GHS-klassificering af nanomaterialer

DHI og Nordisk Ministerråd offentliggjorde for nylig en rapport, hvor vi har undersøgt, om GHS-klassificering også kan anvendes i forbindelse med nanomaterialer.

DHI og Nordisk Ministerråd offentliggjorde for nylig en rapport, hvor vi har undersøgt, om GHS-klassificering også kan anvendes i forbindelse med nanomaterialer.

Generelt set er kriterierne for GHS-klassificering brugbare for de fire nanomaterialer, som blev undersøgt. Nanomaterialerne var udvalgt, så de repræsenterede forskelle med hensyn til kemisk sammensætning, form, opløselighed i vand, overfladeareal og densitet.

Vi noterede os også nogle kritiske punkter ved at benytte kriterierne for GHS-klassificering af nanomaterialer. For voluminøse nanomaterialer er det fx ikke altid teknisk muligt at teste dosisniveauer, der svarer til de gældende klassificeringskriterier, som er baseret på masse/vægt. Det er især et problem ved farekategorierne for akut toksitet ved indånding og STOT RE (specifik målorgantoksicitet – gentagen ekponering), når eksponeringsvejen er inhalation.

Se rapporten The applicability of the GHS classification criteria to nanomaterials

Fra den 1. januar 2020 indføres der nye regler i EU, som forventes at øge datakravene til nanomaterialer betydeligt.

For flere oplysninger, kontakt venligst:

Poul Bo Larsen  
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478  

Daniel Vest Christophersen
dvch@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9469