Vejledning om fortrolige oplysninger om biocider

ECHA har udgivet en vejledning om, hvordan man skal vurdere krav om fortrolighed vedrørende oplysninger om godkendte aktivstoffer i biocider og godkendte biocidholdige produkter i henhold til biocidlovgivningen (BPR).

Baseret på erfaringerne fra vurdering af tidligere ansøgninger om fortrolighed har ECHA udarbejdet vejledningen Guidelines for assessing the confidentiality of the information contained in the Competent Assessment Report (CAR) and Product Assessment Report (PAR)

Vejledningen har til formål at hjælpe de kompetente myndigheder i de respektive EU-lande, når de skal vurdere et krav om fortrolighed ved godkendelse af et aktivstof eller et biocidholdigt produkt. Vejledningen er således også relevant for virksomheder, der ansøger om godkendelser under BPR.

Vejledningen angiver blandt andet, at ansøger skal begrunde en anmodning om, at oplysninger skal holdes fortrolige. Endvidere skal kravet om fortrolighed fremgå af IUCLID-dossieret. Der gives eksempler på, hvornår et krav om fortrolighed ikke er tilstrækkelig begrundet.

For flere oplysninger om biocidlovgivning, kontakt seniorekspert:

Michael Fink
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9156