Sølv får harmoniseret CLP-klassificering

ECHA's videnskabelige udvalg for risikovurdering har vedtaget deres anbefaling af en kommende harmoniseret klassificering for metallisk sølv vedrørende sundheds- og miljøeffekter.

Anbefalingen er baseret på en vurdering af et svensk forslag om en meget omfattende og restriktiv klassificering. Især de foreslåede sundhedsklassificeringer som hudsensibiliserende (Skin Sens. 1), mutagen (Muta. 2) og reproduktionsskadende (Repr. 1B) vakte alvorlig bekymring inden for mange industrielle sektorer, da en sådan klassificering ville medføre store begrænsninger i anvendelsen af sølv. 

Udover anvendelse i smykker, bestik og til dekorative formål bruges metallisk sølv inden for mange industrielle områder. I biocidprodukter benyttes metallisk sølv som desinfektionsmiddel i fødevarer, foder og drikkevand samt i køle- og processystemer. Metallisk sølv anvendes også i forbindelse med medicinsk udstyr. 

På deres møde i juni endte Det videnskabelige udvalg for Risikovurdering (RAC) i stedet med at vedtage følgende klassificering af sølv, som også omfatter metallisk sølv i nanoform:

Human toksicitet
Kan forårsage skade på nervesystemet (STOT RE 2; H335 (nervesystemet))
Mistænkes for at skade forplantningsevnen (Repr. 2; H361f)

Akvatisk toksicitet

  • Sølvpulver (partikeldiameter > 100 nm < 1 mm)
    Meget giftig for vandlevende organismer (Aquatic Acute 1; H400, M=10)
    Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (Aquatic Chronic 1; H410, M=10)
     
  • Sølv nano (partikeldiameter > 1 nm ≤ 100 nm)
    Samme klassificering som ovenfor for sølvpulver, men med akutte og kroniske M-faktorer på 1.000

Klassificeringen skal formelt godkendes af Kommissionen, inden den kan implementeres.

Få mere at vide om brug og toksicitet af sølv:

Poul Bo Larsen  
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478