Transport af farligt gods og sikkerhedsrådgivning

Visse kemiske stoffer eller produkter er klassificerede som farligt gods til transport. Når det er tilfældet, gælder omfattende regelsæt for transport ad henholdsvis vej (ADR), bane (RID), med skib (IMDG) eller fly (IATA-DGR). Her er vi den ideelle partner for din virksomhed. Kombinationen af erfarne, eksaminerede sikkerhedsrådgivere og vores store viden om kemiske stoffers virkning på mennesker og miljø betyder, at vi kan hjælpe med at:

  • klassificere farligt gods på ekspertniveau  
  • vælge emballage og sørge for korrekt mærkning af dit produkt  
  • kvalitetssikre arbejdsprocedurer, herunder på- og aflæsning samt at udarbejde dokumenter  

Desuden tilbyder vi sikkerhedsrådgivning samt at holde interne kurser for medarbejdere, der arbejder med transport af farligt gods.

Er din virksomhed omfattet af kravet om sikkerhedsrådgiver?
Alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej eller jernbane, skal som udgangspunkt udpege en sikkerhedsrådgiver, der har bestået en eksamen hos Beredskabsstyrelsen. 


Med DHI som sikkerhedsrådgiver får du professionel hjælp og vejledning, der går langt ud over Beredskabsstyrelsens krav. Som andre rådgivere er vi også dygtige til at slå op i de store konventioner, men vi kan også gå laget dybere. Vælg os, hvis du ønsker en sikkerhedsrådgiver, som forstår den øvrige kemikalielovgivning (inkl. REACH og CLP), og som også kan:

  • klassificere ”ualmindelige” stoffer eller blandinger på baggrund af toksikologiske studier eller videnskabelig erfaring 
  • klassificere farligt affald, som er farligt gods 
  • udarbejde sikkerhedsdatablade 

Vil du vide mere
Ingelise Dige Semark: ids@dhigroup.com

Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt