Praktiske tips til søgestrategi


Det er ofte en fordel at lave en bred søgning, hvor man får oversigt over stoffets toksikologiske egenskaber og regulering, inden man forsætter med en mere specialiseret søgning. 

Samlet viden om et stofs toksikologiske profil og egenskaber giver et overblik, man kan drage nytte af i det videre arbejde med at vurdere stoffet, og sikrer, at man ikke overser eventuelle uheldige egenskaber ved kemikaliet. 

Find de nyeste vurderinger
Typisk vil en top-down tilgang sikre, at man ikke overser de nyeste vurderinger fra eksperter eller myndigheder. Nyere vurderinger betyder ofte, at man ikke behøver at foretage mere detaljerede søgninger, da oplysninger fra ekspertvurderinger som regel kan give de svar man ønsker, samtidig med at man får en opdateret referenceliste for stoffet. 

Søg på CAS–nummer
Udgangspunktet i en datasøgning er i første omgang typisk stofnavnet. Et stof kan have mange uens navne alt efter navngivningsregler, og tit anvendes forskellige trivialnavne. 

Det er som regel mest nyttigt og entydigt at søge med udgangspunkt i stoffets CAS-nr. (Chemical Abstract Service no).  Hvis stoffets CAS–nr. ikke kendes, kan det i mange tilfælde findes ved at søge på stofnavnet, fx på Google eller på ChemIDplus via TOXNET-databasen (læs mere om TOXNET og ChemIDplus under databaser med toksikologiske data og ekspertvurderinger)


Almindelig søgning på nettet
Endelig vil en almindelig søgning på nettet, fx via Google, på det engelske stofnavn eller CAS-nr. kombineret med et eller flere af ordene ”toxicology”, ”toxicological profile”, ”risk assessment”, ”safety assessment” og ”opinion” medføre hits, der kan være en god indgang til stoffet og den videre søgning.

Nyttige databaser
Vi har inddelt databaserne efter, om man primært ønsker regulatoriske data eller toksikologiske data til at vurdere effekt og risiko. Opdelingen skal tages med et vist forbehold, da de forskellige informationskilder og databaser rent indholdsmæssigt kan lappe ind over begge områder. 

Databaser med regulatoriske data

Databaser med toksikologiske data og ekspertvurderinger