Klassificering, faremærkning og sikkerhedsdatablade

Skal du markedsføre et kemisk stof eller produkt? Har du styr på reglerne i de lande, hvor du forhandler dine produkter?

DHI kan hjælpe dig hele vejen. Vi kan klassificere dine produkter og udarbejde sikkerhedsdatablade (SDS) og udkast til faremærkning. Naturligvis efter nationale regler og på nationale sprog. Hvis der er forbud, begrænsninger eller andet, du skal være opmærksom på, informerer vi om dette og hjælper med at finde en løsning. Vi påtager os også at kommunikere med dine leverandører og sikre den nødvendige information.

Vi har kendskab til lovgivningen i hen ved 50 lande. Hos os kan du derfor være sikker på at kunne forhandle dine produkter uden at bekymre dig om, hvorvidt du overholder lovgivningen eller ej.

Ingelise Dige Semark

Tlf.: +45 4516 9221
​​​​​​​ids@remove-this.dhigroup.remove-this.com

GHS – Globale retningslinjer, nationale lovgivninger

GHS sætter standarderne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter og blandinger. Formålet er at sørge for ensartede kriterier og farekommunikation over hele verden. GHS udstikker desuden retningslinjer for sikkerhedsdatablade.

GHS er ikke en lovgivning, men et sæt retningslinjer som de enkelte lande skal implementere i deres egen lovgivning. Det betyder, at der kan være variationer fra land til land inden for klassificering og mærkning.

I EU kaldes implementeringen af GHS for CLP (classification, labelling and packaging). Lande uden for EU har deres egne implementeringer, som ofte er anderledes end CLP.

Vi kender de nationale forskelle på implementeringen af GHS og har adgang til officielle, nationale stoflister med obligatoriske klassificeringer.

 

Hvad er GHS?

GHS – eller Globally Harmonized System (of Classification and Labelling of Chemicals) – er udviklet af FN med det formål at harmonisere kriterier og farekommunikation vedrørende klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger over hele verden.

Faremærkning

Farlige kemikalier skal forsynes med en fareetiket. Farlige kemikalier omfatter alle klassificerede kemikalier. Der kan også være krav om fareetiket for uklassificerede kemikalier afhængig af indholdsstoffer og brug. Kravene til fareetikettens indhold kan variere fra land til land, men den skal altid være skrevet på nationalsproget.

Vi ved, hvilke krav til faremærkningen de enkelte lande stiller. Vi kan fortælle dig præcis, hvad der skal stå på din fareetiket til et givet land, og kan give dig oplysningerne på de sprog, du har brug for.

Sikkerhedsdatablade

Alle, som producerer eller leverer kemikalier til erhvervsmæssig brug, er ansvarlige for at levere et sikkerhedsdatablad sammen med kemikaliet. Sikkerhedsdatabladet skal være lavet efter gældende nationale regler og på nationalt sprog i de(t) land(e), hvor kemikalierne markedsføres. Kravet om sikkerhedsdatablad gælder både for rene stoffer og for kemiske blandinger.

Vi har omfattende erfaring med at udarbejde sikkerhedsdatablade for alle typer af kemikalier. Via vores eget SDS-system sikrer vi, at sikkerhedsdatabladene leveres på nationale sprog og med indhold af relevant, national lovgivning.

Vi kan også hjælpe dig, hvis du har brug for kvalitetstjek af et eksisterende sikkerhedsdatablad.

 

Anmeldelse af klassificering og mærkning i EU

I EU skal producenter og importører af kemiske stoffer anmelde stoffernes klassificering og mærkning efter CLP-reglerne til ECHA, Det Europæiske Kemikalieagentur. ECHA samler oplysningerne i en offentligt tilgængelig database kaldet Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger.

Stoffers klassificering og mærkning skal anmeldes uanset hvilke mængder, stofferne produceres eller importeres i. Det gælder uanset om stoffet skal registreres under REACH eller ej. Herudover er der krav om, at stoffer i visse importerede, kemiske blandinger anmeldes.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

UFI og anmeldelse til Giftinformationscentre i EU

Kemiske blandinger, der er klassificeret for sundhedsfare og/eller fysiske farer, skal uanset mængder mærkes med en UFI-kode (unik formelidentifikator). UFI-koden skal altid ledsages af en anmeldelse til de nationale giftinformationscentre i de EU-lande, hvor produktet sælges. 

Mærkning med UFI-kode samt anmeldelse til giftinformationscentrene har været obligatorisk siden 1. januar 2021.

Det er kun EU-baserede virksomheder, der er forpligtet til at anmelde til giftinformationscentrene. Det betyder, at producenter udenfor EU enten er nødt til at oplyse produktsammensætninger til deres europæiske kunder eller lave en såkaldt frivillig anmeldelse ved at udpege en EU-baseret tredjepart til at agere som ”non-duty holder”.

Vi hjælper virksomheder både i og udenfor EU med at anmelde til giftinformationscentrene.