Kemikalier og miljø

Bæredygtighed og miljøvenlighed er i stigende grad en konkurrenceparameter. At foretage en risikovurdering allerede når et produkt formuleres, kan i sidste ende være med til at spare både tid og penge. Vi kan hjælpe jer med at identificere stoffer og risikovurdere kemikalier, der kan være problematiske for miljø og sundhed. 

Vi vurderer blandt andet kemikalier i forbindelser med REACH-registreringer og godkendelse af biocider. Ligeledes guider vi virksomheder, der ønsker at substituere enkeltstoffer i deres produkter til mere miljøvenlige alternativer.

Vi kan også hjælpe med at fastsætte vandkvalitetskriterier eller foretage ABC-vurderinger i forbindelse med tilladelser til udledning af spildevand.

 

Dorte Rasmussen

Tel.: +45 4516 9316
dor@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Anne Rathmann Pedersen

Tel: +45 4516 9370
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Miljøkvalitetskrav og biotilgængelighed

Et vandkvalitetskriterie er den højeste koncentration, hvor det skønnes, at et stof ikke vil give negative effekter på vandøkosystemer. Udgangspunktet for at fastsætte et vandkvalitetskriterie er en såkaldt nuleffekt koncentration (PNEC).

Mange stoffer, herunder metaller, er kun delvist tilgængelige for optagelse i organismer i miljøet. Den faktiske miljøeffekt bestemmes derfor bedst ved at tage hensyn til, at det kun er den biotilgængelige fraktion af stoffet i vandmiljøet (og sedimentet), der kan optages og virke toksisk.

Miljøkvalitetskravene for nikkel og bly refererer til den biotilgængelige koncentration af metallerne. At inddrage biotilgængelighed i reguleringen af metaller i ferskvand er en forholdsvis ny lovgivningsmæssig tilgang og repræsenterer en betydelig ændring i forhold til at overholde kravværdier i vandmiljøet.

Da vi hjalp Københavns Kommune med at vurdere stoffer i grundvandet under udgravningsarbejdet ved etablering af Ringstedbanen, benyttede vi modellerne Bio-met og M-BAT.

Modellerne blev brugt til at beregne den biotilgængelige koncentration af blandt andet nikkel ved udledning af grundvand til Harrestrup Å. 

Læs mere om projektet: Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier

ABC-vurdering af stoffer i spildevand

Virksomheder, der anvender kemikalier som fx vaske– og rengøringsmidler, der ender i spildevandet, skal være særligt opmærksomme på, om kemikalierne indeholder problematiske stoffer. 

Principperne og betingelserne for at aflede industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg er beskrevet i Miljøstyrelsens tilslutningsvejledning, som er et redskab for både kommuner og virksomheder.

DHI har været med til at udvikle tilslutningsvejledningen, og vi har foretaget flere hundrede ABC-vurderinger af organiske stoffer for virksomheder og myndigheder. 

 

ABC-metoden

Tilslutningsvejledningens ABC-metode er en metode til at vurdere organiske stoffers miljøfarlighed. Metoden bygger på en inddeling af stoffer i tre kategorier (A-, B- og C-stoffer) på baggrund af deres potentielle humane skadevirkning, biologiske nedbrydelighed og mulige skadelige effekter over for vandlevende organismer.

Metoden bliver blandt andet anvendt, når kommuner fastsætter vilkårene i tilladelser til at tilslutte industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Hos os kan du få hjælp til at vurdere stoffer efter ABC-metoden. Vi kan også hjælpe med at gennemgå kommunens krav til eller afgørelse vedrørende en tilslutningstilladelse.

Miljømærker

Virksomheder, der skaber produkter med høj fokus på miljø og sundhed, kan benytte miljømærkning som en konkurrenceparameter.

På verdensplan vokser antallet af certificeringsordninger, der skal fremme en grøn udvikling. Ifølge Ecolabel Index, en global oversigt over eksisterende miljømærker, er der på nuværende tidspunkt over 465 miljømærker.

I Danmark er især Svanen og EU-Blomsten udbredte. Svanen er det nordiske miljømærke, og EU-Blomsten er det europæiske miljømærke. Mærkerne kan tildeles en bred gruppe af produkter herunder kosmetiske produkter, rengøringsmidler, maling og lak, opvaskemidler, vaskemidler, hårde hvidevarer samt legetøj.

Få hjælp til miljømærkning

Kravene til miljømærkede produkter går længere end minimumskravene til kemikalier ifølge REACH-lovgivningen. Produkter mærket med Svanen og EU-Blomsten skal være blandt de mindst miljøbelastende og må ikke indeholde stoffer, der er problematiske for sundheden. 

Med vores store kendskab til kemikalier er vi eksperter i at foretage risikovurderinger i forhold til menneskers sundhed og miljøet. 

Hvis I ønsker at søge om miljømærkning, kan vi hjælpe med at gennemgå produktformuleringerne og vurdere, om produkterne lever op til miljømærkekriterierne, inden de sættes i produktion. Ved at vælge de rigtige stoffer tidligt i processen kan I reducere omkostningerne til udvikling.

Kursus: ABC-vurderinger af organiske stoffer i spildevand

På kurset får du en grundig indføring i metoden til at foretage ABC-vurderinger af organiske stoffer. Du lærer desuden, hvor du skal søge efter de nødvendige oplysninger, og hvordan du strukturerer, skaber overblik og vurderer de indsamlede data.

P.t. ingen kursusdatoer, men kurset kommer igen i 2024.