Sikkerhedsdatablade og faremærkningAlle, som producerer eller leverer kemikalier til erhvervsmæssig brug, er ansvarlige for at levere et sikkerhedsdatablad sammen med kemikaliet. Uanset om kemikaliet leveres til erhvervsmæssig brug eller til private forbrugere, er leverandøren ansvarlig for, at kemikaliet forsynes med en korrekt faremærkning. Sikkerhedsdatablad og faremærkning skal være lavet efter gældende nationale regler og på nationalt sprog i de(t) land(e), hvor kemikalierne markedsføres. Kravet om sikkerhedsdatablad og faremærkning gælder både for rene stoffer og for kemiske blandinger. 

Fareetiketter

I EU klassificeres og faremærkes alle kemikalier i henhold til CLP-forordningen. CLP er, sammen med REACH-forordningens bilag II, EU's implementering af det globale harmoniserede system GHS. Mange lande udenfor EU har implementeret GHS eller dele heraf, men kravene til klassificering og faremærkning kan variere en del fra land til land. 

Farlige kemikalier skal forsynes med en fareetiket. Farlige kemikalier omfatter alle klassificerede kemikalier. Der kan også være krav om fareetiket for uklassificerede kemikalier afhængig af indholdsstoffer og brug. Kravene til fareetikettens indhold kan variere fra land til land, men den skal altid være skrevet på nationalsproget. 

Sikkerhedsdatablade
Kravene til et sikkerhedsdatablad er i EU beskrevet i REACH-forordningens bilag II. Foruden de fælles EU-regler er der en del EU-lande, som har supplerende, nationale krav til et sikkerhedsdatablad. Lande udenfor EU, som har implementeret GHS, vil bruge samme SDS-format som EU, selvom der stadig kan være nationale variationer i krav til indholdet.

Udvidede sikkerhedsdatablade (eSDS)

En del af de stoffer, der registreres under REACH, bliver leveret med et eksponeringsscenarie. Eksponeringsscenariet fortæller, hvordan man under veldefinerede brugsbetingelser kan arbejde sikkert med stoffet. Oplysningerne fra eksponeringsscenariet skal integreres i sikkerhedsdatabladet, som herefter kaldes et udvidet sikkerhedsdatablad eller eSDS. 

For blandinger kan der være eksponeringsscenarier for flere af indholdsstofferne. Disse oplysninger skal sammenholdes, og en samlet anvisning på sikker brug skal gives i det udvidede sikkerhedsdatablad. 

Vi tilbyder sprog og lovgivning i mere end 50 lande
Når du skal udarbejde fareetiketter eller sikkerhedsdatablade, kan vi tilbyde dig hjælp med sprog og lovgivning i mere end 50 lande.

Vi hjælper dig, hvis du har brug for:

  • Sikkerhedsdatablade i overensstemmelse med nationale regler og på nationalt sprog. 
  • Udvidede sikkerhedsdatablade. 
  • Etiket-layout med faremærkning i overensstemmelse med nationale regler og på nationalt sprog. Vi leverer ikke en færdigtrykt etiket, men du får en oversigt over samtlige lovkrævede faresymboler, sætninger, m.m. for det pågældende kemikalie i det pågældende land. 
  • Kvalitetssikring af dit eget etiket-layout

Vil du vide mere
Henriette Christiansen: hc@dhigroup.com
Helle M. Andersen: hma@dhigroup.com