Nye transportregler

Der er kommet nye eller reviderede transportregler den 1. januar 2021 inden for transport af farligt gods ad vej og på jernbane.

Den reviderede udgave af Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) trådte i kraft 1. januar 2021 med en overgangsperiode frem til 30. juni 2021. Den nye tekst kan hentes på dansk på Færdselsstyrelsens hjemmeside og på engelsk på FN’s officielle side.

De tilsvarende regler for transport af farligt gods på jernbane trådte ligeledes i kraft 1. januar 2021 med en overgangsperiode til den 30. juni 2021. Reglerne kan hentes på dansk på Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside og på engelsk på OTIFs hjemmeside.

Kort oversigt over ændringerne
Da flere og flere lande udenfor Europa efterhånden tilslutter sig ADR-konventionen, har man valgt at ændre den officielle titel til Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR).

Der er ved revisionen af ADR og RID ikke foretaget store ændringer, men følgende kan nævnes:

  • Bestemmelser for transport af tøris (UN1845) i afsnit 5.5.3 og for farligt gods indeholdt i udstyr, som anvendes eller er beregnet til anvendelse under transporten i afsnit 5.5.4
  • Nye UN-numre:

                  0511 DETONATORER, ELEKTRONISKE, programmerbare til sprængningsformål 1.1B
                  0512 DETONATORER, ELEKTRONISKE, programmerbare til sprængningsformål 1.4B
                  0513 DETONATORER, ELEKTRONISKE, programmerbare til sprængningsformål 1.4S
                  3549 MEDICINSK AFFALD, KATEGORI A, FARLIGT FOR MENNESKER, fast, eller
                  MEDICINSK AFFALD, KATEGORI A, kun FARLIGT FOR DYR, fast

  • UN 1010 er ændret til: BUTADIENER, STABILISERET eller BUTADIENER OG CARBONHYDRIDER, BLANDING, STABILISERET, indeholdende mere end 40 % butadiener
  • Flere gruppebetegnelser og n.o.s.-betegnelser har fået tilknyttet særlig bestemmelse 274, hvilket betyder, at der efter den officielle godsbetegnelse i parentes skal angives den tekniske betegnelse for godset. Som noget nyt og kun gældende for UN 3077 og UN 3082 kan den tekniske betegnelse være en anden officiel godsbetegnelse som fx MALING; der må dog ikke anvendes n.o.s.-betegnelser eller betegnelser, der selv er tildelt særlig bestemmelse 274 som teknisk betegnelse.
  • Ny emballeringsforskrift P622 gældende for affald klassificeret med UN 3549, der transporteres med henblik på bortskaffelse.

Få mere at vide om transport af farligt gods hos:

Ingelise Dige Semark
ids@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9221