Diffuse kilder bidrager til miljøfarlige stoffer i vandmiljøet

Diffuse kilders bidrag til forurening af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer er betydeligt. Blandt andet er der set overskridelser af miljøkvalitetskravene for PFOS, bly, barium, kviksølv og nikkel.

Forureningen af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) stammer fra punktkilder, herunder spildevandsudledninger og forurenede områder, og fra diffuse kilder. Sidstnævnte omfatter blandt andet afstrømning fra veje og arealer uden afledning til kloak eller regnvandssystemer, dyrkede og ikke-dyrkede jordarealer og aflejring af luftbårne stoffer (deposition).

Hidtil har man fokuseret mest på at opspore forurening fra punktkilder, når det gælder om at sikre overholdelse af kravene til MFS.

Betydeligt bidrag af MFS fra diffuse kilder
Baseret på data for årene 2000-2017 har DHI på vegne af Miljøstyrelsen undersøgt tilførslen af MFS fra de diffuse kilder for at påvise deres kvantitative betydning for vandmiljøet.

Estimaterne viser, at diffuse kilder udgør et anseligt bidrag til koncentrationen af MFS i vandområder, hvor der er set overskridelse af miljøkvalitetskravene. Det gælder blandt andet for stoffer som PFOS, bly, barium, kviksølv, nikkel, BDE, PAH’er og nonylphenol.

En stram regulering af punktkilder alene er derfor ikke nok til at sikre overholdelse af miljøkvalitetskravene for MFS.

En artikel om projektet kan læses i tidsskriftet Vand & Jord (nr. 3, september 2021, side 110-114).

Se også rapporten Kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Få mere at vide om MFS hos økotoksikolog:

Dorte Rasmussen
dor@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9316