Nye regler for transport via vej og jernbane

23 Nov 2018  


Den 1. januar 2019 træder nye konventioner for transport via vej (ADR) og jernbane (RID) i kraft.

Vi har nærstuderet konventionerne og kan løfte sløret for nogle af de kommende ændringer:


  • Ordet ”risiko” ændres til ”fare” gennem hele ADR og RDI. 
  • Klassifikation for Ætsende stoffer (afsnit 2.2.8) omskrives i overensstemmelse med GHS.
  • Ammoniumnitrat baserede gødningsstoffer (UN 2071) og Farligt gods i maskiner/apparater (UN 3363) bliver omfattet af ADR på visse særlige betingelser.
  • Der indføres en bestemmelse for transport og pakning af lithiumceller og – batterier i udstyr indsamlet fra private, der skal transporteres til videre behandling. 
  • Kapitel 7.1 kommer til at hedde ”Generelle bestemmelser og særlige bestemmelser for temperaturkontrol”, og der indføres et nyt afsnit for transport af selv-reaktive stoffer, organiske peroxider og stoffer, der er stabiliseret ved temperaturkontrol.
  • I bestemmelserne for af- og pålæsning præciseres det, at bestemmelserne gælder for køretøjets mandskab og ikke kun chaufføren.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019 med en overgangsordning på seks måneder frem til 1. juli 2019.

Overgangsordninger ophører
I forbindelse med de nye konventioner skal man være opmærksom på, at nogle af de tidligere overgangsordninger falder bort fra 1. januar 2019. 

Det gælder fx mærkningen af emballager med lithiumceller og –batterier. Fra 1. januar skal faresedlen på emballager være i overensstemmelse med model 9A.

Ligeledes må faste og aftagelige tanke med tankkode L1.5BN beregnet til transport af stoffer i klasse 3, PG I (med et damptryk på højst 175 kPa (1,75 bar) (absolut) ved 50 °C) ikke anvendes til dette formål efter den 1. januar.

Du kan få mere at vide om de nye transportregler hos:

Ingelise Dige Semark 
ids@dhigroup.com
4516 9221