Nyt om Miljø og Sundhed

December 2011Click here to read this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

USA klar til at indføre GHS

I oktober måned fremsendte det amerikanske arbejdsmiljøagentur OSHA sit endelige forslag til at indføre GHS-lovgivning vedr. klassificering og mærkning af kemikalier. De amerikanske myndigheder har nu 90 dage til at evaluere de nye regler, før de bliver offentliggjort i slutningen af januar 2012.

GHS overhaler CLP
Overgangsperioden mellem den gamle og den nye ordning forventes at blive på tre år. Det betyder, at amerikanernes implementering af GHS kommer til at overhale den europæiske implementering af CLP indenom. USA implementerer GHS endeligt i januar 2015, mens EU først har CLP fuldt implementeret i juni 2015.

Man skal desuden være opmærksom på, at USA ikke vil implementere helt de samme regler vedr. klassificering og mærkning som EU.

Hvis du ønsker at holde dig opdateret om GHS hhv. CLP, kan du frit benytte vores GHS og CLP webtool.

Kontakt
Lars Skovgaard Rasmussen
lsr@dhigroup.com
+45 4516 9077Grønnere kemikalier i Californien

Californien er verdens 8. største økonomi og en af forløberne mht. amerikansk kemikalielovgivning. Næste skud på stammen for mere grøn og ren kemi er indførelsen af et grønt kemikalieinitiativ (Green Chemistry Initiative).

Den 30. november var DHI inviteret til San Francisco for at tale på konferencen 2011 Green Chemistry om den nye grønne kemikalielov. Både blandt lovgivere og i industrien er der store forhåbninger til, at den vil øge sikkerheden for mennesker og miljø og være et skridt væk fra de senere års praksis, hvor der kemikalie for kemikalie er blevet indført forbud.

3.000 kemikalier skal granskes
Som en del af det grønne kemikalieinitiativ har Californiens myndighed for kontrol med toksiske stoffer (DTSC) i oktober 2011 lavet udkast til en regulering vedr. sikre forbrugerprodukter. Udkastet indeholder bl.a. en liste over godt 3.000 kemiske stoffer, hvorfra DTSC vil udvælge produkt/stofkombinationer med henblik på at lave en prioriteringsliste over produkter, hvor der skal foretages en substitutionsanalyse (Alternatives Analysis). Der vil blive stillet krav til både producenter, importører og detailhandlere om at underrette DTSC, hvis de har et produkt, der står opført som et prioriteret produkt. Den kommende lov vil således få betydning for alle virksomheder, der direkte eller indirekte, handler med Californien.

Få flere oplysninger om californisk og amerikansk lovgivning hos
Lars Skovgaard Rasmussen
lsr@dhigroup.com
+45 4516 9077Fortsat for meget bly i elektronisk legetøj

Den svenske Kemikalieinspektionen (KEMI) har igen i 2011 testet elektronisk legetøj for indholdet af en række kemiske stoffer inkl. bly. I alt blev 76 stk. legetøj testet, og af disse havde de 22 for meget bly i forhold til det tilladte niveau (>0,1 %). Det var primært lodninger og ledninger, der havde for høje niveauer.

Elektronik må ikke indeholde mere end 0,1 % af følgende stoffer: bly, kviksølv, hexavalent krom og flammehæmmerne PBB og PBDE (ifølge RoHS/Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC). Grænsen for cadmium er 0,01 %. For høje niveauer er primært et miljøproblem i forbindelse med genbrug, men kan også være problematisk for børn, der bruger det elektroniske legetøj.

Læs mere på KEMI’s hjemmside.

Hvis din virksomhed importerer elektronisk legetøj og har brug for kvalificeret assistance, kan vi hjælpe jer. Vi har bl.a. kontorer i Danmark, Sverige, Singapore og Shanghai. Vi kan både hjælpe med at finde laboratorier til at udføre analyser for stoffer og med at opstille testprogrammer for monitorering på produktionsstedet.

