Fødevarekontaktmaterialer (FKM)


Produktionsudstyr, emballage og køkkengrej, som skal bruges i forbindelse med fødevarer, kan undertiden afgive uønskede stoffer til fødevarerne. Om der sker en migration fra materialet til fødevaren afhænger især af temperatur og tid, fødevarens surhedsgrad og fedtindhold, samt materialets fysisk-kemiske egenskaber. Der er også pligt til at vurdere om materialer ved indirekte kontakt kan påvirke fødevarerne.

Migrationstest af materialer

Vi tilbyder at planlægge migrationstests for materialer og indholdsstoffer samt at vurdere resultatet i henhold til gældende lovgivning. Hvis der i forbindelse med vurdering af materialer eller indholdsstoffer er behov for at teste det aktuelle produkt, samarbejder vi med akkrediterede laboratorier.

Beregning af migration fra produkter
I forbindelse med produktudvikling af genstande, hvor der indgår forskellige typer af plast, kan vi på forhånd beregne migrationen ved hjælp af et valideret beregningsprogram. Herved kan man undgå at udvikle produkter, der ikke vil bestå en migrationstest.

Vi kender fødevarelovgivningen
Ved produkt- og procesudvikling er det en fordel at være opmærksom på lovgivningskravene så tidligt i forløbet som muligt. Dermed undgår man at bruge tid og kræfter på at udvikle f.eks. plastmaterialer, der på trods af gode tekniske egenskaber ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav. Dette gælder også, hvis man ønsker at anvende allerede kendte materialer i en ny sammenhæng, f.eks. i aktiv og intelligent emballage, eller ønsker at udvikle mere miljømæssigt og/eller økonomisk bæredygtige FKM.

Overensstemmelseserklæringer
I Danmark skal alle former for fødevarekontaktmaterialer ledsages af en overensstemmelseserklæring. Vi hjælper med vurdering, tolkning og hensigtsmæssig udformning af sådanne erklæringer.

Spørg os, hvis du har brug for

  • Rådgivning ved udvikling af nye materialetyper, så FKM lever op til lovgivningen 
  • Sparring om innovativ produktudvikling, hvor kendte materialer anvendes i en ny sammenhæng
  • Afklaring af spørgsmål i forbindelse med kvalitetskontrol af fremstillet emballage
  • Afklaring af hvilke standarder og lovgivningsmæssige krav, der er gældende i Danmark, EU og USA

Vil du vide mere?

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
+45 4516 9097