Transport af farligt gods

Når kemiske stoffer eller produkter er klassificerede som farligt gods til transport gælder omfattende regelsæt for transport ad henholdsvis vej, bane, med skib eller fly. Med vores kombinationen af erfarne, eksaminerede sikkerhedsrådgivere og store viden om kemiske stoffers virkning på mennesker og miljø kan vi hjælpe med at:

  • klassificere farligt gods på ekspertniveau 
  • vælge emballage og sørge for korrekt mærkning af dit produkt 
  • kvalitetssikre arbejdsprocedurer, herunder på- og aflæsning
  • udarbejde de nødvendige dokumenter 

Vi tilbyder desuden at holde interne kurser for medarbejdere, der arbejder med transport af farligt gods.

Ingelise Dige Semark

+45 4516 9221
ids@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Sikkerhedsrådgivning

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej eller jernbane, skal som udgangspunkt udpege en sikkerhedsrådgiver, der har bestået en eksamen hos Beredskabsstyrelsen. 

Med os som sikkerhedsrådgiver får du professionel hjælp og vejledning, der går ud over Beredskabsstyrelsens krav. Foruden at have styr på transportkonventionerne har vi indgående kendskab til den øvrige kemikalielovgivning som fx REACH og CLP og kan også hjælpe med at:

  • klassificere ”ualmindelige” stoffer eller blandinger på baggrund af toksikologiske studier eller videnskabelig erfaring 
  • klassificere farligt affald, som er farligt gods 
  • udarbejde sikkerhedsdatablade 

Transportkonventionerne

ADR (vej): The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

RID (jernbane): Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane

IMDG (skib): International Maritime Dangerous Goods Code

IATA DGR (fly): The International Air Transport Association’s (IATA) Dangerous Goods Regulations (GDR)