Cirkulær økonomi og kemiske stoffer

Hvert år forbruger jordens befolkning i gennemsnit mere end 12 tons råstoffer per person, og forbruget forventes at være det dobbelte i 2050. Det er derfor nødvendigt radikalt at genoverveje vores forhold til de naturlige ressourcer. 

Målet med cirkulær økonomi er at reducere forbruget af råstoffer ved at holde materialer og stoffer i cirkulation længst muligt. Design - herunder den kemiske sammensætning af et produkt - spiller en afgørende rolle for produktets cirkularitet.

Vi har viden og værktøjer til at hjælpe med at fremskaffe oplysninger om produkters sammensætning og til at vurdere de enkelte stoffers farlighed.

Jens Tørsløv

Tel.: +45 4516 9022
jet@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Design skal fremme cirkulær økonomi

I den cirkulære økonomi skal vi beholde ressourcerne længst muligt i forsyningskæden. Det betyder, at et produkt skal designes, så det kan bruges længst muligt, og at de materialer og stoffer et produkt består af skal kunne genbruges eller genfremstilles. I forhold til processer kan der være tale om at vælge et design, der gør det muligt at adskille restprodukter og spildstrømme, som fremmer recirkulering og genanvendelse.

Valget af kemikalier og materialer er derfor et afgørende aspekt både i produkt- og procesdesign. Brug af problematiske stoffer, dvs. særligt farlige kemiske stoffer (SVHC-stoffer), kan hindre en effektiv genanvendelse og dermed bremse cirkulariteten.

Vi tilbyder redskaber, der kan hjælpe jer med at udvælge kemikalier, materialer og sammensætte produkter, der fremmer giftfrie materialestrømme og dermed cirkularitet.

EU's handlingsplan for cirkulær økonomi

For at fremme cirkulær økonomi er der taget flere lovgivningsmæssige initiativer.

Den Europæiske Kommission fremlagde en handlingsplan for cirkulær økonomi i december 2015. Handlingsplanen indeholder 54 foranstaltninger, hvoraf flere har fokus på den kemiske sammensætning og det ikke-giftige materialekredsløb.

Vi kan holde jer opdaterede om politiske initiativer og nye lovkrav til kemikalier i relation til cirkulær økonomi, der kan berøre jeres virksomhed.

Samarbejde i forsyningskæden

Større samarbejde og udveksling af information i den globale forsyningskæde er et afgørende element i en cirkulær økonomi. Det kræver, at vi taler samme sprog og bruger samme terminologi og mål, når vi arbejder med at kortlægge og optimere forsyningskæder.

Et vigtigt skridt mod større global gennemsigtighed er at integrere mål for hele forsyningskædens anvendelse af særligt farlige kemikalier i en anerkendt forsyningskædemodel.

Vi har blandt andet benyttet en internationalt anerkendt forsyningskædemodel i et udviklingsprojekt og kan rådgive om, hvordan I kan integrere mål i forsyningskæden i forhold til særligt giftige stoffer.

Vores rådgivning omfatter også:

  • Vurdering af risici ved kemikalieforureninger, der opstår undervejs i forsyningskæden
  • Vurdering af kemikalisikkerheden for materialer og kemikalier fra genvindingsprocesser

Projekter med substitution

Eksempler på projekter, hvor der er arbejdet med substitution af kemiske stoffer.