ECHA lancerer Industrilisten over 90.000 stoffer

20 Feb 2012  


ECHA offentliggjorde den 13. februar den længe ventede Industriliste over kemiske stoffer, C&L Inventory (Classification and Labelling Inventory). C&L Inventory er en database med klassificeringer af over 90.000 kemiske stoffer med oplysninger, der er indberettet og registreret af producenter og importører samt opført på Bilag VI i CLP-forordningen.

C&L Inventory har været længe ventet. Den vil give større gennemsigtighed og vil kunne bidrage til bedre kommunikation om effekten af de kemiske stoffer. Listen vil løbende blive opdateret efterhånden som registreringsdossiers bliver fremsendt til ECHA.

Ikke alle fareklasser er omfattet
Den første version af Industrilisten er ikke fyldestgørende og indeholder kun stoffer, som er klassificeret i de fareklasser, der er specificeret i artikel 119(1)(a) i REACH og ajourført jf. CLP-forordningen.

Det er især stoffer klassificeret i de følgende fareklasser, som ikke er inkluderet, men vil blive føjet til i næste omgang:

 • gasser under tryk
 • selvreaktive stoffer og blandinger (type C-G)
 • selvopvarmende stoffer og blandinger
 • brandnærende væsker (kategori 3)
 • brandnærende faste stoffer (kategori 3)
 • organiske peroxider (type G)
 • metalætsende
 • reproduktionstoksicitet (skadelige virkninger på eller via amning)
 • STOT SE (narkotiske virkninger)

Søgning i databasen
Det er muligt at søge enten et stof eller en gruppe af stoffer ved

 • navn (hele el. dele af navnet): EC, Index eller IUPAC navn
 • identifikationsnummer: EC nummer samt Index eller CAS nummer
 • klassificering (fareklasser eller/og H-sætninger)

Søgeresultatet vises i en tabel, som først viser den harmoniserede klassificering, hvis stoffer er opført i Bilag VI, og derefter klassificeringer fra registreringerne (vises i en samlet registrering, hvis der er indberettet identiske klassificeringer).

Man skal være opmærksom på, at grundet fortrolighed vil nogle stoffer ikke optræde i databasen (hvor anmelder kræver, at IUPAC-navnet holdes fortroligt).

Se link til C&L Inventory (Industrilisten) i menuen til højre.

Vil du vide mere?

Ilaria De Rosa Carstensen

idc@dhigroup.com