Kontakt
Henriette Christiansen
hc@dhigroup.com
Tel +45 4516 9030Norge tilpasser kemikaliekrav til REACH

Det norske Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF) har besluttet sig for at følge kravene i REACH, når det gælder en række produkter som fx legetøj, elektroniske produkter, vaskemidler m.m., der er omfattet af norsk særlovgivning.

Det skyldes bl.a., at EU fra sommeren 2013 forventes at stramme reguleringen af kemikalier i legetøj, og at kravene i REACH giver bedre beskyttelse af sundhed og miljø.

Læs mere om, hvilke stoffer og produkttyper, der vil blive omfattet af de nye stramninger her.

Kontakt
Kirsten Møller
kim@dhigroup.com
Tel +45 4516 9054Kandidatlisten - dit ansvar at informere

Ovennævnte er titlen på en kampagne, som Miljøministeriet har skudt i gang i december måned.

Kampagnen er sat i værk for at gøre importører og leverandører af forbrugerprodukter opmærksomme på, at de skal spørge deres leverandør, om deres varer indeholder særligt problematiske stoffer fra den såkaldte EU-kandidatliste. Selv om kemikalierne ikke er forbudte, har leverandørerne pligt til at informere kunderne om stofferne, da de kan være skadelige for mennesker eller miljø.

Miljøstyrelsen har lavet en særlig hjemmeside for kampagnen, der giver svar på en række typiske spørgsmål.

Er du i tvivl om jeres forpligtelser, så kontakt
Peter Kortegaard
pko@dhigroup.com
Tel +45 4516 9049Miljø

Nanopartikler testet på fiskeembryoer

DHI har studeret, hvordan 18 nanomaterialer påvirker udviklingen af fiskeembryoer. Både rå og funktionaliserede flervæggede kulstofnanorør (MWCNT), nanoler og nanopartikler af metaloxiderne SiO2, TiO2 og ZnO er blevet testet.

Undersøgelserne blev udført på DHI’s økotoksikologiske laboratorium og omfattede eksponering af nyligt befrugtede embryoer af zebrafisk in 24-hullers plader med dispergerede nanomaterialer. Efter 48 timers eksponering ved koncentrationer mellem 0,1 to 200 mg/L er der ikke observeret effekt af hverken MWCNT eller metaloxid nanomaterialer.

Undersøgelsen er udført i forbindelse med projektet NANOPOLYTOX, som er finansieret under EU’s 7. rammeprogram (FP7/2007-2013, bevilling nr. 247899). Projektets hovedformål er at give mere viden om nanoteknologibaserede materialers (polymer nanokompositter) effekt på miljø og sundhed gennem hele materialets livscyklus.

For nærmere oplysninger, kontakt
Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9320Life Science

Ny EU-kosmetiklovgivning i 2013

Implementeringen af EU’s kommende kosmetiklovgivning var hovedtemaet på en tredages workshop i november arrangeret af Colipa, hvor Lise Møller fra DHI deltog. Colipa er den europæiske brancheorganisation for kosmetik.

Ny elektronisk produktindberetning
Den nye kosmetikforordning (EC 1223/2009) træder fuldt i kraft den 11. juli 2013. Som en del af forordningen skal produkter fremover indberettes elektronisk via en central elektronisk produktanmeldelse (Central Electronic Product Notification CPNP).

CPNP-indberetningen kommer til at omfatte både nye og eksisterende produkter. I sammenligning med de nuværende indberetningskrav vil den elektroniske indberetning indeholde detaljerede oplysninger om indholdsstoffer i produkterne. Denne information skal bruges af de europæiske giftkontrolcentre, fx i forbindelse med utilsigtet indtagelse eller brug af et produkt.

Indberetningen via CPNP kommer til at erstatte den nuværende danske indberetning hos Miljøstyrelsen og vil altså i modsætning til i dag omfatte indtastning af indholdsstoffer i produkterne, dog under hensyntagen til fortrolighed.

Hvis et kosmetisk produkt indeholder nanomaterialer, skal dette indberettes allerede den 11. januar 2013.

Hvem kan sikkerhedsvurdere kosmetik?
For at være kvalificeret til at udføre sikkerhedsvurdering af kosmetikprodukter skal man besidde en akademisk uddannelse inden for farmakologi, toksikologi, medicin eller tilsvarende samt have tilstrækkelig erfaring med at udføre sikkerhedsvurdering af kosmetiske produkter.

