstitutioner

Den 28. september er DHI værter for en temaeftermiddag om, hvorledes hygiejne spiller ind på sundhed og trivsel i institutioner for børn i førskolealderen (0-6 år). Temamødet er en del af innovationskonsortiet Børn – Øget velfærd og sundhed i børneinstitutioner (SiB), hvor vi samler viden om, hvordan man i dagligdagen arbejder med hygiejne i daginstitutionerne i Danmark og vores nabolande.

Se temamødets foreløbige program her eller tilmeld dig hos

Vibeke Salmon
ves@dhigroup.com
Tel: +45 4516 9144DHI vinder Danida-projekt om sikkert vand til fødevarer

DHI er hovedansøger af forskningsprojektet Safe Water for Food (SAWAFO), der har opnået støtte fra Danida for en femårig periode på i alt 9,7 mio. kr. Projektet skal undersøge de udfordringer, som landbruget i mange afrikanske lande står over for, idet den begrænsede adgang til ferskvandsressourcer betyder, at man i stigende grad bliver afhængig af vand af ringere kvalitet til vanding af landbrugsområder, navnlig i de voksende bysamfund.

SAWAFO-projektet skal se nærmere på de udfordringer, som er forbundet med vand af ringere kvalitet, dels ved at undersøge, hvad der findes af kemikalier og patogener (virus, bakterier og parasitter) i det forurenede vand, dels ved efterfølgende at lave risikovurderinger af, om vandet er sikkert trods mindre forureninger. Projektet skal foregå i Ghana og Tanzania. Målet er, at det skal være forsvarligt for de lokale landmænd at bruge den dårligere vandkvalitet til fødevareproduktion.

DHI’s projektpartnere er Sokoine University of Agriculture i Tanzania, Kwame Nkrumah University of Science and Technology i Ghana samt Københavns Universitet (hhv. Det Biovidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet).

Kontakt
Torben Wilde Schou
tws@dhigroup.com
Tel +45 4516 9504Fødevarer

Nyt sødemiddel til fødevarer

Sødemidlet steviolglykosid er kommet et skridt nærmere godkendelse i EU. Det oplyser den svenske fødevareautoritet Livsmedelsverket, der har deltaget i en europæisk arbejdsgruppe om godkendelse af steviolglykosider, der udvindes af den sydamerikanske plante Stevia rebaudiana.

På markedet i 2012
Tilladelsen kommer til at gælde visse fødevarer i begrænsede mængder. Steviolglykosider er op mod 300 gange sødere end almindeligt sukker, er kaloriefri og kan anvendes til at søde forskellige produkter som bordsødemidler og sukkerfri eller kalorielette varianter af fx drikkevarer og slik. Tilladelsen forventes at blive givet fra slutningen af i år. Det vil sige, at man allerede i 2012 vil kunne finde produkter på markedet, der er sødet med steviolglykosider.

Godkendelsen gælder kun sødemidlet. Det er endnu ikke tilladt at anvende Stevia rebaudiana eller dele heraf i fødevarer. Planten er under udredning som Novel Food, men er endnu ikke godkendt.

Spørgsmål om Novel Food besvares af
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Workshops om anprisninger

I vintersæsonen afholder DHI to workshops om sundhedsanprisninger. Datoer og foreløbigt program er:

Workshop 1. november 2011

  • Seneste nyt fra ILSI symposiet Health Benefits of Foods – from emerging science to innovative products
  • Hvordan håndteres fortrolige oplysninger i ansøgningen?
  • Karakterisering af de fødevarer, for hvilke der ønskes anvendt sundhedsanprisninger
  • Probiotiske effekter

Workshop 18. januar 2012
Vi kigger nærmere på de to udkast til vejledninger om fysisk præstationsevne og kognitive funktioner med henblik på at afgøre, om de er brugbare og til at forstå, og at udarbejde et svar til EFSA, hvis det skønnes nødvendigt.

De to workshops er på engelsk og afholdes hos DHI i Hørsholm. Workshops er en del af forskningsprogrammet Innovative Ingredients (INGRID).

Det er gratis at deltage. Du er velkommen til at tilkendegive din interesse for deltagelse hos

Vibeke Salmon
Tel: +45 4516 9144
ves@dhigroup.comMød os …

Chemicals Industries Regulations Congress, Barcelona
Den 7. og 8. september har du mulighed for at møde fire af vores lovgivningseksperter på CIR-messen. Kig forbi stand nr. 7, hvis du vil diskutere REACH, CLP, risikovurdering og nanomaterialer eller få de seneste oplysninger om pesticid- og biocidlovgivningen. Derudover vil Dorte Rasmussen holde et foredrag om eksponeringsscenarier.

Global Regulatory Compliance Seminars, Europa
Den 6., 8. og 13. september afholder DHI’s amerikanske samarbejdspartner The Wercs tre seminarer i hhv. Manchester, Göteborg og Barcelona. Mød Sikkerhedsrådgiver Lars Skovgaard Rasmussen, som er inviteret til at fortælle om eksponeringsscenarier.

SETAC nanokonference, London
Tina Slothuus, Margrethe Winther-Nielsen og Mette Albrektsen fra DHI’s økotoksikologiske laboratorium deltager i den 6. internationale konference om Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials, London, 19- 21. september.

Health Benefits of Foods, Prag
Den 5. -7. oktober deltager Helle Buchardt Boyd i ovennævnte symposium, der har undertitlen From Emerging Science to Innovative Products.

CERF Conference, Florida
Louise Schlüter vil fortælle om, hvordan man overvåger den temporale og spatiale variation af fytoplankton på artniveau. Desuden udstiller DHI Lab Products sine produkter på konferencen, der finder sted den 6. – 10. november.Kurser

Se alle kurser herKontakt

DHI Environment and Toxicology | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.