Risikovurdering af forurenende stoffer i gødning

I en nylig rapport er risikoen ved forurenende stoffer i gødning samt de socioøkonomiske konsekvenser af en mulig begrænsning i henhold til REACH blevet undersøgt. Næsten 100 stoffer blev identificeret som kritiske.

DHI bidrog til risikovurderingerne i studiet, som blev udført for Europa-Kommissionen.

Formålet med undersøgelsen var at adressere forurenende stoffer i gødning og vurdere, om de forurenende stoffer kan reguleres i henhold til REACH-forordningen, herunder risikovurdering, analyse af reguleringsmuligheder (RMOA) og analyse af alternativer.

Forurenende stoffer og urenheder, der kan give anledning til bekymring enten for miljøet eller for menneskers sundhed via miljøet, og som ikke bevidst er tilsat gødningen, blev identificeret ved hjælp af en markedsanalyse og granskning af litteratur. En gruppe af forurenende stoffer blev udvalgt til eksponerings- og risikovurdering i repræsentative brugsscenarier og ved anvendelse af relevante eksponeringsværktøjer.

Farlige egenskaber ved registrerede gødningsstoffer
Desuden blev der af DHI udført en screening af stoffer registreret i REACH for at fastslå, hvilke problematiske stoffer der er registreret til brug i gødning. Screeningen resulterede i en liste på 98 stoffer, der enten har CMR-egenskaber (kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæg eller forplantning), er klassificeret for STOT RE (specifik målorgan toksiske, gentagen eksponering) eller akvatisk kronisk toksicitet eller har anlæg for hormonforstyrrende egenskaber.

Læs mere om resultaterne fra undersøgelsen, der er udført af Arcadis og Arcadia International E.E.I.G. sammen med Michel Vander Straeten Consulting Services og DHI, i den nyligt offentliggjorte rapport Contaminants in fertilisers: Assessment of the risks from their presence and socio-economic impacts of a possible restriction under REACH

For mere information om rapporten eller stoffer i miljøet, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370