Kravene til dansk mærkning
For kosmetikprodukter på det danske marked er det stadig et krav, at mærkningen skal være på dansk (eller en kombination af dansk/svensk/norsk i disse tre lande). På samme måde kan der være lignende nationale krav i andre EU-lande.

På Colipas hjemmeside findes en række frit tilgængelige Guidelines og Recommendations.

Flere oplysninger om kosmetiklovgivning kan fås hos
Lise Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133Medicinsk udstyr til dyr?

I Europe omfatter lovgivningen vedr. medicinsk udstyr kun regler for funktion og brug af produkter til mennesker. Producenterne behøver derimod ikke at påvise effekt og sikkerhed ved brug til dyr. Det er dog ikke forbudt at anvende CE-mærket medicinsk udstyr til dyr, så længe det blot er i overensstemmelse med den øvrige lovgivning om behandling og pleje af dyr.

Hvis en producent markedsfører medicinsk udstyr med anprisning om effekt på dyr, skal der foreligge studier, som bekræfter effekten. Det er den behandlende dyrlæge, som har det fulde ansvar for brugen af medicinsk udstyr på dyr. I Danmark har producenter og professionelle i sundhedsvæsenet pligt til at indberette hændelser og uheld med medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen.

I USA reguleres brugen af medicinsk udstyr på dyr af FDA’s Center for Veterinary Medicine.

Kontakt
Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103Fødevarer

Perfluorerede kemikalier i papir og pap til fødevarekontakt

I den seneste tid har der været megen presseomtale af en undersøgelse, der viser, at mange papir- og papemballager ser ud til at kunne afgive perfluorerede, sundhedsskadelige stoffer til fødevarer.

Mange forbrugere og fabrikanter spørger nu, hvorledes de kan sikre sig imod, at disse stoffer afgives til fødevarerne. De perfluorerede stoffer vandrer især til fødevarer, der er emulgerede, såsom smør, mayonnaise, fede kager osv. Den bedste måde man som erhvervsmæssig bruger kan sikre sig på er at få en overensstemmelseserklæring for alle fødevarekontaktmaterialer.

Indtil videre bør erklæringen for papir og pap dokumentere overensstemmelse med de tyske retningslinjer for fremstilling af papir og pap til fødevarekontakt, BfR recommendation XXXVI, eller for papir og pap til bageformål (inkl. mikrobølgeovne), BfR recommendation XXXVI/2. De strengeste ekstraktionsmidler regnes for at være 50 % eller 95 % ethanol, eller olie med tilsat emulgator.

Den danske forsker Xenia Trier, som har lavet rapporten om fund af perfluorerede stoffer i emballager, har svaret på en masse spørgsmål her: http://ing.dk/artikel/124217-dtu-kemiker-saadan-tjekker-du-selv-for-fluorstoffer-i-emballagen.

Spørgsmål kan også rettes til

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Påvisning af mineralolie i fødevarer fra genbrugspapir og pap

Mineralolie, der migrerer via emballagen over i fødevaren, kan udgøre en potentiel sundhedsfare. Mineralolien stammer i vid udstrækning fra emballage lavet af genbrugspap og -papir, som indeholder tryksværte fra aviser og reklamer. Desværre kan visse mineralolier være både kræftfremkaldende og skade arveanlæggene.

På et internationalt symposium i september måned, arrangeret af det tyske sundhedsrisikovurderingsinstitut BfR, præsenterede man en ny analysemetode, der kan påvise indhold af mineralolie i fødevare. Metoden er udviklet af BfR i samarbejde med et schweizisk laboratorium.

Indvendig barriere kan stoppe migration
For at forhindre forurening med mineralolier kan man anvende teknologiske løsninger, hvor man fx danner en barrier i form af en foring eller belægning på indersiden af emballagen. De hidtidige forsøgsdata med forskellige barriereløsninger viser, at forurening af fødevarer med mineralolie kan begrænses ganske betydeligt. En barriere reducerer muligheden for, at andre sundhedsskadelige stoffer fra f.eks. tryksværte ender i fødevaren via emballagen.

