Klassificering, faremærkning og sikkerhedsdatablade

At markedsføre kemiske stoffer og blandinger kræver en omfattende viden om klassificering, mærkning og emballering af produkterne. Derudover skal du vide, hvordan man udarbejder sikkerhedsdatablade.

 

 

GHS - Globally Harmonised System

GHS er FN’s harmonisering af området og sætter standarderne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter og blandinger. Formålet er at sørge for ensartede kriterier og farekommunikation over hele verden. GHS udstikker desuden retningslinjer for sikkerhedsdatablade.

GHS er ikke en lovgivning men et sæt retningslinjer, som de enkelte lande skal implementere i deres egen lovgivning. GHS er komponeret som et sæt byggeblokke, hvilket betyder, at der kan være variationer fra land til land inden for klassificering og mærkning af kemikalier.

Henriette Christiansen

Tlf.: +45 4516 9422
hc@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Helle M Andersen

Tlf.: +45 4516 9023
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Globale retningslinjer, nationale lovgivninger

Både lande og regioner kan have forskellige stofklassificeringslister, der betyder, at der vil være afvigelser i måden, hvorpå kemiske stoffer og blandinger klassificeres og mærkes. Også når det gælder sikkerhedsdatablade, er der en del forskel på reglerne rundt om i verden.

Udfordringen for virksomhederne er at overholde de nationale lovgivninger og samtidigt optimere udarbejdelsen af dokumentation, når der skal tages hensyn til, at kravene ikke er ens overalt i verden.

Faremærkning

Uanset om et kemikalie leveres til erhvervsmæssig brug eller til private forbrugere, er leverandøren ansvarlig for, at kemikaliet forsynes med en korrekt faremærkning. 

Farlige kemikalier skal forsynes med en fareetiket. Farlige kemikalier omfatter alle klassificerede kemikalier. Der kan også være krav om fareetiket for uklassificerede kemikalier afhængig af indholdsstoffer og brug. Kravene til fareetikettens indhold kan variere fra land til land, men den skal altid være skrevet på nationalsproget.

I EU klassificeres og faremærkes alle kemikalier i henhold til CLP-forordningen. CLP er, sammen med REACH-forordningens bilag II, EU’s implementering af det globale harmoniserede system GHS. Mange lande udenfor EU har implementeret GHS eller dele heraf, men kravene til klassificering og faremærkning kan variere en del fra land til land.

 

Sikkerhedsdatablade

Alle, som producerer eller leverer kemikalier til erhvervsmæssig brug, er ansvarlige for at levere et sikkerhedsdatablad sammen med kemikaliet.

Sikkerhedsdatablad skal være lavet efter gældende nationale regler og på nationalt sprog i de(t) land(e), hvor kemikalierne markedsføres. Kravet om sikkerhedsdatablad og faremærkning gælder både for rene stoffer og for kemiske blandinger.

Kravene til et sikkerhedsdatablad er i EU beskrevet i REACH-forordningens bilag II. Foruden de fælles EU-regler er der en del EU-lande, som har supplerende, nationale krav til et sikkerhedsdatablad. Lande udenfor EU, som har implementeret GHS, vil bruge samme SDS-format som EU, selvom der stadig kan være nationale variationer i krav til indholdet.

Udvidede sikkerhedsdatablade (eSDS)

En del af de stoffer, der registreres under REACH, bliver leveret med et eksponeringsscenarie. Eksponeringsscenariet fortæller, hvordan man under veldefinerede brugsbetingelser kan arbejde sikkert med stoffet. Oplysningerne fra eksponeringsscenariet skal integreres i sikkerhedsdatabladet, som herefter kaldes et udvidet sikkerhedsdatablad eller eSDS.

 

eSDS for blandinger

For blandinger kan der være eksponeringsscenarier for flere af indholdsstofferne. Disse oplysninger skal sammenholdes, og en samlet anvisning på sikker brug skal gives i det udvidede sikkerhedsdatablad.

Anmeldelse af klassificering og mærkning

I EU skal producenter og importører af kemiske stoffer anmelde stoffernes klassificering og mærkning efter CLP-reglerne til ECHA, Det Europæiske Kemikalieagentur. ECHA samler oplysningerne i en offentligt tilgængelig database kaldet Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger.

Stoffers klassificering og mærkning skal anmeldes uanset hvilke mængder, stofferne produceres eller importeres i. Det gælder uanset om stoffet skal registreres under REACH eller ej.

 

Anmeldelse af stoffer i produkter

Klassificering og mærkning skal anmeldes for alle producerede og importerede stoffer. Desuden skal klassificering af stoffer i importerede produkter anmeldes, hvis stofkoncentrationerne overskrider visse grænser.

Samtlige stoffer, der skal registreres under REACH, er omfattet af kravet om anmeldelse til Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger. For stoffer, der ikke skal registres under REACH, skal der kun foretages anmeldelse for klassificerede stoffer.

Produktregistrering

Mange lande i EU kræver at virksomheder, der sælger kemikalier, foretager en såkaldt produktregistrering til myndighederne. Reglerne for, hvilke produkter der skal registreres, varierer betydeligt fra land til land. Der kan være krav om registrering af samtlige kemikalier, der sælges i et land, eller der kan være krav om registrering af visse produkter afhængig af fx klassificering eller produkttype.

En produktregistrering kræver, at man indsender en række oplysninger til myndighederne. De krævede oplysninger varierer fra land til land. Nogle lande kræver blot et sikkerhedsdatablad for kemikaliet, mens andre lande kræver oplysning om 100 % kemisk sammensætning.

Produktregistreringer skal foretages uanset om der også er foretaget en stofregistrering under REACH og/eller en anmeldelse af klassificering og mærkning.

 

GHS Portal

Vores gratis GHS Portal gør det let at holde sig ajour med de globale regler for klassificering og mærkning af kemikalier og giver dig overblik over nationale implementeringer af GHS. 

På portalen kan du desuden søge efter fare- og sikkerhedssætninger på alle EU-sprog samt på sprog i de lande, som har implementeret GHS.

Kursus: Klassificering og mærkning af kemiske blandinger

24. september 2019

På dette kursus lærer du du at klassificere en kemisk blanding efter beregningsmetoden. 

Du vil også lære reglerne for faremærkning, herunder krav til piktogrammer, H- og P-sætninger samt supplerende oplysninger.