ECHA føjer bred stofgruppe til kandidatlisten

03 Jul 2013  


Den 20. juni udvidede ECHA kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) med seks nye stoffer. Blandt tilføjelserne var

  • 4-nonylphenol (NP), samt forgreninger eller lineære forbindelser heraf, ethoxyleret

Denne tilføjelse er værd at lægge mærke til, da der ikke er tale om et enkelt stof, men om en meget bred gruppe af stoffer.

ECHA forklarer at indgangen dækker: stoffer med en lineær og/eller forgrenet kæde af alkyler med et kulstofantal på 9 og en kovalent binding i position 4 til phenol, ethoxyleret UVCB- og veldefinerede stoffer, polymerer og homologer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer og/eller kombinationer heraf.

Reelt er definitionen dermed så bred, at flere stoffer sandsynligvis vil høre under denne betegnelse end under alle øvrige betegnelser på kandidatlisten tilsammen.

Kan ikke søges via CAS-nummer
Bekymringerne i forbindelse med ethoxyleret 4-nonylphenol er, at stoffet i naturen nedbrydes til 4-nonylphenol, som er hormonforstyrrende (og i sig selv er et SVHC-stof optaget på kandidatlisten i december 2012). Set i det perspektiv giver det mening at inkludere hele gruppen af stoffer, som kan nedbrydes på denne måde.

Det giver imidlertid også en række udfordringer, hvis man skal finde ud af, om et givent stof er et SVHC. Søger man ved hjælp af CAS nummer, vil man ikke få nogen hits. Det kræver desuden betydelig indsigt i kemisk terminologi og kemiske navne for at kunne skelne, om et givent stof er en homolog til ethoxyleret 4-nonylphenol.

Gælder også artikler
Der er som sådan ikke noget nyt i dette, og der har i flere år været restriktioner på brug af disse stoffer i rengøringsmidler. Kandidatlisten har imidlertid indflydelse på en lang række andre områder. Der er for eksempel krav om, at importører af artikler til det europæiske marked skal vide, om deres produkter indeholder SVHC-stoffer. Selv om man har en komplet specificering af alle stoffer (og deres CAS-numre) i sine produkter, kræver det stadig specialistviden at verificere, at et produkt ikke indeholder SVHC-stoffer.

De øvrige fem stoffer, som er blevet føjet til kandidatlisten er:

  • cadmium 
  • cadmium oxid
  • ammoniumpentadecaflourooctanoat (APFO) 
  • pentadecafluorooctanoic syre (PFOA)
  • dipentylphthalat (DPP)

På trods af den klare uoverensstemmelse med REACH-definitionen af et stof, oplyser EHCA på sin hjemmeside, at kandidatlisten nu omfatter 144 stoffer. Den aktuelle DHI-version af listen siger 272 stoffer, og antallet er stigende …

Vil du vide mere?

Lars Skovgaard Rasmussen

lsr@dhigroup.com