Læs mere i BfR’s pressemeddelelse.

Kontakt
Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Retningslinjer for trykfarver til fødevareemballage

Den europæiske trykfarveforening, EuPIA, har udgivet sine reviderede retningslinjer for de trykfarver, der skal benyttes til ydersiden af fødevarekontaktmaterialer. Retningslinjerne angiver, hvorledes man i praksis kan opfylde de overordnede bestemmelser om, at der ikke må afgives uacceptable stoffer til fødevarerne. Retningslinjerne anviser bl.a. en måde, hvorpå man kan udvælge egnede stoffer til trykfarver, og hvorledes man kan teste, om de vil kunne vandre til fødevarerne.

DHI kan hjælpe dig, hvis du har behov for at tolke toksikologiske data eller lave en toksikologisk risikovurdering.

Se EuPIA’s nye retningslinjer her: EuPIA Guideline on Printing Inks applied to the non-food contact surface of food packaging materials and articles

Spørgsmål? Kontakt

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Ny vejledning: aktive og intelligente materialer til fødevarekontakt

En ny EU-vejledning giver forklaring på, hvad man anser som intelligente og aktive materialer og genstande. Det kan f.eks. være pakninger, der forsætligt afgiver et stof til fødevaren i hele produktets levetid. Sådanne stoffer skal godkendes, og vejledningen forklarer, hvordan man går frem.

Der vil blive udarbejdet en samlet EU-liste over stoffer, som må anvendes i aktive og intelligente materialer og genstande. DHI kan hjælpe med at udføre sikkerhedsvurderinger og søge om optagelse på listen.

Find den nye vejledning her: EU Guidance on active and intelligent materials and articles intended to come into contact with food.

Spørgsmål kan rettes til

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097Perfluorerede miljøgifte i drikkevand – et skjult problem

For nylig blev der fundet alarmerende høje niveauer af perfluorerede stoffer (PFAS) i svensk drikkevand. De foruroligende høje koncentrationer af PFOA (perfluoroctansyre) og PFOS (perfluoroctansulfonsyre) blev fundet i både kommunalt drikkevand, grundvand og søvand tæt på en nedlagt landingsbane, der har været brugt til undervisning i brandslukning. Det antages, at brandslukningsskum indeholdende PFAS er skyld i forureningen.

Spørgsmål om drikkevand og drikkevandskvalitet besvares af

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103Anvendelse af recirkuleret vand til at fjerne forurening fra slagtekroppe

En ny forordning er på vej fra EU-Kommissionen, der vil tillade at anvende recirkuleret vand til at fjerne overfladeforurening fra slagtekroppe.

EFSA vedtog i september 2010 en rapport om anvendelsen af recirkuleret vand, og forslaget til forordningen er baseret på EFSAs konklusioner. Forslaget indeholder overordnede krav til kvaliteten og kontrollen med det recirkulerede vand og for prøvetagning af vand og slagtekroppe. EFSAs vurdering er, at risikoen ved at anvende recirkuleret vand ikke er højere end ved at anvende varmt drikkevand.

Læs mere om forslaget til den nye forordning (på engelsk) her.

Kontakt
Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel +45 4516 9103Mød os …

Seminar om Funktionelle ingredienser til fødevarer og drikkevarer, København
Helle Buchardt Boyd er blevet indbudt til at give et indlæg om lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger vedr. ingredienser på ovennævnte seminar den 10. januar.

Temadag om tang som fødevareingrediens, Århus
Helle Buchardt Boyd er også indbudt til at give et indlæg om risikovurdering af tang i forbindelse med en temadag om tang som ny fødevareingrediens på Teknologisk Institut i Århus den 8. februar.

ChemCon Europe 2012, Spanien
Næste års internationale Chemical Control Legislation konference foregår i Madrid den 5. – 9. marts 2012. DHI deltager på egen stand sammen med vores forretningspartnere UMCO (Tyskland) og NCEC (UK).

Kontakt

DHI Environment and Toxicology | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.